نحوه طرح شکایت تصرف عدوانی

نحوه طرح شکایت تصرف عدوانی

 نحوه طرح شکایت تصرف عدوانی، شکایت تصرف عدوانی ملک، شکایت تصرف عدوانی در ملک مشاع و شکایت تصرف عدوانی پارکینگ در این محتوا بررسی می شود. گروه وکلای کیفری ژیوار راهنمای شما می باشد. در خصوص مشاوره می توانید با شماره 09101923725 تماس بگیرید.

مراحل شکایت از تصرف عدوانی

چنانچه شما، مالک مال مورد نظر هستید که از جانب فردی دیگر تصرف عدوانی شده است، می توانید به دادسرای محل وقوع مال غیر منقول مراجعه نموده و پس از تکمیل برگ شکوائیه اقدام به طرح شکایت نمایید. بهتر است ابتدا به یک تعریف کلی از جرم تصرف عدوانی کیفری اکتفاء نماییم.

در خصوص مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

جرم تصرف عدوانی

یکی از حائز اهمیت ترین وظایف دولت پشتیبانی نمودن از حقوق شهروندان می باشد. یکی از حقوق شهروندان حق مالکیت است. یکی از مهم ترین حق مالکیت افراد، حق تصرف بر اموال غیر منقول آنها می باشد. در یک دیدگاهی کلی تصرف عبارت است از تملک و سلطه ای که مالک مال، نسبت به اموال خود دارد. به عبارتی مالک مال می تواند با استناد به قانون، به صورت قانونی و تحت نظارت آن از اموال خود استفاده نماید.

حال چنانچه به هنگامی که فردی دیگر این حق را از او سلب نماید با برخورد قانون مواجه خواهد شد.

برای مثال ممکن است برای شما عزیزان چنین مشکلی حاصل آید که: فردی بدون دریافت رضایت از شما اقدامات لازم به جهت استفاده از مال شما را فراهم نموده است و از سویی دیگر حاضر به پس دادن مال غیر منقول شما نیست. ضمن قانون بدین عمل صورت گرفته از سوی شخص، تصرف عدوانی اطلاق می شود.

تصرف عدوانی عبارتست از: استفاده از مال بدون اخذ رضایت از صاحب اصلی مال. بهتر است توجه نمایید که از تصرف عدوانی هم میتوانید به روش کیفری و هم به روش حقوقی شکایت به عمل آورید.

جرم تصرف عدوانی کیفری

جرم تصرف عدوانی کیفری در این بخش بررسی می شود. برای مثال تصور نمایید: شما مالک یک ملک هستید، ملک خود را به مدت 6 ماه به دوست خود سپرده اید و به مسافرت خارج از کشور می روید. بعد از بازگشت شما از مسافرت دوست شما از بازگرداندن ملک به شما امتناع می ورزد و چنین ادعایی می نماید که ملک به او تعلق دارد. قطعاً در چنین مواقعی شما قصد باز پس گیری ملک خود را از دوست خود خواهید داشت. شما می توانید از دوست خود شکایت کیفری به عمل آورید، چرا که دوست شما مرتکب جرم تصرف عدوانی کیفری شده است.

حال بهتر است به چند نکته اشاره نماییم:

  • شما به هنگامی می توانید شکایت کیفری از دوست خود نمایید که مالک مال مورد نظر باشید. در غیر این صورت تنها شما حق اقامه دعوی حقوقی را خواهید داشت.
  • دوما در جرم تصرف عدوانی کیفری لازم است، موضوع دعوی مال غیر منقول باشد.
  • و نهایتا در جرم تصرف عدوانی، متصرف باید به عمد، مال مورد نظر را تصرف نموده باشد و همچنین قصد استفاده از مال مورد نظر به نفع خود را داشته باشد.
مقالات مرتبط  تعلیق مجازات جعل سند و بررسی علل و شرایط تخفیف مجازات

شکایت از جرم تصرف عدوانی

شکایت از جرم تصرف عدوانی

به هنگامی که شما مالک مال هستید که از جانب فردی دیگر تصرف شده است، می توانید به دادسرای محل وقوع مال غیر منقول مراجعه نمایید. لازم است شما عزیزان برگه شکوائیه را تکمیل کنید و در اختیار دادسرا قرار دهید. توجه داشته باشید که شما عزیزان باید سند مالکیت مال مورد نظر خود را به همراه داشته باشید.

در شکایت از تصرف عدوانی به روش کیفری احراز مالکیت شما کفایت میکند و نیازی بدین امر نیست که شما اثبات نمایید که پیش از آن که تصرف عدوانی صورت بگیرد در تصرف شما بوده است. ولیکن لازم است شما ثابت نمایید که تصرف بدون رضایت شما صورت گرفته است.

