مسئولیت کیفری در جرایم رایانه ای

مسئولیت کیفری در جرایم رایانه ای

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.jivarlaw.com/cyber_crime

_
مسئولیت کیفری در جرایم رایانه ای

یکی از موضوعات مهم و اساسی در زمینه جرم انگاری در جرایم رایانه ای است. مسئولیت کیفری در جرایم رایانه ای، ملزم شدن به پاسخگویی در مقابل تعرض به حقوق دیگران در فضای مجازی است. مسئولیت کیفری اشخاص در جرایم رایانه ای در فصل ششم از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بیان شده است. از ماده 747 الی 752 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مسئولیت کیفری بیان شده است.

 ماده هفتصد و چهل و هفت قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات 

چنانچه که جرایم رایانه ای به وسیله شخص حقوقی و برای منفعت وی براساس موارد ذیل رخ دهد. مسئولیت کیفری برعهده شخص حقوقی است.

 • در صورتیکه جرم رایانه ای توسط مدیر شخص حقوقی رخ دهد.
 • چنانچه مدیر شخص حقوقی دستور جرم رایانه ای را صادر کند و جرم اتفاق بیفتد.
 • در صورتیکه کارمندان مدیر شخص حقوقی با آگاهی مدیر جرم رایانه ای را مرتکب شوند.
 • چنانچه در بخشی یا تمام فعالیت شخص حقوقی جرم رایانه ای رخ دهد.
مسئولیت کیفری در جرایم رایانه ای

مسئولیت کیفری در جرایم رایانه ای

تبصره ماده هفتصد و چهل و هفت قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات 

در تبصره یک از این ماده قانونی بیان شده است، مدیر شخصی است که نظارت و نمایندگی شخص حقوقی را برعهده دارد.

تیصره دو از این ماده قانونی بیان شده است. مسئولیت کیفری شخص حقوقی دلیلی بر مجازات نکردن مرتکب جرم رایانه نیست.

ماده هفتصد و چهل و هشت قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات 

در تعیین مجازات شخص حقوقی در ماده 747 قانون مجازات اسلامی در جرایم رایانه ای موارد ذیل در نظر گرفته می شود:

 • شرایط جرم مرتکب شده.
 • اوضاع و احوال جرم رایانه ای مرتکب شده.
 • میزان درآمد شخص حقوقی.
 • توجه به نتیجه جرم.
مجازات شخص حقوقی در ماده 747 قانون مجازات اسلامی در جرایم رایانه ای به شرح ذیل است:
 • محکوم به پرداخت نقدی سه تا شش برابر حداکثر مبلغ جزای نقدی.
 • چنانچه حداکثر مجازات زندان تا پنج سال باشد. شخص حقوقی برای مدت 9 ماه تعطیل موقت می شود.
 • در صورتی که جرم را تکرار کند از یک تا پنج سال تعطیلی موقت برای شخص حقوقی است.
 • چنانچه حداکثر مدت زندان بیشتر از پنج سال باشد. شخص حقوقی به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم می شود.
 • در صورت انحلال شخص حقوقی، مدیریت شخص حقوقی. تا سه سال نمی تواند شخص حقوقی دیگری را تاسیس، نمایندگی یا نظارت کند.
جرایم رایانه ای

جرایم رایانه ای

ماده هفتصد و چهل و نه قانون مجازات اسلامی
 • اشخاصی که خدمات دسترسی ارائه می کنند. باید براساس ضوابط و مقررات کمیته تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه محتوای جرایم رایانه ای و محتوایی که باعث ارتکاب جرم رایانه ای می شود را فیلتر کنند. در صورتی که فیلتر محتوای جرایم رایانه ای را عمدا انجام ندهند، منحل می شوند.
 • اگر از روی بی احتیاطی باعث شوند اشخاص به محتوای غیرقانونی دسترسی یابند. برای بار اول به مجازات پرداخت جزای نقدی بیست میلیون الی صدمیلیون ریال محکوم می شوند. برای بار دوم به مجازات پرداخت جزای نقدی صدمیلیون الی یک میلیارد ریال محکوم می شوند. و برای بار سوم به مجازات تعطیلی موقت از یک تا سه سال  محکوم می شوند.

در صورتی که محتوای مجرمانه به موسسات و نهادهای ذیل تعلق داشته باشد. تا زمانیکه محتوای مجرمانه رفع اثر شود تا زمان صدور حکم نهایی فیلتر نمی شود.

