وکیل پایه یک دادگستری جهت ارزیابی و مطالعه پرونده کیفری

مطالعه پرونده به شرح زیر است:

  • ارزیابی و مطالعه اولین گام جهت تعیین استراتژی و چگونگی دفاع و طرح شکایت می باشد.
  • مطالعه پرونده قضایی چیست؟
  • این مطالعه توسط چه شخصی امکان پذیر است؟

مطالعه و پژوهش

ارزیابی و مطالعه توسط وکلا امکان پذیر است. در برخی موارد توسط خود متهم نیز امکان پذیر است. با مطالعه و سپس ارزیابی پرونده توسط وکیل، دفاع موثرتری صورت خواهد گرفت. نت برداری و برجسته نمودن واقعیت های پرونده پس از مطالعه و ارزیابی آن به دست می آید. در نهایت بررسی پرونده کیفری و کشف چالش ها و مشکلات اساسی موجود در پرونده، انتخاب مسیر و دفاع از حق آسان تر خواهد بود.

مزیت مشاوره تلفنی و حضوری با گروه وکلای کیفری ژیوار:

پیشنهاد

پیش از هر گونه اقدام قضایی مخصوصاً در تشکیل پرونده های قضایی و پرونده های کیفری سعی کنید، 

پرونده خود را در اختیار یک وکیل ماهر جزایی قرار دهید. پس ازمطالعه پرونده های کیفری با توجه به حساسیت بیش از حد موضوعات، شخص نباید با تکیه بر احساسات خود تصمیم گیری نماید. پس ازمطالعه پرونده های کیفری با توجه به حساسیت بیش از حد موضوعات، شخص نباید با تکیه بر احساسات خود تصمیم گیری نماید.

  • یک وکیل متخصص کیفری به خوبی موضوعات حساس موجود در پرونده قضایی را با مطالعه به طور دقیق یاداشت می کند.
  • جزئیات را مشخص نماید.
  • همچنین واقعیات موجود در پرونده کیفری را برجسته نماید.

مطالعه توسط وکیل می تواند با توجه به قوانین موجود در کشور کمک شایانی به متهم و حتی شاکی پرونده نماید. پیش از هر گونه اقدامی بهتر است به صورت حضوری به دفتر وکالت مراجعه کنید. درخواست مطالعه قضایی خود را توسط وکیل کیفری ارائه دهید. در این صورت، متهم می تواند به کمک وکیل متخصص کیفری پس از مطالعه، به خوبی از خود دفاع نماید. عدم مطالعه سبب می شود، متهم نتواند به خوبی از خود دفاع کند. زیرا در بیشتر مواقع از جزییات پرونده خود آگاه نیست. حتی اگر مطالعه توسط خود متهم صورت گیرد. به دلیل عدم آشنایی به قوانین، شاید متحمل خسارات جبران ناپذیری گردد. و در نهایت می توان چنین گفت که هدف از مطالعه توسط وکیل کمک به متهم و شاکی و چگونگی طرح شکایت و دفاع می باشد.