اجرای مجازات

 اجرای مجازات،09020038664، گروه وکلای کیفری ژیوار

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.jivarlaw.com
Execution of punishment

اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی

اجرای مجازات در خصوص جرایم در قانون مجازات اسلامی بیان شده است. اجرای مجازات شامل اجرای مجازات حبس، شلاق و جزای نقدی می باشد. اجرای مجازات توسط اجرای احکام کیفری صورت می گیرد.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 • نحوه اجرای مجازات جزای نقدی
 •  اجرای جزای نقدی جایگزین حبس
 • مجازات جزای نقدی
 • انواع جزای نقدی
 • تقسیط جزای نقدی
 • مجازاتهای جایگزین حبس
 • تخفیف در اجرای مجازات
 • تجدیدنظر در مجازات قبل از اجرای مجازات
 • تقاضای مهلت برای پرداخت جزای نقدی
 • نحوه اجرای جزای نقدی
 • نحوه اجرای حبس
سایر مقالات  انواع حبس در قانون مجازات اسلامی
 • محاسبه ایام بازداشت قبلی مجرم
 • محل اجرای حبس
 • بیماری مجرم در اجرای حبس
 • نحوه اجرای شلاق
 • مراحل اجرای شلاق
 • اجرای شلاق نسبت به محکوم علیه آزاد
 •  نحوه اجرای شلاق از جهت وضعیت مجرم
 •  موارد تبدیل مجازات شلاق
 • توقیف یارانه در جزای نقدی
 • نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 • رای وحدت رویه شماره ۷۷۲ در مورد اجرای مجازات
 • وکیل دادگستری گروه وکلای کیفری ژیوار

اجرای مجازات

نحوه اجرای جزای نقدی

زمانیکه شخصی مرتکب جرمی می شود جهت اعمال قانون در مورد وی بسته به نوع جرم ارتکابی، قانونگذار برای وی مجازات های گوناگونی را اعم از حبس، شلاق، جزای نقدی را مقرر می کند. یکی از مجازات های تعیین شده در حکم محکومیت مجرم جزای نقدی می باشد.

اجرای مجازات جزای نقدی جایگزین حبس

اگر بعد از بررسی معلوم شود که محکوم علیه قدرت پرداخت جزای نقدی را دارد و تعمداً پرداخت نمی نماید،

مطابق با ماده ٨١ قانون مجازات اسلامی

برای مرتبه اول، یک چهارم تا یک دوم به میزان جزای نقدی جایگزین حبس اضافه می شود و در صورتی که بعد از تشدید مجازات همچنان اقدام به پرداخت نکند اموال وی شناسایی و توقیف می شود و با فروش آنها جزای نقدی وصول می شود. در صورتی که اموالی از محکوم علیه شناسایی نشود و یا وی اقدام به اتلاف آنها نموده باشد، در این حالت مطابق با مواد ٨١ و ٨٢ قانون مجازات اسلامی، مجازات اصلی یعنی حبس اجرا می شود. اگر مشخص شود که محکوم علیه مالی جهت پرداخت ندارد و تقاضای دادن مهلت و یا تقسیط نماید، در اینصورت با درخواست وی موافقت میگردد تا قادر به پرداخت جزای نقدی باشد.

مجازات جزای نقدی

 برطبق ماده ٨١ قانون مجازات اسلامی

در صورتی که محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رای دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود و در صورت تکرار مجازات حبس اجراء می شود. دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم را به طور صریح قید و به محکوم تفهیم می کند. قاضی اجرای احکام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می کند.

انواع جزای نقدی

جزای نقدی بصورت ثابت

جزای نقدی بصورت ثابت عبارت است از مبلغی معین که حداقل و حداکثر آن توسط قانونگذار ذکر میشود. به عبارتی دیگر بدین معنا که حداقل و حداکثر به طور ثابت و مشخص در قانون تعیین شده باشد.

