قتل

بهترین وکیل کیفری

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.jivarlaw.com/
The_crime_of_murder 
_

جرم قتل و انواع آن از منظر قانون مجازات اسلامی:

 • قتل چیست؟
 • قتل به چند قسمت تقسیم میشود؟
 • قتل عمد چه هنگام واقع میشود؟
 • قتل غیر عمد به چه نوع قتل هایی اطلاق میگردد؟
 • آیا قتل صورت گرفته حین تصادفات رانندگی از جمله جرم  قتل غیر عمد است؟

 قتل به دو قسم کلّی تقسیم میشود. ولیکن در تعریف قتل میتوان چنین بیان نمود که، قتل عبارت است از سلب جان یک انسان با قصد و اراده ی کشتن فرد و یا بدون قصد و اراده ی کشتن فرد. جان هر فردی عظیم ترین موهبتی است که خداوند به وی عطاء نموده است، به همین دلیل است که ورود آسیب به فرد و سلب آن امری نکوهیده تلقی میشود. ولیکن یکی از عوامل بسیار مهم درجرم قتل، انگیزه و غایت مرتکب میباشد. بهتر است دقیق تر به آن در روند متن مقاله بپردازیم.

قتل و انواع آن:

قتل همانطور که بیان نمودیم به دو قسم کلّی تقسیم میشود.

 • قتل عمد.
 • قتل غیر عمد.

قتل عمد:

جرم قتل عمد قتلی میباشد که شخص هم اراده به جهت انجام آن امر را دارد و هم اراده حصول نتیجه را دارد. مانند شلیک با اسلحه به سمت قلب یک شخص. مجرم در مثال ذکر شده هم قصد انجام آن امر را دارد و هم قصد وقوع قتل را دارد.

قتل عمد دارای سه حالت است که در ماده 2 قانون حدود و قصاص بدان اشاره شده است:
قتل در موارد زیر عمدی است:
 • الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
 • ب- مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
 • ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد کاری را که انجام میدهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری  یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
تحلیل ماده 2 قانون حدود و قصاص:
 • حالت اوّل:
 • در حالت اوّل فرد (قاتل) قصد و اراده ی کشتن طرف مقابل خود را دارد و تفاوتی ندارد عمل مجرمانه ی صورت گرفته از سوی فرد خطرناک است و یا خطرناک نیست. به جهت درک بهتر موضوع به یک مثال بسنده میکنیم:
 • فردی به نام حسین قصد و اراده ی کشتن فردی دیگر به نام علی را دارد. حسین رفتار مجرمانه ی خود را با اعمالی هم مانند پرتاب نمودن سنگ، مشت زدن و … نشان میدهد، سپس منجر به قتل علی میشود. و نیز ممکن است حسین نیز رفتار مجرمانه ی خود را با انجام اعمالی خطرناک تر هم مانند، پرتاب کردن او از بلندی، استفاده از سلاح گرم و یا سرد نشان دهد.
 • حالت دوّم:
 • حالت دوّم هنگامی است که فرد قصد و اراده کشتن دیگری را ندارد، ولیکن رفتار مجرمانه ی او موجب مرگ دیگری میشود. هم مانند، مشاجره های خیابانی، که مجرم قصد و اراده ی کشتن دیگری را نداشته، ولی با رفتار مجرمانه ی خود هم مانند هُل دادن موجب مرگ او شده است.
 • حالت سوّم:
 • حالت سوّم هنگامی است که مجرم قصد و اراده ی کشتن دیگری را نداشته و نیز رفتار مجرمانه ی او خطرناک نبوده است. بلکه مقتول به دلیل عواملی همچون کهولت سن، صغر سن، بیماری های هولناک به قتل رسیده است.

نکته:  در حالت سوّم آنچه که باید بدان توجه شود، آگاهی قاتل نسبت به این موضوع است که ممکن میباشد مقتول به علّت کهولت سن، صغر سن و یا بیماری هولناک، در اثر رفتار او به قتل رسد.

قتلقتل غیر عمد:

قتل غیر عمد خود به دو قسم نیز تقسیم میشود.

