آزادی مشروط

آزادی مشروط، شرایط استفاده از آزادی، آزادی در جرم آدم ربایی، آزادی در حبس ابد، آزادی در جرایم کلاهبرداری

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.jivarlaw.com/Parole

شرایط استفاده از آزادی مشروط:

ضمن قوانین مدرن در بسیاری از کشورها امروزه سیاست و نیز تصمیمات اتخاذی به جهت انتخاب مجازات هایی است که تعداد زندانیان کاهش یابد. آیا میدانید هدف اتخاذ آزادی مشروط چیست؟ شاید بتوان مهم ترین هدف را به جهت اتخاذ آن، آسیب بسیاری که جهت استفاده از زندان به فرد مورد نظر وارد می آورد، در نظر گرفت. حال بهتر است به بررسی شرایط استفاده از آزادی و نیز استفاده از آزادی در جرایم به خوبی بپردازیم.

▪ آزادی مشروط:

سازمان های گوناگونی از این جهت در کشور ما ضمن قانون مجازات اسلامی مورد قبول واقع شده است. یکی از این سازمان ها و یا نهادها، آزادی مشروط است.

آزادی مشروط نیز هم مانند دیگر نهادها و سازمان های حبس زدایی، شروط اعمالی خاص و ویژه ای دارد. به منظور درک بهتر موضوع از سوی شما بهتر است ابتدا به بررسی آزادی مشروط و چیستی آن بپردازیم.

parole آزادی مشروط چیست؟

آزادی مشروط در دیدگاهی کلّی عبارت است از، یک شیوه و نیز تخفیف قانونی.

قانون گذار نیز با رعایت برخی شرایط و نیز قوانین و مقررات خاص آن را برای مجرم و یا نیز شخصی که مجرمیت او در دادگاه رسیدگی کننده به مرحله ی اثبات رسیده است، اعمال مینماید.

به عبارتی آزادی مشروط گونه ای تخفیف در مرحله ی به اجرا رسانیدن حبس است. همانگونه که  در قسمت فوق بیان نمودیم با اتخاذ شرایط ویژه، مجرم از زندان آزاد میشود.

سایر مقالات  اجاره سند برای زندانی را از ما بخواهید
▪ شرایط لازم به جهت اعمال آزادی مشروط:
 • لازم است مجرم بخشی از مجازات خود را سپری نموده باشد:

بخشیدن و اعطاء نمودن آزادی ضمن قانون جدید، با اتخاذ این شرط است که، مجرمانی که به بیش از 10 سال حبس محکوم گردیده اند، باید نصف مجازات خود را سپری نمایند. از سویی، مجرمانی که به حبس کمتر از 10 سال محکوم گردیده اند، لازم است حداقل یک سوّم مجازات خود را سپری نمایند، تا بتوانند از آزادی مشروط استفاده کنند.

ملاک لازم به جهت محاسبه ی آن، از روزی میباشد که مجرم وارد زندان شده است.

برای مثال؛

چنانچه یک آدم ربا بنا بر قانون مجازات اسلامی، به تحمل 15 سال حبس محکوم گردیده باشد، زمانی میتواند از نظام آزادی مشروط در آدم ربایی بهره مند شود که، نصف مجازات خود را متحمل شده باشد.

و یا:

به هنگامی که یک کلاهبردار به شش سال حبس محکوم گردیده باشد، ابتدا باید دو سال از مدّت مجازات خود را سپری نموده باشد. آنها تنها بدین هنگام میتوانند از نظام آزادی مشروط در کلاهبرداری بهره مند شوند.

آزادی مشروط از سویی دیگر نیز؛

چنانچه فردی به تحمل یک ماه (30 روز حبس) محکوم گردیده باشد، تنها میتواند به هنگامی از نظام آزادی مشروط بهره مند گردد که ده روز از مدّت حبس خود را سپری نموده باشد.

 • لازم است مجرم طی مدّت حبس از خود رفتاری شایسته و نیک نشان دهد:

از سویی دیگر نیز چنانچه فردی تمایل داشته باشد از نظام آزادی مشروط استفاده نماید باید ابتدا یک رفتار نیک و شایسته از خود نشان دهد.

 • لازم است رفتار مرتکب به جرم به گونه ای باشد که بیانگر عدم وقوع جرم به صورت مجدد از سوی او باشد:

باید اوضاع و احوال موجود به گونه ای باشد که بیانگر عدم وقوع جرم به صورت مجدد از سوی او باشد.

سایر مقالات  انواع حبس در قانون مجازات اسلامی
برای مثال:

چنانچه مجرم در طول مدّت حبس با توجه به حسن رفتار شایسته و مناسب، با دیگر زندانیان در ارتباط با شیوه ی ارتکاب بهتر جرم در آینده به بحث بپردازد، قطعاً نظام آزادی مشروط شامل او نمیشود.

 • مرتکب جرم مؤظف میباشد، ابتدا خسارات و اضرار وارده به بزه دیده را جبران نماید:

او نیز میتواند، خسارت و اضرار وارده به بزه دیده را جبران نماید و یا با او نیز در ارتباط با شیوه ی جبران آن به توافق رسد. به هر حال او مؤظف به جبران خسارت وارده به بزه دیده است.

 • نظام آزادی مشروط یک بار قابل استفاده و اکتفاء میباشد:

این بدین معنا میباشد که، چنانچه مجرم چندی پیش هم به حبس محکوم گردیده باشد، این محکومیت به معنای منع استفاده از نظام آزادی مشروط نمیباشد. فقط او نیز نباید در محکومیت پیشین خود از نظام آزادی مشروط استفاده نموده باشد.

آزادی مشروط | گروه وکلای کیفری ژیوار بهتر است بدانید در ارتباط با نظام آزادی مشروط:

تأیید نمودن و احراز کردن در راستای وجود شرایط فوق و یا عدم وجود آن بر عهده ی احکام کیفری است. ولیکن اعطای نظام آزادی مشروط بر عهده ی مقام محترم قضایی میباشد.

▪ مراحل لازم به جهت اخذ نظام آزادی مشروط:

با آن که ضمن قانون چیزی در ارتباط با آن بیان نشده است. ولیکن در اغلب موارد طی برخی از فرآیند مجرم نیز اقدامات لازم را به جهت استفاده از نظام آزادی مشروط را بیان مینماید.

پس از تقاضا از سوی مجرم شورای طبقه بندی زندانی ها که در اغلب موارد رئیس زندان نیز در این شورا دبیر شورا میباشد، در ارتباط با شرایط مجرم اظهار نظر میکند.

پس از آن نیز طی مدّت اجرای حبس، که به تأیید شورای طبقه بندی زندانیان رسید، نام او را نیز در قسمت افراد شایسته به جهت استفاده از نظام آزادی قید مینمایند.

دادگاه نیز اختیار دارد و الزام، اجباری در کار نمیباشد که درخواست آزادی از سوی مجرم را نپذیرد و یا قبول کند.

سایر مقالات  مجرمین میتوانند از مجازات های جایگزین حبس استفاده کنند
توجه داشته باشید که:

این حکم از سوی دادگاه قابل اعتراض نمیباشد. البته توجه داشته باشید، قبول و یا رد نظام آزادی مشروط، سلیقه ای نمیباشد. بنابراین به هنگام رد آن از سوی دادگاه رسیدگی کننده باید از سوی مقام محترم قضایی یک دلیلی قانع کننده ارائه شود.

رسیدگی و پیگیری نظام آزادی به صورت فوری و خارج از نوبت صورت میپذیرد.

آزادی مشروط | گروه وکلای کیفری ژیوار▪ آزادی مشروط در حبس ابد:

اعطا نمودن نظام آزادی به زندانی های سیاسی نیز منع قانونی ندارد. ولیکن در عمل نیز از آنجا که زندانیان سیاسی بر عقیده ها و افکار خود پافشاری مینمایند، و نیز ممکن است آنها نیز باری دیگر مرتکب جرم شوند، اعطای آن با مشکلاتی چند مواجه میشود.

رأی وحدت رویه:
 • شماره رأی وحدت رویه:
 • 731
 • تاریخ رأی وحدت رویه:
 • 28/8/1392

چکیده ای از رأی:

قوانین و مقررات اتخاذی به جهت پیشنهاد جهت آزادی ناظر به اجرای احکام، الزامی و نیز لازم الاجرا است. اظهارنظر قانونی در ارتباط با آن نیز علی الاصول با دادگاه صادر کننده حکم قطعی خواهد بود. و همچنین نیز در قوانین و مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ی 57 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز این امر را تصریح مینماید.

paroleنظریه مشورتی:
 • شماره نظریه مشورتی:
 • 7/92/1472
 • تاریخ نظریه مشورتی:
 • 7/8/1392

چکیده ای از نظریه:

تشخیص شروط مقرر ضمن بند های (الف، ب، پ، ت) قید شده ضمن ماده ی 58 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و نیز ارائه پیشنهاد در راستای صدور حکم آزادی وظیفه ی مقام قضایی اجرای احکام است.

نتیجه گیری:

شاید بتوان در آخر متن بدین نتیجه دست یافت که، با دانستن شروط اعطای نظام آزادی مشروط بخش اعظمی از زندانی ها بتوانند از زندان رها شده و آزاد شوند.

و در آخر نیز باید دانست که، چنانچه برخی از افراد شرایط آن را ندارند، به طوری که از آن چندی پیش استفاده نموده اند، زمان خود را جهت ارائه تقاضاهای بیهوده صرف ننمایند. به عبارتی به دنبال سایر نهادهای حبس زدا بگردند.

free consultation

 • نویسنده:
 • ندا مهدیوند

 

آزادی مشروطمقالات

آزادی مشروطآزادی مشروط در آدم رباییآزادی مشروط در حبس ابدآزادی مشروط در کلاهبرداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× واتساپ