 • نهاد زیر نظر ولی فقیه.
 • قوای سه گانه،مقننه، مجریه ، قضاییه.
 • موسسه عمومی غیردولتی.
 • احزاب، جمعیت ها، انجمن سیاسی، صنفی، انجمن اسلامی یا اقلیت دینی.

در شکایت خصوصی فیلتر کردن محتوای مجرمانه توسط مرجع قضایی که به پرونده رسیدگی می کند صورت می گیرد.

سایر مقالات  دعاوی، قوانین و مجازات های جرایم رایانه ای و سایبری
ماده هفتصد و پنجاه  قانون مجازات اسلامی
 • یک ماه بعد از مصوب شدن کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه قوه قضاییه وظیفه دارد کارگروه فوق را در دادستانی تشکیل دهد.
اعضای کارگروه  مصادیق محتوای مجرمانه شامل اشخاص ذیل هستند:
 • نماینده یا وزیر آموزش و پرورش.
 • ارتباطات و فناوری اطلاعات.
 • اطلاعات.
 • دادگستری.
 • علوم و تحقیقات .
 • فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 • رئیس سازمان تیلیغات.
 • رئیس سازمان صدا و سیما.
 • فرمانده نیروی انتظامی.
 • شخص متخصص در فناوری اطلاعات و ارتباطات منتخب کمیسیون صنایع و معادن مجلس.
 • نماینده یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس.
 • رئیس کارگروه محتوای مجرمانه دادستان است.
 • کارگروه هر پانزده روز با حاضر بودن هفت نفر تشکیل می شود.
 • با اکثریت نسبی حاضران جلسه تصمیمات کارگروه اعتبار دارد.
 • کارگروه به شکایات در مورد محتوای مجرمانه و فیلتر شدن آنها رسیدگی و تصمیم گیری می کند.
 • کارگروه گزارش خود را هر شش ماه به روسای قوه سه گانه و شورای عالی امنیت ملی ارائه می کند.
جرایم رایانه ای

جرایم رایانه ای

ماده هفتصد و پنجاه و یک قانون مجازات اسلامی
 • ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظف هستند که دستورات کارگروه مصادیق مذکور یا مرجع قضایی در خصوص محتوای مجرمانه در سیستم رایانه ای از ادامه فعالیت آنها خودداری کنند. در صورتی که دستور کارگروه مصادیق مذکور یا مرجع قضایی را از روی عمد اجرا نکنند منحل می شوند.
 • در صورتی که باعث در دسترس قرار گرفتن محتوای مجرمانه به دلیل بی احتیاطی و بی مبالاتی شوند، برای بار اول به مجازات جزای نقدی از بیست میلیون الی صد میلیون ریال محکوم می شود. برای بار دوم به مجازات جزای نقدی از صد میلیون الی یک میلیارد ریال محکوم می شود. برای بار سوم به مجازات تعطیلی موقت یک تا سه سال شخص حقوقی محکوم می شود.

ارائه دهندگان خدمات میزبانی وظیفه دارند با آگاهی از محتوای مجرمانه به کارگروه مصادیق اطلاع دهند.

ماده هفتصدو پنجاه و دو قانون مجازات اسلامی 
 • هر گاه شخصی از پهنای باندبین المللی بدون داشتن مجوز قانونی برای ارتباط مخابراتی در خارج یا داخل ایران استفاده کند. به مجازات حبس از یک تا سه سال. پرداخت جزای نقدی از صد میلیون الی یک میلیارد ریال محکوم می شود.
سایر مقالات  وکیل جرایم رایانه ای و متخصص در امور سایبری
وکیل جرایم رایانه ای گروه وکلای کیفری ژیوار

امروزه استفاده از وکیل جرایم رایانه ای با پیشرفت تکنوژی و استفاده مردم در سراسر دنیا افزایش یافته است. افزایش رایانه و اینترنت و افزایش جرایم رایانه ای امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. وکیل جرایم رایانه ای دارای تخصص و تجربه در تمام امور مربوط به رایانه و اینترنت است. در پرونده کیفری در جرایم رایانه ای از وکیل متخصص جرایم رایانه ای مشاوره بگیرید. با بهره مندی از وکیل جرایم رایانه ای در روند رسیدگی به پرونده به نتیجه مطلوب برسید.

سئوالات و مشکلات حقوقی خود در خصوص مسئولیت کیفری در جرایم رایانه ای را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی ژیوار مطرح کنید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

 • مشاور حقوقی:
 • 09020038664

free-consultation

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.