ارزیابی و مطالعه پرونده

مطالعه پرونده توسط وکیل

مطالعه پرونده

ارزیابی و مطالعه پرونده اولین گام جهت تعیین استراتژی و چگونگی دفاع و طرح شکایت می باشد.

  • مطالعه پرونده قضایی چیست؟

  • مطالعه پرونده توسط چه شخصی امکان پذیر است؟

تشکیل پرونده کیفری

مطالعه و پژوهش

ارزیابی و مطالعه پرونده توسط وکلا امکان پذیر است. در برخی موارد توسط خود متهم نیز امکان پذیر است.

با مطالعه پرونده و سپس ارزیابی پرونده توسط وکیل، دفاع موثرتری صورت خواهد گرفت.

نت برداری و برجسته نمودن واقعیتهای پرونده پس از مطالعه و ارزیابی آن به دست می آید. در نهایت بررسی پرونده کیفری و کشف چالش ها و مشکلات اساسی موجود در پرونده، انتخاب مسیر و دفاع از حق آسان تر خواهد بود.

پیشنهاد

پیش از هر گونه اقدام قضایی مخصوصاً در تشکیل پرونده های قضایی و پرونده های کیفری سعی کنید

پرونده ی خود را در اختیار یک وکیل ماهر جزایی قرار دهید.

پس از مطالعه پرونده های کیفری با توجه به حساسیت بیش از حد موضوعات، شخص نباید با تکیه بر احساسات خود تصمیم گیری نماید.

  • یک وکیل متخصص کیفری به خوبی موضوعات حساس موجود در پرونده قضایی را با مطالعه ی پرونده به طور دقیق یاداشت می کند.
  • جزئیات را مشخص نماید.
  • همچنین واقعیات موجود در پرونده کیفری را برجسته نماید.

مطالعه پرونده توسط وکیل می تواند با توجه به قوانین موجود در کشور کمک شایانی به متهم و حتی شاکی پرونده نماید.

پیش از هر گونه اقدامی بهتر است به صورت حضوری به دفتر وکالت مراجعه کنید.

درخواست مطالعه پرونده قضایی خود را توسط وکیل کیفری ارائه دهید.

در این صورت، متهم میتواند به کمک وکیل متخصص کیفری پس از مطالعه پرونده، به خوبی از خود دفاع نماید.

عدم مطالعه پرونده سبب می شود، متهم نتواند به خوبی از خود دفاع کند. زیرا در بیشتر مواقع از جزییات پرونده خود آگاه نیست.

حتی اگر مطالعه پرونده کیفری توسط خود متهم صورت گیرد.  به دلیل عدم آشنایی به قوانین، شاید متحمل خسارات جبران ناپذیری گردد.

ارزیابی و مطالعه پرونده

و در نهایت می توان چنین گفت:

هدف از مطالعه پرونده توسط وکیل

کمک به متهم و شاکی و چگونگی طرح شکایت و دفاع می باشد.

گروه وکلای کیفری ژیوار

می تواند با بهره گیری از وکلای کیفری کارآزموده شما را در موفقیت و پیروزی در پرونده های کیفری یاری نماید.