جزای نقدی به صورت نسبی

جزای نقدی به صورت نسبی عبارت است از جزای نقدی که بر اساس مبنای خاص قانونگذار و با توجه به شرایط حسب مورد توسط دادگاه تعیین می‌شود و یا آن که میزان جزای نقدی بر اساس یک واحد و یک مبنایی خاص قانونی محاسبه می‌شود. قرار تقسیط با چه مرجعی است؟

اجرای مجازات
تقسیط جزای نقدی

درخصوص مرجع صادر کننده قرار تقسیط سه روش وجود دارد.

اختیار با دادگاه صادر کننده حکم است

 برطبق ماده ۳۷ قانون اعسار

اگر فردی مالی نداشته باشد و یا اموال وی کفاف دیون را ندهد ولی با حقوق بدست آمده از شغل خود بتواند دیون را در اقساط پرداخت کند، دادگاه و اداره ثبت مبادرت به تقسیط می‌نمایند. تقسیط جزای نقدی آیا امکان پذیر می‌باشد؟

-برطبق ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی

امکان تقسیط دیه نیز وجود دارد.

بر طبق ماده ۲۷۷ قانون مدنی

امکان اجبار متعهد له جهت دریافت بخشی از تعهد وجود ندارد لیکن دادگاه این امکان قانونی را دارد که متعهد له را به جهت صدور حکم اعسار مکلف به قبول بخشی از تعهد نماید.

اختیار قرار تقسیط با اجرای احکام است

برخی معتقد به تقسیط توسط اجرای احکام می‌باشند. زیرا سابقاً بر وفق بند (د) ماده یک آیین نامه اجرای ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی امکان تقسیط جزای نقدی وجود داشته است و اجرای احکام به نیابت از شعبه دادگاه اختیار تقسیط را داشته است. قرار تقسیط توسط اجرای احکام پیشنهاد می‌شود و می‌بایست دادگاه صادر کننده حکم با آن موافقت نماید: این عده دلایل این نظر را شامل این موارد می‌دانند. اولاً اجرای حکم در امور حقوقی بر عهده دادگاه صادره کننده است لیکن در مقابل در امور کیفری اجرای حکم بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است که زیر نظر دادستان فعالیت می‌نماید فلذا به منظور رفع شبهه و تعیین تکلیف و تقسیط جزای نقدی دادگاه صادر کننده حکم تکلیف دارد.

-به صورت کلی نظم حقوقی مستلزم آن است که تقسیط جزای نقدی و مواعد آن بر عهده دادگاه باشد. جزای نقدی بخشی از درآمد دولت را تشکیل می‌دهد، فلذا اجرای احکام قانوناً نمی‌تواند بخشی از درامد دولت را بدون توجه به نظر دادگاه صادر کننده رأی تضییع نماید یا تقسیط کند.

Execution of punishment

مجازات های جایگزین حبس

 برطبق ماده ٨٢ قانون مجازات اسلامی

چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازات های جایگزین حبس با مانعی مواجه شود مجازات مورد حکم یا بخش اجراء نشده آن بعد از رفع مانع اجراء می‌شود. در صورتی که مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف کردن مجازات ایجاد گردد مجازات اصلی اجراء می شود.

تخفیف در اجرای مجازات

 برطبق ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری

در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد، محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.

