رفع تصرف عدوانی

دعوای الزام نمودن به رفع تصرف عدوانی:

به عبارتی دعوای رفع تصرف عدوانی به منظور پشتیبانی از یک تأسیس حقوقی، که حق تصرف مادی میباشد، ایجاد شده است.

 • حال مرحله های مربوط به اجرای رأی الزام به رفع تصرف عدوانی چگونه باید طی شود؟
 • نکاتی که لازم است به هنگام رفع تصرف عدوانی بدان توجه کرد، کدام نکات است؟

▪ تصرف عدوانی به چه معنا میباشد؟

در یک دیدگاهی کلّی تصرف عدوانی عبارت است از این که، یک فردی بدون در اختیار داشتن حق مالکیت و یا حق تصرف، به صورت غیر قانونی اقدام به تصرف ملک دیگری کرده است. یک دعوای تصرف عدوانی دارای دو جنبه ی حقوقی و کیفری میباشد. به عبارتی شما عزیزان میتوانید دعوای خود را هم در دادگاه های کیفری و هم در دادگاه های حقوقی پیگیری نمایید.

تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و تصرف عدوانی کیفری با یک دیگر:

تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و تصرف عدوانی کیفری با یک دیگر در این است که: در تصرف عدوانی حقوقی صرف وجود یک سابقه به جهت مطرح نمودن دعوا کافی میباشد، ولیکن در تصرف عدوانی کیفری لازم است مطرح کننده ی دعوا مالک مال مورد نظر باشد. از این جهت در دعوای الزام به رفع تصرف حقوقی، شاکی متصرف سابق ملک مورد نظر است و خوانده دعوا، متصرف ملک مورد نظر در زمان حال میباشد.

سایر مقالات  آشنایی با تصرف عدوانی و انواع آن - میزان مجازات از منظر قانون
مرحله های مربوط به اجرای رأی الزام به جهت رفع تصرف عدوانی:

دعوای مربوط به تصرف عدوانی دارای برخی از مزیت ها می باشد. از جمله این مزیت ها این امر میباشد که پس از صدور رأی با استناد به خواسته ی خواهان، رأی صادر شده قابلیت اجرا را خواهد داشت. بهتر است بدانید، حتی به هنگامی که خوانده تقاضای تجدید نظر خواهی نماید، رأی نیز اجرا خواهد شد. از این جهت به محض صدور رأی بدوی بنا بر رفع تصرف عدوانی از سوی خوانده، اجراییه صادر خواهد شد و رأی اجرا میگردد.

با توجه به ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی:

در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی باشد. در صورت فسخ رای در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود و در صورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.

و با توجه به ماده 176 قانون آیین دادرسی مدنی:

اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

رفع تصرف عدوانی

▪ بهتر است به برخی نکات در رفع تصرف عدوانی توجه فرمایید:
 • چنانچه فردی، ملکی را به نمایندگی از سوی مالک در تصرف خود داشته باشد، میتواند به هنگام وقوع دعوای تصرف عدوانی از سوی مالک مال، و به نمایندگی از سوی او اقدام به طرح دعوای رفع تصرف  نماید.
 • در دعوای مربوط به رفع تصرف عدوانی به روش حقوقی، به مالکیت شاکی به هیچ وجه رسیدگی نخواهد شد. آنچه که مهم ترین نکته در رفع تصرف  در دادگاه حقوقی میباشد، سابقه ی تصرف خواهان است. از این جهت خواهان نیز لازم است چندی پیش بر ملک مورد نظر تصرف داشته باشد. از سویی دیگر، تصرف غیر قانونی و غیر مجاز خوانده نیز لازم است ثابت شود.
 • به هنگام طرح دعوا تصرف عدوانی در دادگاه حقوقی و رفع تصرف، لازم نمیباشد، خواهان دعوا، مالک رسمی ملک مورد نظر باشد. ولیکن چنانچه خواهان دارای سند مالکیت باشد دیگر نیازی نیست سابقه ی تصرف خود را به مرحله ی اثبات رساند.
 • توجه نمایید، تنها فردی میتواند به منظور الزام به رفع تصرف اقدامات لازم را انجام دهد که تصرف سابق او به صورت قانونی و مجاز باشد.
 • چنانچه به هنگامی که خواهان ابتدا اقدامات لازم به جهت اصل مالکیت خود کرده باشد، نمیتواند به صورت همزمان اقدام به طرح دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی نماید.
 • بهتر است بدانید دعوای رفع تصرف تنها در ارتباط با اموال غیر منقول صدق مینماید.