 • قسم اوّل:
 • قتل شبه عمد
با توجه به ماده 291 قانون مجازات اسلامی، قتل شبه عمد عبارت است از:

جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود:
الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشد.
ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

 • حالت اوّل:
 • زمانی است که فرد به هیچ عنوان قصد و اراده ی کشتن شخص دیگر را ندارد، ولیکن قصد و اراده ی انجام آن امر را دارد. و آن امر از سوی جامعه به عنوان یک فعل خطرناک شناخته نشده است. به یک مثال به منظور درک بهتر موضوع اشاره مینماییم. تصادفات رانندگی از جمله قتل شبه عمد میباشد. در رانندگی، شخص قصد و اراده ی کشتن رهگذر را به هیچ عنوان ندارد، ولیکن قصد و اراده ی انجام فعل (رانندگی را دارد) حال رانندگی در جامعه نیز به عنوان یک فعل خطرناک شناخته نشده است.
 • حالت دوّم:
 • حالت دوّم درجرم قتل شبه عمد هنگامی به وقوع میپیوندد که قاتل قصد و اراده ی کشتن فردی دیگر را ندارد. از سویی دیگر نیز انجام آن امر در جامعه به عنوان یک فعل خطرناک نیز شناخته نشده است. بنابراین همانگونه که ضمن ماده 291 قانون مجازات اسلامی بدان اشاره شده است، ممکن است مجرم چنین تصور نماید که، موضوع جرم شیء یا حیوان است.
 • حالت سوّم:
 • حالت سوّم زمانی است که مجرم قصد و اراده ی کشتن دیگری را ندارد و نیز فعل ارتکابی از سوی او در شمول رفتار مجرمانه نیست. ولیکن سهل انگاری و بی دقتی از سوی مرتکب موجب مرگ آن فرد میشود.
سایر مقالات  مجازات جرم قتل در شرع و قانون مجازات اسلامی
 • قسم دوّم:
 • خطای محض
با توجه به ماده 292 قانون مجازات اسلامی قتل خطای محض عبارت است از:

جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود:
الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.
ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
پ- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.
تبصره- در مورد بندهای(الف) و(پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی محسوب می شود.

قتل خطای محض:

با استناد به ماده 292 قانون مجازات اسلامی در قتل خطای محض، مجرم نه قصد و اراده ی کشتن دیگری را دارد و نه قصد و اراده ی انجام آن فعل را دارد.

 • حالت اوّل:
 • حالت اوّل به هنگامی است که مرتکب در زمان خواب یا بیهوشی منجر به کشتن دیگری شود.
 • حالت دوّم:
 • زمانی میباشد که قتل از سوی یک شخص دیوانه و یا یک کودک انجام میشود.
 • حالت سوّم:
 • در حالت سوّم مرتکب قصد و اراده ی کشتن دیگری را ندارد برای مثال ممکن است یک فردی به هنگام شکار، گلوله را به سمت یک انسان (با تصور این امر که حیوان است) پرتاب نموده و منجر به مرگ او شود.
سایر مقالات  شرایط لازم جهت اجرای قصاص قاتل
رأی وحدت رویه 621 دیوان عالی کشور در ارتباط با مرجع صالح رسیدگی به تقاضای تجدید نظر خواهی نسبت به حکم های صادره از دادگاه بدوی.
 • شماره رأی وحدت رویه:
 • 1946
 • تاریخ رأی وحدت رویه:
 • 16/10/1376
 • چکیده ای از رأی:
 • تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در ارتباط با اعلام نمودن وقوع یک قتل عمدی، به هنگامی که دادگاه بدوی قتل را غیر عمدی تشخیص دهد و حکم نیز بر اساس آن صادر گردد. تشخیص دادگاه بدوی مسقط بر حق تجدید نظر خواهی شاکی خصوصی از منظر ادعای بر عمدی بودن جرم قتل نخواهد بود. مرجع صالح در راستای رسیدگی به این تجدید نظر خواهی دیوان عالی کشور میباشد.
 • نظریه مشورتی:
 • شماره نظریه مشورتی:
 • 7/4460
 • تاریخ نظریه مشورتی:
 • 7/11/1382
 • چکیده ای از نظریه:
 • به هنگامی که فردی عالماً و عامداً فردی دیگر را به ایدز مبتلا نماید، این جنایت عمدی میباشد و ممکن است بر حسب نتیجه ی صورت گرفته مرتکب به قصاص، دیه یا اَرش محکوم شود.
 • چنانچه عمد در کار نباشد، ممکن است جنایت شبه عمد باشد، به این هنگام برای مرتکب دیه یا اَرش اتخاذ خواهد شد.
نتیجه گیری:

چنانچه که مشاهده نمودید جرم  قتل دارای دو حالت کلّی عمد و غیر عمد میباشد. آن دو حالت نیز خود، به چند قسم تقسیم میشود. بدین نکته توجه داشته باشید، جرم قتل نیز از جمله جرایم کیفری میباشد و نیز بنا بر جرم صورت گرفته دارای حساسیت بسیاری است. از این جهت توصیه میکنیم به هنگام وقوع آن قطعاً با یک وکیل کیفری مشورت حاصل فرمایید.

 • مشاور حقوقی:
 • 09020038664

Contact Us

free-consultation

قتلمقالات

قتلقتل خطای محضقتل شبه عمدقتل عمدقتل غیر عمد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× واتساپ