قانون جرایم رایانه ای و ضمانت اجرای آن چیست؟

قانون جرایم رایانه ای

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.jivarlaw.com/cyber_crime

_

قانون جرایم رایانه ای

 • قانون جرائم رایانه ای در قانون مجازات اسلامی شامل چه مواد قانونی است؟
 • آیا قانون جرائم رایانه ای در آیین دادرسی کیفری نیز بیان شده است؟
 • قانون جرایم رایانه ای در قانون آیین دادرسی کیفری شامل چه مواد قانونی است؟
 • مجازات جرایم رایانه ای برطبق قانون جرایم رایانه ای چیست؟
 • آیا قانونگذار برای تمام جرایم رایانه ای مجازات یکسان قرار داده است؟
 • آیا در قانون جرایم رایانه ای تشدید مجازات نیز وجود دارد؟
 • تشدید مجازات در جرایم رایانه ای شامل چه مواردی است؟

قانون جرایم رایانه ای درقانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات از ماده 729 الی 755 بیان شده است. قانونگذار در آیین دادرسی کیفری ماده 664 الی 683 را به قانون جرایم رایانه ای اختصاص داده است. قانون جرایم رایانه ای در قانون مجازات اسلامی دارای شش فصل و در آیین دادرسی کیفری شامل سه بخش است.

 قانون جرایم رایانه ای در قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در مورد قانون جرایم رایانه ای به ترتیب موارد ذیل شرح داده شده است:

 • جرایم اینترنتی علیه محرمانه بودن داده و اطلاعات رایانه و مخابراتی.
 • جرایم اینترنتی علیه صحت داده و اطلاعات رایانه و مخابراتی.
 • کلاهبرداری و سرقت توسط رایانه و سیستم مخابراتی.
 • جرایم اینترنتی علیه عفت و اخلاق عمومی.
 • جرایم اینترنتی هتک حرمت ونشر اکاذیب.
 • مسئولیت کیفری در جرم اینترنتی.
 • سایر جرایم اینترنتی.
 • تشدید مجازات در جرایم اینترنتی.
قانون جرایم رایانه ای در آیین دادرسی کیفری

در قانون آیین دادرسی کیفری در مورد قانون جرایم رایانه ای به شرح ذیل بیان شده است:

 • صلاحیت در جرایم رایانه ای.
 • جمع آوری ادله الکترونیکی در جرایم رایانه ای.
 • مستند پذیر بودن دلایل الکترونیکی در جرایم رایانه ای.
قانون جرایم رایانه ای چیست؟

فصل سوم از قانون جرایم رایانه در خصوص کلاهبرداری هایی که در فضای مجازی رخ میدهد، شرح داده شده است.

کلاهبرداری رایانه ای وسرقت
ماده هفتصد و چهل قانون مجازات اسلامی

هرشخصی که داده های رایانه و مخابراتی دیگری را سرقت کند و داده و اطلاعات در اختیار مالک آن باشد:

 • به مجازات جزای نقدی از یک میلیون الی بیست میلیون ریال.
 • یا محکوم به زندان از نودو یک روز الی یک سال.
 • یا محکوم به جزای نقدی از پنج میلیون ریال الی بیست میلیون ریال.
 • یا مجازات زندان و جزای نقدی محکوم می شود.
ماده هفتصد و چهل یک قانون مجازات اسلامی

هرشخصی که داده رایانه ای و مخابراتی را حذف، تغییر و مختل کند:

 • به مجازات زندان از یک تا پنج سال.
 • محکوم به پرداخت جزای نقدی از بیست میلیون الی صد میلیون ریال.
 • یا هر دو مجازات زندان و جزای نقدی محکوم می شود.
 • همچنین باید مال را به صاحب اصلی آن برگرداند.
سایر مقالات  مسئولیت کیفری در جرایم رایانه ای
ماده هفتصد و چهل و دو قانون مجازات اسلامی 

هرشخصی که از طریق رایانه یا سیستم مخابراتی فیلم مستهجن را انتشار و توزیع کند یا با هدف فروش و تجارت تولید و نگهداری کند؛

 • به مجازات زندان از نود و یک روز الی یک سال.
 • محکوم به پرداخت جزای نقدی از پنج میلیون الی چهل میلیون ریال.
 • یا مجازات زندان و جزای نقدی محکوم می شود.
تبصره یک  ماده هفتصد و چهل و دو قانون مجازات اسلامی( قانون جرایم رایانه ای ) به شرح ذیل است:

در صورتیکه شخص جرایم مطرح شده در ماده 742 را مرتکب شود؛ به یکی از مجازات های ذکر شده در همان قانون محکوم می شود. محتویات مبتذل به محتویاتی گفته می شود که دارای صحنه زشت و ناپسند اخلاقی است.

