مسئولیت کیفری در جرایم رایانه ای

مسئولیت کیفری در جرایم رایانه ای

یکی از موضوعات مهم و اساسی در زمینه جرم انگاری در جرایم رایانه ای است. مسئولیت کیفری در جرایم رایانه ای، ملزم شدن به پاسخگویی در مقابل تعرض به حقوق دیگران در فضای مجازی است. مسئولیت کیفری اشخاص در جرایم رایانه ای در فصل ششم از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بیان شده است. وکیل جرایم رایانه ای ژیوار راهنمای شما می باشد.

از ماده 747 الی 752 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مسئولیت کیفری بیان شده است. گروه وکلای کیفری ژیوار راهنمای شما می باشد.

ماده 747 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات 

چنانچه که جرایم رایانه ای به وسیله شخص حقوقی و برای منفعت وی براساس موارد ذیل رخ دهد. مسئولیت کیفری برعهده شخص حقوقی است.

 • در صورتیکه جرم رایانه ای توسط مدیر شخص حقوقی رخ دهد.
 • چنانچه مدیر شخص حقوقی دستور جرم رایانه ای را صادر کند و جرم اتفاق بیفتد.
 • در صورتیکه کارمندان مدیر شخص حقوقی با آگاهی مدیر جرم رایانه ای را مرتکب شوند.
 • چنانچه در بخشی یا تمام فعالیت شخص حقوقی جرم رایانه ای رخ دهد.

در خصوص مشاوره حقوقی جرایم رایانه ای و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم رایانه ای

بر اساس قانون جرایم رایانه ای تنها اشخاص حقوقی نبستند که می توانند مرتکب جرایم رایانه ای شوند بلکه اشخاص حقوقی نیز در زمینه جرایم رایانه ای دارای مسئولیت کیفری هستند و به تبع این مسئولیت کیفری مجازات می شوند؛ اما تفاوتی که میان مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی وجود دارد این است که مجازات اشخاص حقوقی هنگام ارتکاب جرایم رایانه ای با مجازات اشخاص حقیقی کاملا متفاوت است.

ماده 20 این قانون مجازات مخصوص به اشخاص حقوقی را در جرایم رایانه ای تعیین کرده است:

اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

مقالات مرتبط  بهترین وکیل جرایم رایانه‌ ای در اصفهان ⚖ در سال [1402]

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره ماده 747 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات 

در تبصره یک از این ماده قانونی بیان شده است، مدیر شخصی است که نظارت و نمایندگی شخص حقوقی را برعهده دارد. تیصره دو از این ماده قانونی بیان شده است. مسئولیت کیفری شخص حقوقی دلیلی بر مجازات نکردن مرتکب جرم رایانه نیست.

ماده 747 قانون مجازات اسلامی

در ماده 747 قانون مجازات اسلامی که همان ماده 19 قانون جرایم رایانه ای به شمار می رود شرایط لازم برای تحقق مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ذکر شده است: بر اساس ماده 19 قانون جرایم رایانه ای شرایط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به این صورت بیان شده است: در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود:

 • الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
 • ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.
 • ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
 • د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته ‌باشد.

ماده 748 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات 

در تعیین مجازات شخص حقوقی در ماده 747 قانون مجازات اسلامی در جرایم رایانه ای موارد ذیل در نظر گرفته می شود:

 • شرایط جرم مرتکب شده
 • اوضاع و احوال جرم رایانه ای مرتکب شده
 • میزان درآمد شخص حقوقی
 • توجه به نتیجه جرم

مجازات شخص حقوقی در ماده 747 قانون مجازات اسلامی در جرایم رایانه ای به شرح ذیل است:

 • محکوم به پرداخت نقدی سه تا شش برابر حداکثر مبلغ جزای نقدی
 • چنانچه حداکثر مجازات زندان تا پنج سال باشد. شخص حقوقی برای مدت 9 ماه تعطیل موقت می شود.
 • در صورتی که جرم را تکرار کند از یک تا پنج سال تعطیلی موقت برای شخص حقوقی است.
 • چنانچه حداکثر مدت زندان بیشتر از پنج سال باشد. شخص حقوقی به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم می شود.
 • در صورت انحلال شخص حقوقی، مدیریت شخص حقوقی. تا سه سال نمی تواند شخص حقوقی دیگری را تاسیس، نمایندگی یا نظارت کند.
مقالات مرتبط  بهترین وکیل جرایم رایانه‌ ای در تبریز در سال ⚖ در سال [1402]

ماده 749 قانون مجازات اسلامی

اشخاصی که خدمات دسترسی ارائه می کنند. باید براساس ضوابط و مقررات کمیته تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه محتوای جرایم رایانه ای و محتوایی که باعث ارتکاب جرم رایانه ای می شود را فیلتر کنند. در صورتی که فیلتر محتوای جرایم رایانه ای را عمدا انجام ندهند، منحل می شوند.

اگر از روی بی احتیاطی باعث شوند اشخاص به محتوای غیرقانونی دسترسی یابند. برای بار اول به مجازات پرداخت جزای نقدی بیست میلیون الی صدمیلیون ریال محکوم می شوند. برای بار دوم به مجازات پرداخت جزای نقدی صدمیلیون الی یک میلیارد ریال محکوم می شوند. و برای بار سوم به مجازات تعطیلی موقت از یک تا سه سال محکوم می شوند.

