رضایت شاکی

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.jivarlaw.com/rezayat_e_shaki 

تأثیر رضایت شاکی در جرایم

آیا رضایت شاکی در جرایم قابل گذشت میزان تأثیر بیشتری دارد یا در جرایم غیر قابل گذشت؟

تأثیر رضایت شاکی در جرایم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت

رضایت شاکی

اولین نکته ای که در رضایت  باید به آن توجه کرد، نوع جرم صورت گرفته است. جرم صورت گرفته یا جرم قابل گذشت است یا جرم غیر قابل گذشت است. در جرم قابل گذشت رضایت  تأثیر زیادی در مجازات مجرم دارد. در جرائم غیر قابل گذشت نیز گذشت شاکی موثر است.

در این مقاله جرم از نظر قابل گذشت بودن و غیر قابل گذشت بودن مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تأثیر رضایت شاکی خصوصی در تعقیب، رسیدگی و مجازات مجرم نیز بیان شده است.

 اصل غیرقابل گذشت بودن جرم
 • اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرم ها است.
 • مگر قانون گذار صراحتاً جرمی را قابل گذشت فرض کند.
 • بنابراین اگر قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می شود.
 • مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
 • با رضایت شاکی خصوصی در جرم قابل گذشت، اعمال مجازات منتفی می شود.

انواع جرائم از لحاظ اثر گذشت شاکی:

جرائم تعزیری قابل گذشت
 • جرائم تعزیری قابل گذشت جرائمی هستند که تعقیب مجرم، رسیدگی به جرم.
 • و نهایتاً اجرای مجازات مجرم با توجه به شکایت شاکی قابل انجام است.
جرائم تعزیری غیر قابل گذشت
 • جرائم تعزیری غیر قابل گذشت جرائمی هستند که رضایت شاکی خصوصی.
 • در تعقیب مجرم، رسیدگی به جرم، تأثیر نخواهد داشت.
 • تنها می توان تأثیر رضایت شاکی را بر میزان مجازات در نظر گرفت.

تأثیر رضایت شاکی در جرایم

تأثیر رضایت در جرائم قابل گذشت:

 • اگر رضایت شاکی قبل از صدور حکم قطعی باشد، قرار موقوفی تعقیب یا رسیدگی صادر می شود.
 • اگر رضایت شاکی بعد از صدور حکم قطعی باشد، قرار موقوفی اجرای مجازات صادر می شود.

جرائمی که رضایت در آن موثر است:

از جمله جرایمی که رضایت شاکی خصوصی در میزان مجازات مجرم موثراست به شرح ذیل است:
 • جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات.
 • حد قذف.
 • توهین به افراد.
 • تحصیل سند یا نوشته با سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص.
 • سقط جنین ناشی از ضرب و اذیت و آزار عمدی زن حامله.
 • امتناع از دادن طفل سپرده شده.
 • افشای اسرار حرفه ای.
 • تهدید.

تأثیر رضایت شاکی در جرایم

تأثیر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت:

 • اگر رضایت  قبل از صدور حکم باشد، در عدم تعقیب یا عدم رسیدگی به جرائم تأثیر ندارد.
 • اگر رضایت  بعد از صدور و قطعیت حکم باشد، در میزان مجازات دادگاه تخفیف اعمال می شود.

رضایت در جرم غیر قابل گذشت

رضایت شاکی خصوصی در جرم غیرقابل گذشت بر موارد ذیل موثر است:

 • از جهت تخفیف مجازات.
 • تعویق صدور حکم.
 • تعلیق اجرای مجازات.
 • معافیت از کیفر.
 • اجرای نظام نیمه آزادی.
 • نظارت با سامانه الکترونیک.

مراحل تجدید نظر در میزان مجازات مجرم
 • بعد از قطعیت حکم، فرد محکوم می تواند از دادگاهی که اقدام به صدور حکم قطعی کرده است.
 • درخواست تجدید نظر در میزان مجازات را مطرح کند.
 • دادگاه ملزم است پس از حضور دادستان یا نماینده دادستان موضوع را رسیدگی کند.
 • بعد از بررسی دقیق شرایط در صورت اقتضاء در مجازات فرد محکوم شده تخفیف اعمال می شود.
 • در نتیجه بعد از آن و بررسی شرایط، رأی صادر می شود.

شرایط رضایت شاکی یا مدعی خصوصی

 • رضایت باید منجز و قطعی باشد.
 • به گذشت(رضایت) مشروط و معلق ترتیب اثر داده نمی شود.
 • مگر آنکه آن شرط یا معلق علیه، تحقق یافته باشد.
 • عدول از رضایت قابل استماع نیست.
 • تأثیر رضایت قیم اتفاقی منوط به تأیید دادستان است.
 • با تعدد متضررین از جرم، موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول.
 • به رضایت تمام کسانی است که شکایت کرده اند.
 • هرچند تعقیب و رسیدگی با شکایت هر یک از متضررین شروع شده باشد.
 • حق رضایت نیز به ورثه متضرر به ارث می رسد.
 • و با رضایت همگی ورثه تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات متوقف می شود.

تأثیر رضایت شاکی در جرایم

نتیجه گیری

جرائم از حیث رضایت شاکی دارای دو جنبه هستند:

 • جرائم قابل گذشت
 • جرائم غیر قابل گذشت.

جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که گذشت  در تعقیب مجرم، رسیدگی به جرم و همچنین اعمال مجازات اهمیت دارد. جرائم غیر قابل گذشت مانند کلاهبرداری یا جرم خیانت در امانت به دلیل آسیب به نظم عمومی اهمیت دارند. در جرم غیر قابل گذشتت، رضایت  در تعقیب مجرم و همچنین رسیدگی به جرم اهمیت ندارد. تنها رضایت در میزان مجازات اعمالی می تواند موثر باشد.

رأی وحدت رویه در خصوص جرم غیر قابل گذشت
 • شماره رأی: 52
 • تاریخ رأی: 1/11/1363
 • خلاصه رای:

از آنجاییکه جرم کلاهبرداری در ارتباط با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه دارای اثر نامطلوب است. رضایت شاکی یا مدعی خصوصی نباید در تعقیب مجرم و رسیدگی به جرم تأثیر داشته باشد.

Contact Us

 • مشاور حقوقی:
 • 09020038664

free-consultation

 

 

تعزیریجرمگذشت شاکیمقالات

جرم غیرقابل گذشتجرم قابل گذشترضایت شاکیگذشت شاکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *