وکیل جعل

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.jivarlaw.com/vakil
_

وکیل جعل | مشاوره حقوقی جعل

وکیل جعل – جرم جعل سند

جرم جعل سند یکی از جرایمی است که حجم زیادی از پرونده های کیفری را به خود اختصاص داده است.در دفاع یا طرح پرونده های جعل بهتر است قبل از هر اقدامی از مشاوره و وکالت وکیل متخصص دعاوی جعل سند استفاده کنید؛ تا در روند رسیدگی پرونده دچار مشکل نشوید. سند جعلی سندی است که در آن جرم جعل صورت گرفته است. برای اثبات جرم جعل نیاز به ادله و مستندات قانونی است.

در این مقاله در مورد جرم جعل، عناصر تشکیل دهنده جرم، مجازات آن در قانون مجازات اسلامی شرح داده شده است.

برای تحقق جرم وجود ارکان سه گانه قانونی، مادی و معنوی الزامی است. رکن مادی ارائه و استفاده از سند مجعول است. رکن معنوی نیز قصد اضرار به غیر است. برای ورود ضرر به دیگری از طریق جعل و استفاده از سند مجعول نیاز نیست حتما ضرر مادی باشد بلکه ضرر میتواند معنوی و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی شود.

سایر مقالات  جرم جعل سند چیست؟ انواع مصادیق جرم جعل
 تعریف جعل

جعل در لغت به معنای:

 • ساختن
 • دگرگون کردن
 • وضع کردن
 • هر چیز ساختگی که در آن ادعای اصل نمایند
 • هر چیزی که کسی شخصا بوجود آورد.
 جعل عبارت است از:
 • ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگر بر خلاف حقیقت
 • یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، یا به قصد تقلب
 • خراشیدن
 • تراشیدن
 •  قلم بردن
 •  الحاق
 •  اثبات
 • سیاه کردن
 •  تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی
 • الصاق متقلبانه نوشته ای به نوشته دیگر
 • بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن

و نظایر آن که همگی از عناوین جعل مادی بشمار میروند و در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.

ارکان جرم جعل در قانون
عنصر مادی جرم

انجام فعل به صورت منفی یا مثبت و یا ترک فعل میباشد.

 • فعل مثبت
 • همان دگرگونی اصل در یک نوشته دارای اعتبار و سندیت، به یکی از روش های متصور در قانون اطلاق میشود.

 

 •  فعل منفی یا ترک فعل
 • نیز در جعل معنوی یا مفادی محقق میشود. به این صورت که در اثر  ترک فعل، سندی ایجاد شده که با محتوای اصلی آن منطبق نیست، مانند اینکه قسمتی از نوشته هایی که دیکته میشود و الزاما باید در سند درج شود، حذف کرده باشد و بر اثر آن تعهد یا حقی را که مربوط به شخص دیگری است را مخفی کند و از این طریق موجب ورود ضرر به شخص شود.
عنصر روانی جرم

برای تحقق عنصر روانی جرم جعل از یک سو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود.از سوی دیگر مرتکب باید قصد کامل فریب دادن دیگران را از این که سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگری را به عنوان اصل قبول کنند و از این طریق به ضرر خود عمل کنند، داشته باشد در اینجا منتفع شدن یا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضروررت ندارد. بنابراین قصد استفاده بردن دیگران هم کفایت می‌کند.

عنصر قانونی جرم
وکیل جعل

وکیل جعل

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات از ماده پانصد و بیست و سه الی پانصد و چهل و دو در خصوص جرم جعل سند و مجازات آن توضیح داده است.
استفاده از سند مجعول

یکی از جرایمی که با جرم جعل در ارتباط است جرم استفاده از سند مجعول است. سند مجعول سندی است که خود شخص استفاده کننده یا کس دیگری عمل جعل را بر آن انجام داده است؛ و حال قصد استفاده از سند جعل شده را دارد.

سایر مقالات  جرم جعل سند چیست؟ انواع مصادیق جرم جعل
در ماده 535 قانون مجازات اسلامی استفاده از سند مجعول جرم بیان شده است.
جعل مهر و امضاء
 • یکی از رایج ترین و مهمترین انواع جعل، جعل مهر یا امضاء اشخاص است. مهر یا امضاء اشخاص بر نوشته ها اعتبار اسناد را تایید مینماید. وقتی کسی امضاء یا مهر شخصی را جعل میکند و از آن در اسناد استفاده میکند؛
 • در واقع اعتبار صاحب امضاء یا مهر را در مقابل شخص ثالث به حراج میگذارد و سوء استفاده میکند؛
 • و ناخواسته وی را در مقابل دیگران متعهد و ملزم به امور مالی یا کاری یا … مینماید.
 • جعل امضاء بر روی چک، جعل مهر اشخاص حقیقی و شرکت ها و موسسات و ادارات دولتی و خصوصی؛ از جمله این جرم می باشد.
مرجع صالح به رسیدگی به جرم جعل و استفاده از سند مجعول
 • مرجع صالح رسیدگی به جرم جعل ، دادگاه محل وقوع جرم است.
 • اما گاهی در صلاحیت دادگاه محل کشف جرم در صورت معلوم نبودن محل ارتکاب و یا محل دستگیری متهم یا محل اقامت متهم قرار دارد.
 مثال:
اگر متهم در محلی دستگیر شود،

دادگاه محل دستگیری باید تحقیقات لازم را انجام دهد و پرونده را به همراه متهم به دادگاه محل وقوع جرم بفرستند.