تجدیدنظر در مجازات قبل از اجرا
 برطبق ماده ۴٨٣ قانون آیین دادرسی کیفری،
 • هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند،
 • محکومٌ ‌علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود.
 • در این صورت دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده وی با رعایت مقررات ماده ۳۰۰ این قانون رسیدگی می‌کند
 • و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می‌کند.
 • این رأی قطعی است. در شرایطی که محکوم علیه قصد پرداخت الباقی جزای نقدی را داشته باشد، الباقی مبلغ به هر میزانی که باشد به حساب این جزا واریز و بعد از ارائه فیش واریزی آن، قاضی اجرای احکام بررسی لازم را انجام داده و به دفتر دادگاه دستور میدهد که با عنایت به پرداخت جزای نقدی، محکوم علیه بلا قید آزاد شود.
سایر مقالات  چه آرا و احکامی قابل تجدید نظر خواهی هستند؟
 • در صورتی که محکوم علیه در زندان باشد و توان پرداخت جزای نقدی را نداشته باشد
 • هر چند که باید وضعیت مالی وی بررسی شود و از عدم استطاعت مالی وی مطمئن شد،
 • اما معمولاً رویه به این صورت است باقیمانده جزای نقدی به حبس تبدیل می شود
 • و از این طریق اجرا می شود. اما اگر موضوع مشمول بند الف ماده ۵٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری باشد،
 • یعنی جزای نقدی تا ١۵ میلیون ریال باشد باید از خدمات عمومی رایگان در تبدیل استفاده نمود و به ازای هر یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان الباقی جزای نقدی اجرا شود.
enforcing punishment
تقاضای مهلت برای پرداخت جزای نقدی

اگر محکوم علیه تقاضای مهلت نماید اعم از اینکه بخشی از وجه را نقداً پرداخت کند و بخشی را بعداً پرداخت نماید و یا اینکه کلاً تقاضای مهلت کند،

با توجه به ماده ۵٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری

قانونگذار دادن مهلت را در این ماده پیش بینی نکرده است اما بعضی اعتقاد دارند که اعطای مهلت خلاف ماده فوق الذکر نیست و محکوم علیه با تقاضای مهلت قصد پرداخت جزای نقدی را دارد. بررسی تقاضای وی نیز با دادستان می باشد.

نحوه اجرای جزای نقدی
 برطبق ماده ۵٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری
 • هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم شود و آن را نپردازد،
 • اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم،
 • شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود.

در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن،

 • مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی
 • و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه
 • برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد.
سایر مقالات  شرح وظایف و تکالیف اجرای احکام کیفری
در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط،
 • دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.
 • در صورتی که محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد،
 • دادگاه پس از تعیین مجازات،
 • ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر می کند.

هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نشود با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود:

 • در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود.
 • در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند الف این ماده، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود.

هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (۲۰%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

اجرای مجازات

نحوه اجرای حبس

حبس یکی از رایج ترین مجازات ها می باشد. مجازات حبس یکی از مجازات‌های سلب کننده آزادی است و در بیشتر جرائم به عنوان مجازات اصلی اعمال می‌شود. پس از صدور رأی مبنی بر محکومیت مجرم به اجرای مجازات حبس با ارسال پرونده به اجرای احکام باید مجازات حبس صادره اجرا شود.

محاسبه ایام بازداشت قبلی مجرم

مطابق با لزوم احتساب ایام بازداشت قبلی در محاسبه مجازات، اعم از اینکه در رأی دادگاه به آن اشاره شده یا نشده باشد، قاضی اجرای احکام مکلف به رعایت آن می باشد. برطبق ماده ۵١۵ قانون آیین دادرسی کیفری، مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکوم علیه (زندانی) به موجب حکم قطعی لازم الاجرا، حبس شود. در صورتیکه محکوم علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت نظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس وی کسر می شود. اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد در احتساب ایام بازداشت یک روز محاسبه می‌شود.

سایر مقالات  قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
محل اجرای مجازات حبس
برطبق تبصره 3 ماده ۵١٣ قانون آیین دادرسی کیفری،
 • در صورتیکه محل اقامت محکوم به حبس خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد،
 • نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می‌شود.
 • مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی به نزدیک ‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود. اعمال تبصره ٣ ماده ۵١٣ قانون آیین دادرسی کیفری منوط به درخواست محکوم علیه نباشد، بلکه قانونگذار محل اجرای حبس را حوزه اقامت محکوم علیه اعلام کرده است.
بیماری مجرم در اجرای حبس