تبصره  دو ماده هفتصد و چهل و دو قانون مجازات اسلامی(قانون جرایم رایانه ای) به شرح ذیل است:

در صورتیکه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر فرستاده شود؛ مرتکب جرم به مجازات پرداخت جزای نقدی از یک میلیون الی پنج میلیون ریال محکوم می شود.

تبصره سه ماده هفتصد و چهل و دو قانون مجازات اسلامی(قانون جرایم رایانه ای) به شرح ذیل است:

در صورتیکه شخص اعمال فوق را حرفه شغلی خود به صورت سازمان یافته قرار دهد؛ اگر مفسد فی الارض نباشد به حداکثر مجازات که در این ماده تعیین شده است محکوم می شود.

تبصره چهار ماده هفتصد و چهل و دو قانون مجازات اسلامی (قوانین جرایم سایبری) به شرح ذیل است:

محتویات مستهجن شامل عکس، فیلم و صدای واقعی یا غیرواقعی از برهنه بودن مرد و زن و آمیزش جنسی است.

سایر مقالات  دعاوی، قوانین و مجازات های جرایم رایانه ای و سایبری
ماده هفتصد و چهل و سه قانون مجازات اسلامی

هرشخصی به وسیله سیستم رایانه و مخابراتی اعمال ذیل را مرتکب شود به مجازات های ذیل محکوم می شود؛ در صورتیکه اشخاص را به محتویات مستجهن ترغیب ،تهدید یا فریب دهد یا به آنها آموزش دهد.

 •  مجازات زندان از نودو یک روز الی یک سال.
 •  پرداخت جزای نقدی از پنج میلیون الی بیست میلیون ریال.
 • یا مجازات زندان و جزای نقدی محکوم می شود.

در صورتیکه این اعمال درمورد محتویات مبتذل انجام شود؛ به مجازات پرداخت جزای نقدی دو میلیون الی پنج میلیون ریال محکوم می شود.

در صورتیکه افراد را به جرایم علیه عفت و استفاده از مواد مخدر، خودکشی و انحرافات جنسی دعوت، تهدید کند؛

 • به مجازات زندان از نود و یک روز الی یک سال .
 • یا پرداخت جزای نقدی از پنج میلیون الی بیست میلیون ریال .
 • یا مجازات زندان و جزای نقدی محکوم می شود.

فصل پنجم از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

قانون جرایم رایانه ای

هتک حیثیت و نشر اکاذیب

ماده 744 الی 746 این  قانون در خصوص جرایم رایانه ای که باعث هتک حیثیت و انتشار اکاذیب می شود شرح داده شده است.

ماده هفتصد و چهل و چهار قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (قوانین جرایم سایبری)

هرشخصی به وسیله سیستم رایانه و مخابراتی فیلم، صدا و تصویردیگری را تغییر و منتشر کند به طوریکه باعث هتک حرمت شخص شود؛

 • به مجازات زندان از نودو یک روز الی دوسال
 • و محکوم به پرداخت جزای نقدی پنج میلیون الی چهل میلیون ریال
 • یا به مجازات زندان و جزای نقدی محکوم می شود.

در صورتیکه تغییر و تحریف و انتشار به صورت مستهجن باشد به حداکثر مجازات در این ماده قانون محکوم می شود.

ماده هفتصد و چهل و پنج قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

هر شخصی که به وسیله سیستم رایانه یا مخابرات فیلم و تصویر و صدای خانوادگی یا خصوصی دیگران را بدون اجازه آنها منتشر کند، طوریکه باعث ضرر یا هتک حرمت و حیثیت شخص شود؛

 • به مجازات زندان از نود و یک روز الی دوسال
 • و محکوم به پرداخت جزای نقدی از پنج میلیون الی چهل میلیون ریال
 • یا به مجازات زندان و پرداخت جزای نقدی محکوم می شود.
ماده هفتصد و چهل و شش قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قوانین جرایم سایبری

هر شخصی که از طریق سیستم رایانه و مخابرات با هدف تشویش ذهن عموم یا مقامات رسمی اکاذیبی را منتشر کند یا در اختیار دیگران قرار دهد یا به صورت نقل قول از شخص حقیقی یا حقوقی باشد حتی اگر باعث ضرر مادی و معنوی به شخص نشود؛

 • به مجازات زندان از نود و یک روز الی دوسال،
 • اعاده حیثیت
 • و محکوم به پرداخت جزای نقدی از پنج میلیون الی چهل میلیون ریال
 • یا مجازات زندان و جزای نقدی محکوم می شود.

قانون جرایم رایانه ای

سایر مقالات  وکیل جرایم رایانه ای و متخصص در امور سایبری

 

[formidable id=1]

 • مشاور حقوقی:
 • 09020038664

free-consultation

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.