در صورتی که محتوای مجرمانه به موسسات و نهادهای ذیل تعلق داشته باشد. تا زمانیکه محتوای مجرمانه رفع اثر شود تا زمان صدور حکم نهایی فیلتر نمی شود.

 • نهاد زیر نظر ولی فقیه
 • قوای سه گانه، مقننه، مجریه، قضاییه
 • موسسه عمومی غیردولتی
 • احزاب، جمعیت ها، انجمن سیاسی، صنفی، انجمن اسلامی یا اقلیت دینی

در شکایت خصوصی فیلتر کردن محتوای مجرمانه توسط مرجع قضایی که به پرونده رسیدگی می کند صورت می گیرد.

ماده 750 ق.م.ا در مسئولیت کیفری در جرایم رایانه ای

ماده 750 ق.م.ا در مسئولیت کیفری در جرایم رایانه ای

یک ماه بعد از مصوب شدن کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه قوه قضاییه وظیفه دارد کارگروه فوق را در دادستانی تشکیل دهد.

اعضای کار گروه مصادیق محتوای مجرمانه شامل اشخاص ذیل هستند:

 • نماینده یا وزیر آموزش و پرورش
 • ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • اطلاعات
 • دادگستری
 • علوم و تحقیقات 
 • فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • رئیس سازمان تیلیغات
 • رئیس سازمان صدا و سیما
 • فرمانده نیروی انتظامی
 • شخص متخصص در فناوری اطلاعات و ارتباطات منتخب کمیسیون صنایع و معادن مجلس
 • نماینده یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس
 • رئیس کارگروه محتوای مجرمانه دادستان است.
 • کارگروه هر پانزده روز با حاضر بودن هفت نفر تشکیل می شود.
 • با اکثریت نسبی حاضران جلسه تصمیمات کارگروه اعتبار دارد.
 • کارگروه به شکایات در مورد محتوای مجرمانه و فیلتر شدن آنها رسیدگی و تصمیم گیری می کند.
 • کارگروه گزارش خود را هر شش ماه به روسای قوه سه گانه و شورای عالی امنیت ملی ارائه می کند.

ماده 751 قانون مجازات اسلامی

ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظف هستند که دستورات کارگروه مصادیق مذکور یا مرجع قضایی در خصوص محتوای مجرمانه در سیستم رایانه ای از ادامه فعالیت آنها خودداری کنند. در صورتی که دستور کارگروه مصادیق مذکور یا مرجع قضایی را از روی عمد اجرا نکنند منحل می شوند.

مقالات مرتبط  مشاوره حقوقی جرایم رایانه ای: آنلاین و تضمینی 09101923725

در صورتی که باعث در دسترس قرار گرفتن محتوای مجرمانه به دلیل بی احتیاطی و بی مبالاتی شوند، برای بار اول به مجازات جزای نقدی از بیست میلیون الی صد میلیون ریال محکوم می شود. برای بار دوم به مجازات جزای نقدی از صد میلیون الی یک میلیارد ریال محکوم می شود. برای بار سوم به مجازات تعطیلی موقت یک تا سه سال شخص حقوقی محکوم می شود.

ارائه دهندگان خدمات میزبانی وظیفه دارند با آگاهی از محتوای مجرمانه به کارگروه مصادیق اطلاع دهند.

ماده 752 قانون مجازات اسلامی 

هر گاه شخصی از پهنای باند بین المللی بدون داشتن مجوز قانونی برای ارتباط مخابراتی در خارج یا داخل ایران استفاده کند. به مجازات حبس از یک تا سه سال. پرداخت جزای نقدی از 100 میلیون الی 1 میلیارد ریال محکوم می شود.

وکیل جرایم رایانه ای گروه وکلای کیفری ژیوار

امروزه استفاده از وکیل در زمینه جرایم رایانه ای با پیشرفت تکنوژی و استفاده مردم در سراسر دنیا افزایش یافته است. افزایش رایانه و اینترنت و افزایش جرایم رایانه ای امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. وکیل جرایم رایانه ای دارای تخصص و تجربه در تمام امور مربوط به رایانه و اینترنت است. در پرونده کیفری در جرایم رایانه ای از مشاوره  متخصص جرایم رایانه ای کمک بگیرید. با بهره مندی از وکیل متخصص جرایم رایانه ای در روند رسیدگی به پرونده به نتیجه مطلوب برسید.

سئوالات و مشکلات حقوقی خود در خصوص مسئولیت کیفری در جرایم رایانه ای را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی ژیوار مطرح کنید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

سوالات متداول در باب مسئولیت کیفری در جرایم رایانه ای

در این بخش مفتخر به پاسخگویی مسئولیت کیفری در جرایم رایانه ای می باشیم:

 • وکیل جرایم رایانه ای گروه وکلای کیفری ژیوار چه وظایفی به عهده دارد؟ امروزه استفاده از وکیل جرایم رایانه ای با پیشرفت تکنوژی و استفاده مردم در سراسر دنیا افزایش یافته است. افزایش رایانه و اینترنت و افزایش جرایم رایانه ای امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. وکیل جرایم رایانه ای دارای تخصص و تجربه در تمام امور مربوط به رایانه و اینترنت است
 • ماده 750 ق.م.ا در مسئولیت کیفری در جرایم رایانه ای چیست؟ یک ماه بعد از مصوب شدن کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه قوه قضاییه وظیفه دارد کارگروه فوق را در دادستانی تشکیل دهد.
Rate this post

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.