▪ نمونه دادخواست رفع تصرف عدوانی:

ذکر مشخصات ذیل در دادخواست رفع تصرف عدوانی:

 • مشخصات طرفین اعم از:
 • نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت طرفین، خیابان، کوچه، پلاک و کد پستی.
 • در صورتی که فرم دادخواست توسط وکیل خواهان تکمیل میگردد، لازم است مشخصات او نیز درج شود.
 • خواسته یا بهاء:

درخواست به جهت رفع تصرف و قلع و قمع بنا مقوم به…. ریال اجرت المثل زمان تصرف از سوی خوانده مقوم به…. ریال به همراه تمامی خسارات قانونی وارده.

 • دلایل موجود:

  کپی از سند ملکیت، انجام تحقیق محلی به همراه جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری.

رفع تصرف عدوانی متن دادخواست:

ریاست محترم دادگاه عمومی و حقوقی احتراماً به استحضار میرساند،

بنا بر سند مالکیت به شماره ی ….. دانگ و پلاک ثبتی ….. بخش ….. واقع در ….. که متعلق به بنده میباشد، ولیکن با عنایت بر این که خوانده بدون کسب اذن و اجازه از بنده، پلاک ثبتی ذکر شده در دادخواست را به تصرف غاصبانه ی خود درآورده است. از سویی نیز با مراجعات مکرر از رفع تصرف عدوانی خود امتناع نموده و از تحویل ملک به اینجانب خودداری مینماید. بنابراین اینجانب با تقدیم دادخواست با مستندات به ماده 308 و 311 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم به جهت رفع تصرف و قلع و قمع بدون دریافت مجوز خوانده جزء پلاک ثبتی و اجرت المثل روزهای تصرف مورخ …. صدور حکم به میزان ….. ریال به همراه تمامی خسارات وارده و هزینه ی دادرسی را خواستار هستم.

لازم به ذکر است که به منظور اثبات نمودن درخواست خود و همچنین معین نمودن اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه از سوی خوانده به تحقیق و معاینه ی محلی کارشناس رسمی دادگستری میتوان استناد نمود.

سایر مقالات  وکیل کیفری خوب، باتجربه و متخصص در امور جزایی
رأی وحدت رویه:
 • شماره رأی وحدت رویه: 166
 • تاریخ رأی وحدت رویه: 13/10/1327
 • چکیده ای از رأی:

مفهوم و همچنین عنوان رفع مزاحمت، مباین و منافی با تصرف عدوانی نمیباشد. توجه داشته باشید که تصرف عدوانی اخص از رفع مزاحمت میباشد. از این جهت رفع تصرف عدوانی در دعاوی، به عنوان مخل صحت رفع تصرف 

و در پایان بهتر است به نظریه ی کمیسیون تخصصی معاونت آموزش قوه ی قضاییه بپردازیم:

با توجه به ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی جدید زمان معینی به جهت طرح دعوی در راستای رفع تصرف معین نشده است. از این جهت بدون توجه به تاریخ تصرف، خواهان لازم است ثابت نماید که ملک پیش از خارج شدن از تصرف او، تحت تصرف او بوده و بدون کسب رضایت از او، ملک از تصرفش توسط خوانده یا خواندگان خارج گردیده است.

 • مشاور حقوقی:
 • 09020038664

free-consultation

Contact Us

رفع تصرف عدوانیمقالات

الزام به رفع تصرف عدوانیتصرف عدوانیدادخواست رفع تصرف عدوانیدعوای الزام به رفع تصرف عدوانیرفع تصرف عدوانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× واتساپ