نکته: شکایت از تصرف عدوانی تنها می تواند از سوی مالک مال مطرح شود.

تصرف عدوانی زمین

تصرف عدوانی زمین در این بخش بررسی می شود:

چنانچه فردی زمین شخص دیگر را به گونه ای غیر مجاز تصرف نموده باشد، با استناد به ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه به هنگامی رأی به نفع خواهان می دهد که، به صورت مقتضی احراز نماید زمین مورد نظر از سوی خوانده به صورت عدوانی، تصرف شده است.

در شکایت از تصرف عدوانی زمین، حتی پیش از صدور رأی قطعی، دادگاه به هنگامی که دلایل ارائه شده از سوی خواهان را موجه تشخیص داد، خواهان می تواند تقاضای صدور دستور موقت را نماید.

در تصرف عدوانی زمین کشاورزی، چنانچه متصرف زمین مورد نظر، در آن کشت و زرعی انجام داده باشد و معد برداشت محصول فرا رسیده باشد، متصرف باید به سرعت محصول را کشت نموده و اجرت المثل را به خواهان پرداخت نماید.

شکایت از تصرف عدوانی ملک مشاع

با توجه به ماده 167 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب:

در صورتی كه دو يا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرف داشته يا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و يا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين فصل خواهد بود. بنا بر این ماده، ضمن شکایت تصرف عدوانی ملک مشاع، سبق تصرف از سوی خواهان و لحوق تصرف از سوی خوانده و در نهایت عدوانی بودن تصرف صورت گرفته، عناصر اصلی دعوا می باشند.

بهتر است توجه نمایید که، باید ثابت گردد که سند مالکیت خواهان دعوا اماره ای بر سبق تصرف او بوده است بنابراین در شکایت حقوقی از تصرف عدوانی ملک مشاع، از این جهت با خلع ید به معنای اخص، تخلیه ید، شکایت کیفری از تصرف عدوانی ملک مشاع متفاوت است که اثبات مالکیت خواهان چندان حائز اهمیت نیست.

مقالات مرتبط  وکیل فروش مال غیر

شکایت از تصرف عدوانی ملک مشاع

شکایت کیفری از تصرف عدوانی ملک مشاع

در ملک مشاع و شکایت کیفری از متصرف ابتدا باید عناصر اثبات جرم وجود داشته باشد. سپس از آنجا که در جرایم کیفری بحث جرم و مجازات مطرح می شود باید بدین سؤال پاسخگو بود، که آیا پس از اثبات جرم صورت گرفته از سوی متصرف در شکایت کیفری از تصرف عدوانی او نیز با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد شد؟

در این رابطه ما با دو نظریه رو به رو می شویم:

  • برخی از حقوقدانان بر این باور هستند که، هر یک از شرکاء در جای، جای ملک مشاع سهیم هستند، از این جهت تصرف صورت گرفته از سوی متصرف، هم مانند تصرف در ملک خود است و قابل طرح از سوی خواهان نمی باشد.
  • برخی دیگر از حقوقدانان نیز بر این باور هستند، تصرف صورت گرفته از سوی هر یک از شرکاء بدون اخذ رضایت شریک دیگر تصرف عدوانی می باشد. زیرا تمامی شرکاء در ملک مشاع با یک دیگر شریک می باشند.

بهتر است توجه نمایید که شما عزیزان نمیت وانید در شکایت تصرف عدوانی ملک مشاع، روش کیفری را اتخاذ نمایید. زیرا با قرار منع تعقیب مواجه خواهید شد. بنابراین بهتر است روش حقوقی را انتخاب کنید.

شکایت تصرف عدوانی پارکینگ

ممکن است یکی از ساکنین آپارتمان پارکینگ نداشته باشد و اتومبیل خود را در پارکینگ اختصاصی یکی از واحدها پارک نماید. از سویی نیز به اعتراض های مالک پارکینگ اعتناء نکند! حال چه می شود کرد؟

ابتدا توصیه میکنیم مالک پارکینگ به شورای حل اختلاف مراجعه نماید، سپس نسبت به تأمین دلیل اقدامات لازم را انجام دهد. چنانچه مالک پارکینگ بتواند استشهاديه فراهم آورد بسیار به نفع او خواهد بود.

در مرحله بعد لازم است یک شکوائیه به دادسرای محل وقوع مال تسلیم نماید، پس از آن از متصرف یک شکایت تحت عنوان شکایت تصرف عدوانی پارکینگ به عمل آورد.

پس از طرح شکایت از سوی خواهان دادسرا متهم را احضار می نماید. سپس تحت عنوان متهم از او وثیقه یا کفالت طلب می کند. پس از قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست، پرونده به جهت رسیدگی به دادگاه کیفری دو ارسال خواهد شد.

پس از آن دادگاه کیفری دو با عنایت به اسناد و مدارک موجود و اجاره نامه، با اکتفاء نمودن به تأمین دلیل و استشهاديه ارائه شده از سوی شما، متهم را به یک ماه الی یک سال حبس محکوم می نماید. ولیکن بهتر است توجه نمایید که قضات در اغلب مواقع برای نخستین بار خوانده را به پرداخت جزای نقدی محکوم می نمایند.

شکایت تصرف عدوانی علیه مستأجر

همانطورکه بیان نمودیم، شکایت از تصرف عدوانی در ارتباط با اموال غیر منقول هم مانند ملک، زمین، خانه و سایر صدق می نماید. گاه ممکن است شما ملک خود را به فردی دیگر اجاره داده باشید. مستأجر پس از فرا رسیدن مؤعد از تخلیه ی ملک شما امتناع نماید، آیا به این هنگام شما میتوانید علیه مستأجر شکایت از تصرف عدوانی مطرح نمایید؟

مقالات مرتبط  وکیل مواد مخدر مشهد

چنانچه عقد اجاره میان مؤجر و مستأجر منعقد شده باشد، تنها مالکان می توانند علیه مستأجر شکایت تصرف عدوانی را مطرح نمایند. شما می توانید شکایت خود را در دادسرا مطرح نمایید.

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار به شرح زیر است:

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار

مرجع رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی

با توجه به قانون آیین دادرسی سابق، دعاوی مربوط به تصرف در مرحله ابتدایی در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد. ضمن ماده ی 12 قانون آیین دادرسی از نظر صلاحیت، مرجعی را صالح به جهت رسیدگی به دعاوی اموال غیر منقول میداند که در حوزه ی محل وقوع مال باشد. از این جهت دادگاه صالح به جهت رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی دادگاهی می باشد که در محل وقوع مال غیر منقول قرار دارد. البته توجه داشته باشید که در محل هایی که شورای حل اختلاف وجود دارد، در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی و چکیده ای از نظریه به شرح زیر است:

  • شماره نظریه مشورتی: 7/2093
  • تاریخ نظریه مشورتی: 19/10/1391
  • چکیده ای از نظریه: به هنگامی که فروشنده به لحاظ عدم پرداخت نمودن بخشی از وجه معامله یا به هر علت دیگری حاضر به تحویل موضوع معامله مبایعه نامه به خریدار نباشد، پس از احراز سبق تصرف شاکی و لحوق مزاحمت متهم، اقدامات صورت گرفته از سوی خریدار آپارتمان حسب مورد جرم تصرف عدوانی تلقی خواهد شد و متصرف بنا بر ماده 691 مجازات اسلامی مجازات می شود.

ما در این متن به شکایت صورت گرفته ضمن برخی از تصرفات عدوانی پرداختیم. به طور حتم شما عزیزان به جهت تنسیق یک شکوائیه ای سلیس و روان به یک شخص حاذق در حوزه دعاوی ملکی نیاز خواهید داشت. به یاد داشته باشید که گروه وکلای کیفری ژیوار می تواند بهترین راهنمای شما در حوزه انواع دعاوی حقوقی و کیفری باشد.

سوالات متداول در باب نحوه طرح شکایت تصرف عدوانی

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات متداول در باب نحوه طرح شکایت تصرف عدوانی می باشیم:

  • مراحل شکایت از تصرف عدوانی چیست؟ چنانچه شما، مالک مال مورد نظر هستید که از جانب فردی دیگر تصرف عدوانی شده است، می توانید به دادسرای محل وقوع مال غیر منقول مراجعه نموده و پس از تکمیل برگ شکوائیه اقدام به طرح شکایت نمایید. بهتر است ابتدا به یک تعریف کلی از جرم تصرف عدوانی کیفری اکتفاء نماییم.
  • شکایت تصرف عدوانی پارکینگ به چه صورت است؟ پس از طرح شکایت از سوی خواهان دادسرا متهم را احضار می نماید. سپس تحت عنوان متهم از او وثیقه یا کفالت طلب می کند. پس از قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست، پرونده به جهت رسیدگی به دادگاه کیفری دو ارسال خواهد شد. پس از آن دادگاه کیفری دو با عنایت به اسناد و مدارک موجود و اجاره نامه، با اکتفاء نمودن به تأمین دلیل و استشهاديه ارائه شده از سوی شما، متهم را به یک ماه الی یک سال حبس محکوم می نماید. ولیکن بهتر است توجه نمایید که قضات در اغلب مواقع برای نخستین بار خوانده را به پرداخت جزای نقدی محکوم می نمایند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *