سند و وثیقه

گروه وکلای کیفری ژیوار در کنار وکالت در امور کیفری اجاره سند نیز برای زندانیان در تهران و شهرستان معرفی می نماید. احدی از وکلای کیفری گروه تضامین را دریافت می نماید و قراردادی بر مبنای وجه التزام تنظیم مینماید. متاسفانه، اکثر قراردادهای تنظیمی بر اساس ضمانت است. درحالیکه ضمانت فقط به میزان خسارت و ضرر و زیان وارد شده محاسبه می گردد.

بنابراین، بهترین قرارداد وثیقه، قراردادی است که بر مبنای وجه التزام تنظیم گردد و ضمانت نیز به طور جداگانه برای خسارات احتمالی دریافت گردد. در حالت فوق هم در صورت تخلف احدی از طرفین وجه التزام به اجرا گذارده می شود و هم در صورت ورود ضرر و زیان ضمانت به اجرا گذارده می شود.

سند اجاره ای ارزان و معتبر را از گروه وکلای کیفری ژیوار بخواهید.

البته، برای آنکه متعهدین و متضامنین به معرفی متهم اهمیت دهند و متوجه ضبط سند اجاره ای باشند بهتر است که جریمه روزانه برای تاخیر در فک و آزادی وثیقه نیز به طور جداگانه دریافت گردد. با توجه به شرح فوق و اهمیت نوع قرارداد پیشنهاد می گردد که حتما برای معرفی سند برای اجاره و یا درخواست سند اجاره ای به این گروه حقوقی مراجعه نمایید.
این گروه حقوقی قراردادی تنظیم می نماید که دو طرف قرارداد متضرر نشوند و حقوق آنان تامین گردد.

قیمت سند اجاره ای

قیمت سند اجاره ای

گروه وکلای کیفری ژیوار ضمن مشاوره حقوقی، وکالت در امور کیفری، معرفی سند اجاره ای، می تواند قرار وثیقه شما را نیز کاهش دهد. ... ادامه مطلب