دیه اعضا

دیه اعضا، 09020038664، دیه کامل، دیه بدن، دیه زن، دیه مرد، وکیل متخصص دیه، وکیل دیه

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.jivarlaw.com
diyat-of-members

قواعد عمومی دیه اعضا در قانون مجازات اسلامی

قواعد عمومی دیه اعضا در قانون مجازات اسلامی بیان شده است. در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به شرح مقرّر در این قانون، دیه ثابت می‌شود.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 • دیه  صدمه عضو زن و مرد
 •  موارد ارش
 • دیه فلج کردن عضو
 • دیه اعضای پیوندی
 • دیه شکستگی عضو
 • دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان
 • دیه دررفتگی استخوان از مفصل
 • دیه مقدّر اعضاء
 • دیه مو
 • تشخیص روییدن و نروییدن مو در دیه مو
 • دیه موی سر، ریش و ابرو
سایر مقالات  اجرای حکم دیه و مراحل آن

دیه  صدمه عضو زن و مرد

اگر در اثر جنایت صدمه‌ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدّر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرّر شده باشد مقدار مقرّر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده اَرش آن قابل مطالبه است.

دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف کاهش می یابد. هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب‌های متعدّدی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به طور جداگانه است مگر این‌که آسیب‌های وارده بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت محسوب شود.

 موارد ارش

 • در موارد اَرش فرقی میان زن و مرد نیست،
 • لکن میزان اَرش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد،
 • اگرچه مساوی با اَرش همان جنایت در مرد باشد. از بین بردن هریک از اعضای فرد و دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بردن هریک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر این‌که در قانون ترتیب دیگری مقرّر شده باشد.

دیه اعضا

دیه فلج کردن عضو

فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین می‌رود، با توجه به کارایی از دست رفته، اَرش تعیین می شود.

از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدّر به همان نسبت دیه دارد به این ترتیب که:

 • از بین بردن نصف آن به میزان نصف؛
 • و از بین بردن یک سوم آن به میزان یک‌سوم دارای دیه است؛

مگر این‌که در قانون ترتیب دیگری مقرّر شده باشد. در مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، اَرش تعیین می‌شود. هرگاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد که با تشخیص کارشناس، مجنی‌علیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت می‌شود.

دیه اعضای پیوندی

دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات می‌شوند به میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد.

از بین بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است. در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن بر جای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.

سایر مقالات  دیه ستون فقرات

دیه شکستگی عضو

در شکستگی عضوی که دارای دیه مقدّر است، چنانچه پس از جنایت به گونه‌ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار، بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدّری نباشد، اَرش ثابت است مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن مقرّر شده باشد.

دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان

دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدّر به شرح زیر است:

 • دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پنجم دیه شکستن آن است؛
 • دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پنجم دیه خرد شدن آن استخوان است؛
 • دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهارپنجم دیه شکستن آن عضو است؛
 • دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آن‌که موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است. هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدا از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی که عرفاً جنایت‌های متعدّد محسوب گردد، هریک دیه جداگانه دارد هرچند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه جنایت‌های مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.

دیه دررفتگی استخوان از مفصل

در رفتگی استخوان از مفصل، درصورتی که موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب اَرش و در غیر این‌صورت موجب دوسوم دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب موجب چهار پنجم از دوسوم دیه آن عضو می‌باشد.

هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است. هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هریک دیه جداگانه‌ای دارد. هرگاه براثر یک یا چند ضربه، علاوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب می‌شود و هریک دیه یا اَرش جداگانه دارد.

اگر بر اثر ضربه‌ای، هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است. پیوند خوردن عضو پس از جنایت تأثیری در دیه ندارد.

دیه مقدّر اعضا

دیه مو

کندن و یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد، در صورتی‌که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت به موی سر، اَرش و نسبت به ریش یک‌سوم دیه کامل ثابت است. در این حکم فرقی میان موی کم‌پشت و پرپشت و کودک و بزرگسال نیست. کندن و یا از بین بردن تمام موی سر زن، در صورتی که دیگر نروید، موجب دیه کامل زن و اگر دوباره بروید، موجب مهرالمثل است.

در این حکم فرقی میان موی کم‌پشت و پرپشت و کودک و بزرگسال نیست. اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل زن باشد فقط به مقدار دیه کامل زن، پرداخت می‌شود.

 • در صورتیکه قسمتی از موی سر مرد یا زن
 • یا ریش مرد
 • طوری از بین برود که دیگر نروید،
 • باید به نسبت، دیه پرداخت شود
 • و اگر دوباره بروید،
 • در موی سر مرد، اَرش
 • و در ریش به نسبت از یک‌سوم دیه کامل
 • و در موی سر زن به همان نسبت از مهرالمثل،
 • باید دیه پرداخت شود.
 • کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد،
 • در صورتیکه با رضایت شخص
 • یا در مواردی که اذن شخص معتبر نیست،
 • با رضایت ولی او باشد
 • یا به جهت ضرورت‌های پزشکی لازم باشد،
 • دیه یا اَرش ندارد.
diyat-of-members
تشخیص روییدن و نروییدن مو در دیه مو

تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر اَرش یا یک سوم دیه و یا مهرالمثل، حسب مورد به پرداخت‌کننده دیه، مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و اَرش یا یک سوم دیه و یا مهرالمثل، حسب مورد پرداخت شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد، باید مابه ‌التفاوت آن پرداخت شود. کندن و یا از بین بردن هریک از ابروها، اگر بدون رضایت شخص یا ولی او در مواردی که اذن شخص معتبر نیست و یا بدون ضرورت تجویز کننده باشد یک چهارم دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، موجب اَرش است و اگر مقداری از آن بروید نسبت به مقداری که روییده، اَرش و نسبت به مقداری که نروییده، دیه با احتساب مقدار مساحت، تعیین می‌شود.

دیه مقداری از موی سر، ریش و ابرو
 • اگر مقداری از موی سر، ریش و ابرو پیش از جنایت از بین رفته باشد، زایل کردن باقیمانده آن‌ها، حکم از بین بردن قسمتی از مو را دارد.
 • هرگاه با از بین بردن عضو یا پوست و مانند آن، موی سر، ریش یا ابرو از بین برود، علاوه بر دیه مو یا ریش یا ابرو، حسب مورد دیه یا اَرش جنایت نیز پرداخت می‌شود.
 • از بین بردن تمام یا قسمتی از موی پلک یا سایر موهای بدن در صورت بروز عیب و نقص موجب اَرش است، خواه بروید خواه نروید و چنانچه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن باشد، تنها دیه یا اَرش محل مو پرداخت می‌شود.
 • هرگاه موی سر مرد یا زن یا ریش مرد که از بین رفته است با عیب و نقص بروید؛ مانند آن‌که رنگ یا حالت طبیعی آن تغییر کند یا کم پشت بروید، اَرش ثابت است.
 • مقدار اَرش مزبور در مورد ریش باید بیشتر از یک سوم دیه کامل و در مورد موی سر مرد، بیشتر از اَرشی باشد که در صورت رویش بدون عیب تعیین می‌شود.
 • در مورد موی سر زن نیز علاوه بر اَرش یا ثلث دیه یا مهرالمثل حسب مورد باید اَرش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود.ملاک مسئولیت صدمه به مو، ازبین بردن آن است و شیوه از بین بردن مانند کندن یا سوزاندن، تأثیری در حکم ندارد.

 

free-consultation

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× واتساپ