در صورتیکه فرد زندانی قبل از معرفی به زندان بیمار باشد و بیماری او به نحوی باشد که درمان او می بایست خارج از زندان صورت بگیرد، در اینصورت اجرای حکم شروع نمی شود. اما قاضی اجرای احکام فرد را به پزشکی قانونی معرفی می کند تا پزشکی قانونی گواهی کند که نامبرده دارای بیماری است یا خیر و همچنین آیا بیماری او به نحوی است که مداوای وی در خارج از زندان ضرورت دارد یا خیر و اینکه مدت زمان مداوا نیز باید تعیین شود. بعد از وصول نظر پزشکی قانونی اگر بیماری مجرم تأیید شد، قاضی اجرای احکام با اخذ تأمین مناسب اجرای حبس را به تعویق می اندازد.

اجرای مجازات
نحوه اجرای مجازات شلاق

پس از صدور رأی مبنی بر محکومیت متهم به اجرای مجازات شلاق، در صورتی که متهم در زندان باشد و یا اینکه آزاد باشد، مجازات شلاق اجرا میشود. در صورتیکه مجرم در زندان باشد، اگر در رأی صادره محل مشخصی برای اجرای شلاق قید شده باشد، اجرای مجازات در همان محل انجام می شود. اما اگر مشخص نشده باشد، طی نامه ای به زندان اعلام می شود که مجازات شلاق اجرا شود و بعد از اجرای آن اگر به علت دیگری در بازداشت نباشد آزاد شود. نحوه اجرای مجازات شلاق در زندان به اینصورت است که با توجه به اینکه زندان صرفاً وظیفه نگهداری از محکومین را دارد و اجرای شلاق با مرجع انتظامی است.

مراحل اجرای مجازات شلاق
 • کلیه نامه های اجرای مجازات شلاق که تا پایان وقت اداری به زندان واصل می شود، جمع آوری شده است،
 • و در پایان وقت اداری مامور اجرای شلاق نیروی انتظامی در زندان حاضر می شود؛
 • و نماینده ای نیز از اجرای احکام به دلیل نظارت بر حسن اجرای حکم در محل زندان حاضر می شود.
 • در ابتدا نماینده اجرای احکام قبل از اجرای حکم،
 • صورتجلسه عدم وجود موانع اجرای حکم را تنظیم نموده؛
 • و به امضا و اثر انگشت مجرم می رساند؛
 • و اگر مانعی برای اجرای حکم وجود نداشته باشد،
 • مامور اجرا، مجازات شلاق را اجرا می کند.
 • سپس مراتب اجرای حکم صورتجلسه شده و به امضای محکوم علیه،
 • نماینده اجرای احکام و مامور اجرا می رسد.
 • بعد از اجرای حکم شلاق نسخه ای از صورتجلسه در اجرای احکام زندان مانده؛
 • و نسخه دیگر به اجرای احکام دادگاه ارسال می شود،
 • و قاضی اجرا بعد از اطمینان از اجرای حکم،
 • دستور مختومه شدن پرونده و کسر از آمار را می دهد.

اما اگر مجرم در زندان اعلام کند که مانعی جهت اجرای شلاق وجود دارد، نماینده اجرا مراتب را صورتجلسه می نماید و به قاضی اجرا اعلام می دارد و قاضی اجرا در صورت احراز وجود مانع، اجرای حکم را تا رفع مانع به تعویق می اندازد.

اجرای مجازات
اجرای شلاق نسبت به محکوم علیه آزاد

در این شرایط محکوم علیه احضار می شود و بعد از حضور یا جلب او، ابتدا صورتجلسه ای تنظیم و احراز هویت انجام می گیرد و بعد صورت جلسه دیگری در صورت عدم وجود موانع اجرای حکم تنظیم و اگر مانعی وجود نداشته باشد، محکوم علیه به مرجع انتظامی معرفی می شود تا حکم اجرا شود.

 نحوه اجرای شلاق از جهت وضعیت مجرم

در مورد نحوه اجرای مجازات شلاق در مورد بانوان رویه به این صورت می باشد که باید بصورت نشسته و با لباسی که بدن آنها بسته باشد، انجام بگیرد. شلاق های حدی مردان به نحو ایستاده انجام می شود و حتی المقدور دست و پای محکوم به محل اجرای حکم بسته می شود تا از انجام حرکات اضافی محکوم که ممکن است منجر به اصابت به نقاط ممنوعه شود جلوگیری شود.

