کیفری

وکیل ماده 477

وکیل ماده 477

اعاده دادرسی در ماده ۴۷۷ نقش بسزایی در پیشگیری از اشتباهات قضایی و تحقق عدالت دارد. این ماده به قضات و دادگاه‌ها اجازه می‌دهد تا با بررسی مجدد ادله و شرایط موجود، از اجرای احکامی که ممکن است ناعادلانه باشند جلوگیری کنند و بدین ترتیب، حقوق شهروندان را محافظت نمایند. بنابراین، ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی ایران یکی از ابزارهای کلیدی در دستیابی به عدالت قضایی و اصلاح اشتباهات احتمالی در نظام حقوقی کشور به شمار می‌آید. ... ادامه مطلب