قانون چک برگشتی

قانون چک برگشتی

در بررسی قانون چک برگشتی مطابق با آخرین قوانین اجرایی سال 1401 به افرادی که چک برگشتی دارند، دسته چک تعلق نخواهد گرفت. در قانون در خصوص چک برگشتی و جرم تعریفی در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر صدور چک به نحو غیر قابل پرداخت به عهده یکی از بانک ها و تسلیم آن به دیگری یا غیر قابل پرداخت کردن چک صادره به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون صورت خواهد گرفت. این مقاله توسط وکلای کیفری ژیوار در باب قوانین مربوط یه چک برگشتی و مجازات آن از زبان وکلا متخصص نگارش شده است.

 • قانون مرور زمان چک برگشتی چیست؟
 • گواهی عدم چک برگشتی
 • وکیل چک چه وظایفی بر عهده دارد؟
 • قانون جدید مجازات چک برگشتی چیست؟

با توجه به قانون چک برگشتی و با توجه به دستورالعمل جدید بانک مرکزی چنانچه موجودی حساب صادرکننده چک کافی نباشد، بانک موظف است از محل سایر حساب های صادرکننده چک، وجه چک را پرداخت نماید و موجودی حساب صاحب چک را بررسی نماید. بنابراین چنانچه در حساب جاری صادر کننده چک وجه مورد نظر برای صدور چک موجود نباشد از حساب های پس انداز کوتاه مدت یا بلند مدت فرد جهت پاس شدن چک برداشت مبلغ صورت خواهد گرفت.

قانون چک برگشتی 1401

قانون چک برگشتی به منظور صدور چک در صورتی که برخی از افراد دسته چک نداشته باشند، با توجه به قوانین جدید مربوط به صدور چک و از سوی بانک مرکزی می توانند چک تک برگی از بانک بدون اعتبار سنجی دریافت نمایند. اما بایستی در نظر داشته باشند که افراد دریافت کننده چک تک برگی لازم است به تعهدات خود عمل نمایند، زیرا همان محدودیت هایی که برای دارنده دسته چک اعمال می گردد برای دریافت کننده چک تک برگی نیز اعمال خواهد شد. وکیل چک کیفری در تهران می تواند راهنمای شما در این باب باشد.

در صورت وجود شرایط زیر دارنده چک می‌ تواند جهت برگشت چک اقدام نماید:

 • عدم وجود وجه نقد در حساب های فرد صادر کننده چک
 • صدور دستور از سوی صاحب حساب به بانک مبنی بر عدم پرداخت وجه چک
 • تنظیم چک به شکل نادرست
 • صدور چک از حساب مسدود
 • اختلاف در مندرجات چک
مقالات مرتبط  شکایت از چک ثبت نشده

در خصوص مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

مجازات چک برگشتی از طریق اجرای حکم ثبت اطلاعات

جرم چک برگشتی از طریق اجرای حکم ثبت اطلاعات تنها در صورتی امکان پذیر است که فقط تقاضای صدور اجرائیه از سوی دارنده چک ممکن باشد. بدین ترتیب دارنده چک یعنی کسی که چک در وجه او صادر شده یا چک به نام او نام نویسی شده و یا حامل چک در مواردی که چک در وجه حامل باشد. صدور اجرائیه مربوط به چک برگشتی فقط علیه صادرکننده یا صاحب حساب ممکن خواهد بود.

 صدور اجرائیه منوط است به مواردی که در زیر اشاره شده است:

 • صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک که در آن مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء صادر کننده در بانک گواهی شده باشد.
 • با عدم مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضاء در بانک، تقاضای صدور اجرائیه ممکن نیست.

در صورت تقاضای صدور اجرائیه ثبتی در خصوص چک برگشتی نیز بایستی موارد زیر بررسی شوند:

 • دارنده چک باید عین چک و گواهی عدم پرداخت را به اجرای ثبت محل تسلیم دادگاه کند.
 • هزینه های مربوطه را در صندوق ثبت تودیع نماید.
 • از صادر کننده، اموالی غیر از مستثنیات دین جهت بازداشت اموال به اجرای ثبت معرفی نماید.
 • صدور اجرائیه ثبتی مشمول مرور زمان نیست.
 • با فوت صادر کننده چک، صدور اجرائیه علیه وارث مانعی ندارد.

قانون چک برگشتی در وجه حامل

در خصوص نکات مربوط به چک برگشتی در وجه حامل بایستی بدانید که با توجه به قانون اجزایی از تاریخ 21 آذرماه سال 1399 دیگر چک به صورت فیزیکی و در وجه حامل صادر نمی گردد. این موضوع به این دلیل است که پیش از صدور چک ابتدا باید در سامانه ای به نام سامانه چکاوک اطلاعات چک ثبت گردد. سپس سقف تعیین شده و تعداد چک های برگشتی صادرکننده بررسی شود. همچنین با استفاده از سامانه چکاوک می توان چک ها را ظهر نویسی و پشت نویسی کرد.

قانون چک برگشتی در وجه حامل

مراجعه به مراجع حقوقی جهت بررسی قوانین چک برگشتی

در خصوص مراجعه به مراجع حقوقی جهت بررسی قانون چک برگشتی با مواردی رو به رو خواهید شد. در صورتی که چک با عدم امکان پیگیری رو به رو گردد، شرایط زیر به وجود خواهد آمد.

مقالات مرتبط  هزینه وکیل برای چک برگشتی

موارد مراجعه به مراجع حقوقی با عدم امکان پیگیری بدین شرح می باشد:

 • عدم پیگیری ثبتی، به دلیل عدم امکان معرفی اموالی از صادرکننده جهت بازداشت رو به رو می شود.
 • عدم پیگیری کیفری، به دلیل بررسی موضوع مرور زمان 6 ماهه تعقیب کیفری رخ خواهد داد.

عامل زمان در جرم و قانون چک برگشتی

عامل زمان در جرم و قانون چک برگشتی می تواند تاثیرگذار باشد. مهلت های در نظر گرفته شده برای قانون چک برگشتی بدین شرح می باشد:

 • در صورت ارائه چک به بانک، 6 ماه از تاریخ صدور چک گذشته است.
 • در خصوص شکایت کیفری، 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت گذشته باشد.

زمان در نظر گرفته شده برای رسیدگی به جرم چک برگشتی با مجازات هایی اعمال خواهد شد که بدین شرح می باشند:

 • 6 ماه حبس، 3 سال از تاریخ وقوع جرم یا 3 سال از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی است.
 • 2 سال حبس، 5 سال از تاریخ وقوع جرم یا 5 سال از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی است.

همچنین برای دعاوی حقوقی مهلتی در نظر گرفته شده است که بدین شرح می باشد:

 • در خصوص ظهرنویس در چک، 15 یا 45 روز از تاریخ صدور چک متناسب مکان تأدیه است.
 • موارد مربوط به خود چک، 5 سال از تاریخ صدور اعتراض نامه یا آخرین تعقیب قضایی است.

عامل زمان در جرم و قانون چک برگشتی

شرح مجازات های مربوط به چک برگشتی

در خصوص شرح مجازات های مربوط به چک برگشتی مطابق با ماده 7 قانون صدور چک، هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح مجازات های زیر محکوم خواهد شد:

 • چنانچه مبلغ درج شده در متن چک کمتر از 10 میلیون ریال باشد، فرد به حبس تا حداکثر 6 ماه محکوم خواهد شد.
 • اگر مبلغ چک از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال باشد، از 6 ماه تا یک سال حبس برای محکوم در نظر گرفته خواهد شد.
 • اگر مبلغ درج شده در متن چک از 50 میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا 2 سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال محکوم خواهد شد.
 • در صورتی که صادرکننده چک اقدام به صدور چک های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ درج شده در متون چک ها ملاک حکم خواهد بود.

قوانین به حساب گذاشتن چک از طریق صاحب چک و بانک

در خصوص بررسی قانون به حساب گذاشتن چک از طریق صاحب چک و بانک بایستی بدانید که دارنده چک کسی است که برای اوولین بار به بانک مراجعه کرده است. لذا اگر بانک پس از دریافت چک از مشتری آن را برای وصول به بانک دیگر ارسال کند، این امر نمی تواند موجب سلب حق شکایت کیفری از فرد شود. بدین ترتیب بانک به نمایندگی از سوی دارنده چک اقدام به وصول چک کرده است. دارنده چک مي تواند در هر حالتی به صادر کننده چک مراجعه نماید.

مقالات مرتبط  ثبت چک در سامانه صیاد

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار به شرح زیر است:

خدمات گروه وکلای کیفری ژیواردر ارتباط با افزایش تعرفه های خدمات قضایی، اگر حداکثر مجازات حبس بیش از 91 روز حبس باشد دادگاه بایستی یا به جزای نقدی از 900000 ریال تا 40 میلیون ریال یا به حبس بیش از 3 ماه حکم فرد دهد. ما در این متن به قانون چک برگشتی و جرم حاصله از آن و مجازات اتخاذی برای چک برگشتی پرداختیم. شما می توانید به هنگام وقوع این مشکل به منظور عدم پایمال شدن حقوق خود با یک وکیل چک برگشتی یا گروه وکلای کیفری ژیوار مشورت نمایید.

سوالات متداول در باب قوانین چک برگشتی

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات متداول در باب قانون چک برگشتی می باشیم:

 • قانون چک برگشتی در وجه حامل چیست؟ در خصوص نکات مربوط به چک برگشتی در وجه حامل بایستی بدانید که با توجه به قانون اجزایی از تاریخ 21 آذرماه سال 1399 دیگر چک به صورت فیزیکی و در وجه حامل صادر نمی گردد. این موضوع به این دلیل است که پیش از صدور چک ابتدا باید در سامانه ای به نام سامانه چکاوک اطلاعات چک ثبت گردد. سپس سقف تعیین شده و تعداد چک های برگشتی صادرکننده بررسی شود. همچنین با استفاده از سامانه چکاوک می توان چک ها را ظهر نویسی و پشت نویسی کرد.
 • قوانین چک برگشتی در سال 1401 به چه صورت است؟ قانون چک برگشتی به منظور صدور چک در صورتی که برخی از افراد دسته چک نداشته باشند، با توجه به قوانین جدید مربوط به صدور چک و از سوی بانک مرکزی می توانند چک تک برگی از بانک بدون اعتبار سنجی دریافت نمایند. اما بایستی در نظر داشته باشند که افراد دریافت کننده چک تک برگی لازم است به تعهدات خود عمل نمایند، زیرا همان محدودیت هایی که برای دارنده دسته چک اعمال می گردد برای دریافت کننده چک تک برگی نیز اعمال خواهد شد. وکیل چک کیفری در تهران می تواند راهنمای شما در این باب باشد.
Rate this post

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.