سایر مقالات  تعلیق مجازات، جرایم قابل تعلیق و شرایط برخورداری از آن
 موارد تبدیل مجازات شلاق

دادگاه می‌تواند با ملاحظه وضع متهم فقدان سابقه کیفری و سن وی مجازات شلاق را به جزای نقدی تبدیل کند. همچنین در صورت رضایت شاکی، می‌تواند میزان شلاق محکوم ‌علیه را تقلیل دهد. دادگاه می‌تواند با ملاحظه وضع خاص محکوم علیه، مجازات شلاق وی را به جزای نقدی تبدیل کند. وضعیت خاص محکوم علیه و معیل بودن وی می‌تواند موجب تبدیل مجازات شلاق به جریمه نقدی شود. در صورتی که پرداخت جریمه نقدی از تحمل مجازات شلاق برای محکوم ‌علیه مناسب‌تر باشد، جریمه نقدی مورد حکم قرار می‌گیرد.

در مواردی که امکان تحصیل اهداف دادرسی با جزای نقدی و یا شلاق فراهم می‌باشد لازم است از کیفر زندان اجتناب شود. دادگاه می تواند با توجه به وضعیت متهم، مجازات شلاق را به جزای نقدی تبدیل و سپس این مجازات تبدیل شده را برای مدتی تعلیق کند.

توقیف یارانه دراجرای جزای نقدی

حتی یارانه شخص محکوم علیه نیز قابل توقیف می باشد. بدین صورت که هنگام توقیف یارانه نقدی مبلغی که مربوط به یارانه خود سرپرست خانوار است با توجه به اینکه وی محکوم علیه باشد، توقیف می گردد. یارانه سایر اعضای خانواده که به حساب سرپرست خانواده واریز می شود نیز قابل توقیف می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۸۶۰/۹۵/۷

– یارانه پرداختی شخص محکوم ­علیه قابل توقیف است. ثانیا ً- اعضای یک خانوار مادام که جزو آن خانوار محسوب می شوند، نمی توانند یارانه جداگانه دریافت دارند و سرپرست خانوار هم موظف نیست یارانه هر یک را به خودش بدهد. بنابراین، در فرض سؤال کل یارانه ای که به سرپرست خانوار پرداخت می شود به شرح بند اولاً قابل توقیف است.

– در مواردی که طرفین بعد از ابلاغ اجرائیه و انقضای ده روز، سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، نصف حق اجرا باید از محکوم علیه دریافت گردد، در فرض سؤال چون توافق به صورت مشروط است، که درصورت عدم تحقق آن عملیات اجرایی ادامه می یابد، بنابراین نه سازش محسوب می شود و نه ترتیب اجرای حکم، لذا موضوع از شمول ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی خارج است با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

رای وحدت رویه شماره ۷۷۲ در مورد اجرای مجازات
برطبق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکوم علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می‌دهد با توجه به سیاق عبارات آن برای دادگاه افاده تکلیف میکند.

وکیل دادگستری گروه وکلای کیفری ژیوار

با توجه به اهمیت روند رسیدگی به پرونده های کیفری که برای مرتکبین آن در قانون مجازات عیین شده است بهتر است قبل از هر اقدام در دفاع از خود در دعاوی کیفری از مشاوره و وکالت وکیل کیفری بهره مند شوید. تا در وقت و هزینه صرفه جویی شود و حق و حقوق شخص ضایع نشود.

سوالات و مشکلات حقوقی درمورد پرونده های کیفری را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با وکیل دادگستری تهران، وکیل دادگستری مشهد، وکیل دادگستری قم، وکیل دادگستری کرج مربوط به وکلای کیفری ژیوار مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

[formidable id=1]

free-consultation

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× واتساپ