هر آنچه که باید درباره ی اجاره سند برای زندانی دانست

سند برای آزادی زندانی

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.jivarlaw.com/sanad 
_

 سند برای زندانی را ازکجا باید تهیه کرد.

 تهیه سند برای زندانی زمانی مطرح میشود که متهم به دلیل عدم تامین قرار وثیقه به زندان فرستاده میشود. خانواده متهم یا زندانی برای تهیه سند برای زندانی به شخص ثالث مراجعه میکنند و در قبال پولی که بابت اجاره سند پرداخت میکنند، سند برای وثیقه را تامین میکنند. تهیه و اجاره سند برای زندانی در موارد ذیل صورت میگیرد:

 • سند برای دادگاه.
 • سند برای دادسرا.
 • سند برای مرخصی.
 • سند برای متهم.
 • سند برای اجاره.
 • اجاره سند برای زندانی.

موارد ضبط وثیقه یا وجه الکفاله

 • در تهیه سند برای زندانی در قرار وثیقه،
 • وثیقه گذار ممکن است متهم یا شخص ثالث باشد.
 • در هر صورت چنانچه وثیقه گذار خود متهم باشد
 • و در موقعی که حضور وی در نزد مقام قضایی لازم باشد،
 • بدون عذر موجه حاضر نشود،
 • وثیقه به دستور مقام قضائی ضبط میشود.

در صورتیکه وثیقه گذاری که سند برای زندانی را تامین نمود، شخص ثالث باشد به وثیقه گذار اخطار می شود، ظرف مهلت یک ماه متهم را معرفی کند.در صورتیکه  وثیقه گذار متهم را نزد مقام قضایی بدون عذر موجه حاضر نکند، به دستور مقام قضایی وثیقه ضبط میشود. البته بدیهی است که ارزش مال مورد وثیقه در مواردی ممکن است بیشتر از مبلغ تعیین شده در قرار وثیقه باشد که در این صورت مبلغ مازاد در وجه مقرر در قرار وثیقه پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور به وثیقه گذار برگشت داده میشود.

 با توجه به توضیح موارد ضبط وثیقه بهتر است در تهیه سند برای زندانی از وکالت ومشاوره وکیل دادگستری بهره مند شوید تا  دچار مشکلات ضبط وثیقه نشوید.

سند برای آزادی زندانی

سند برای آزادی زندانی

اخذ مبلغ کفالت در قرار وثیقه

در مورد اخذ وجه الکفاله نیز پس از اینکه براساس ماده 229 قانون آیین دادرسی کیفری احضار متهم برای تحقیقات دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت داشته باشد به کفیل اخطار میشود که ظرف یکماه نسبت به معرفی متهم به مرجع قضایی اقدام نماید.

 • چنانچه پس از پایان مهلت قانونی، متهم را معرفی نکند،
 • به دستور مقام قضایی مبغ کفالت از کفیل اخذ میشود.
 • در صورتیکه در مهلت قانونی وثیقه گذار و یا کفیل متهم را نزد مقام قضایی حاضر نماید،
 • می توانند رفع مسئوولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کنند.
 • مرجع قضایی مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسئوولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.
 • همچنین در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد،
 • کفیل یا وثیقه گذار می توانند اعزام وی را درخواست نمایند،
 • در این صورت پس از حضور متهم از کفیل رفع مسوولیت و وثیقه نیز آزاد می شود .
سایر مقالات  اجاره سند | مشاوره حقوقی درباره سند اجاره ای و قرارداد اجاره سند

قابل اعتراض بودن دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله

 متهم یا کفیل یا وثیقه گذار می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور مقام قضائی به آن اعتراض نمایند و مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه کیفری دو خواهد بود.

براساس ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری موارد اعتراض عبارتند از:
 • در صورتیکه مدعی شوند که در اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.
 • در صورتیکه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.
 • در صورتیکه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار به یکی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند. در صورتیکه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت معسر شده اند .
 • در صورتیکه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم  به علت فوت وی در مهلت مقرر ممکن نبوده است.
برای مطالعه قانون آیین دادرسی کیفری به آدرس لینک ذیل مراجعه نمائید:

قوانین

سند برای آزادی زندانی

سند برای آزادی

مرجع صالح رسیدگی اعتراض به ضبط وثیقه

 رسیدگی به اعتراض ضبط وثیقه در دادگاه خارج از مهلت و بدون رعایت تشریفات دادرسی انجام میشود. مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس، دادگاه عمومی بخش دادگاه کیفری دو نزد یک ترین شهرستان آن استان می باشد.

سایر مقالات  وظیفه وکیل دادگستری در مواجهه با نیاز متهم به وثیقه اجاره ای
حضور محکوم علیه یا متهم  بعد از صدور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه
 •  براساس ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری

کفیل یا وثیقه‏ گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند، حسب مورد، رفع مسئوولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مقام قضایی مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسئوولیت یا آزادی وثیقه را فراهم کند.

تبصره – در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه‏ گذار می‏ تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می‏شود.

برای ورود به سایت سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به آدرس لینک ذیل مراجعه نمائید.

مراکز قضایی و انتظامی

سند برای آزادی زندانی

سند برای آزادی زندانی

 شرایط ضبط یک چهارم وجه الکفاله و قرار وثیقه

 •  براساس ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری؛

در صورتیکه متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی، در مرجع قضائی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه‏ گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند. در این صورت، اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود وثیقه گذار باشد، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و رفع مسئوولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتیکه شخص ثالث، شخصی که سند برای زندانی را تامین نمود، رفع مسئوولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه‏ گذار جدید اقدام میکند.

 • تبصره ۱-

هرگاه متهم یا وثیقه‏ گذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی شود و اعتبار قرار تامین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی است.

 • تبصره ۲ـ

در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام کند، تا از آن طریق براساس مقررات به مراجع ذی‌ربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصهای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می‌کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط، مراتب به دادستانی کل اعلام میشود تا بر اساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.

سایر مقالات  آزادی مشروط | شرایط استفاده از آزادی مشروط

وکیل امور وثیقه ژیوار

گروه وکلای کیفری ژِیوار مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت و انجام اقدامات حقوقی در مورد قرار وثیقه برای آزادی زندانیان را اعلام می نماید. قبل از هر اقدام قانونی در مورد  تامین وثیقه اجاره ای و اجاره سند برای زندانی با وکیل متخصص وثیقه گروه وکلای کیفری ژِیوار مشورت نمایید. سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید؛ کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

 • فاطمه جعفری:
 • کارشناس ارشد حقوق

جهت برقراری ارتباط با شماره زیر تماس بگیرید.

 • مشاور حقوقی:
 • 09020038664

free-consultation

 • آدرس:
 • تهران- خیابان شریعتی- بالاتر از باغ سفارت انگلیس- ساختمان سفیران- طبقه دو- واحد ب2.

[formidable id=1]

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.