اما اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد،

دادگاه محل دستگیری به موضوع رسیدگی و حکم صادر خواهد کرد.

اگر متهم جرایم مختلفی را در حوزه‌های قضایی مختلف انجام دهد،

دادگاهی که مهمترین جرم در آن حوزه ارتکاب یافته، صالح به رسیدگی به همه جرایم ارتکابی است.

اگر جرایم از نظر درجه اهمیت در یک درجه باشند،

دادگاهی که متهم در محل آن دستگیر شده، صالح به رسیدگی به همه جرایم است.

 اگر متهم دستگیر نشده باشد،

دادگاهی که ابتدا شروع به تحقیقات کرده، صالح به رسیدگی به همه جرایم است.

سایر مقالات  تعلیق مجازات جعل سند و بررسی علل و شرایط تخفیف مجازات
 جرم جعل در دادگاه حقوقی یا کیفری
در چه مواردی جرم جعل و استفاده از سندمجعول در دادگاه حقوقی و در چه مواردی در دادگاه کیفری مطرح و پیگیری می‌شود؟
 • رسیدگی به همه جرایم از جمله جرم جعل و استفاده از سند مجعول در دادسراها و محاکم کیفری صورت می‌گیرد.
 • در محاکم حقوقی صرفاً به ادعای جعل و اظهار انکار پرداخته می‌شود.
 • در موضوع جعل، شخص ادعا می‌کند که سند موجود ساختگی و غیرحقیقی است.
 • اما در ادعای انکار شخصی که سند منتسب به وی است، انتساب آن سند یا امضای ذیل آن به خود را منکر می‌شود.
سایر مقالات   مجازات جرم جعل در قانون مجازات اسلامی
مجازات جرم جعل در قانون مجازات اسلامی
ماده پانصد و سی و دو قانون مجازات اسلامی؛
هر یک از کارمندان و مسئوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها؛ از‌نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند؛
 • اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته
 • امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده
 •  کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص‌ را تغییر دهد

علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی‌ محکوم میشوند.

ماده پانصد و سی و سه قانون مجازات اسلامی؛
اشخاصی که کارمند یا مسئوول دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند؛

علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشوند.

ماده پانصد و سی و چهار قانون مجازات اسلامی؛
هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مامورین بخدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند؛
 • اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند.
 • گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند.
 • امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند.

علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشوند.

ماده پانصد و سی و پنج قانون مجازات اسلامی؛
هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲) ، (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد؛

علاوه بر جبران خسارت ‌وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.

 ماده پانصد و سی و شش قانون مجازات اسلامی؛
هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد؛

علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.

وکیل جعل

وکیل جعل

مجازات جرم جعل مهرو امضاء

در قانون مجازات اسلامی جعل امضاء مستقلا جرم انگاری نشده است. تنها در صورتی که جعل امضا بر روی اسناد و نوشته ها ی افراد صورت پذیرد، در ردیف جعل سند قرار میگیرد. در حالیکه جعل مهر و ساختن و تغییر آن در قانون پیش بینی شده و مجازات آن نیز تعیین شده است. لازم به ذکر است که ساختن مهر اشخاص به تنهایی جرم محسوب نمیشود. تنها در صورت استفاده ی مهر بر روی اسناد و نوشته ها به قصد تقلب و سوءاستفاده جرم است و مجازات دارد. اما ساختن و تغییر دادن مهر شرکتها و موسسات و ادارات دولتی و وابسته به دولت و ادارات غیر دولتی مثل شهرداری ها و یا شرکتهای غیر دولتی و بازرگانی؛ خود به تنهایی جرم بوده. حتی اگر هیچ گاه از آن مهر در اسناد و نوشته ها استفاده نشود؛ که در ماده 530 قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

استفاده بدون مجوز از مهر ادارات، شرکت‌ها و تجارت‌خانه‌های مذکور؛ موجب محکومیت به تحمل دو ماه تا دو سال حبس برای مرتکب می‌شود.

جرم جعل در آرای وحدت رویه
 • شماره رای وحدت رویه: 624
 • تاریخ رای وحدت رویه: 18-01-1377
 • خلاصه رای وحدت رویه:‌

استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است.

وکیل جعل گروه وکلای کیفری ژیوار

جعل یکی از جرایم کیفری است که با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از ابزار الکترونیکی و اینترنت افزایش یافته است. برای اثبات جرم نیاز به ادله اثبات می باشد. قبل از هر اقدام در دفاع یا طرح شکایت در خصوص جعل سند با وکیل متخصص جعل  مشورت نمایید. سئوالات و مشکلات حقوقی در مورد جرم جعل سند، امضا و مهر و… را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل؛ با مشاور حقوقی گروه وکلای ژیوار مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد. 

سایر مقالات  وکیل پایه یک متخصص در جرایم کیفری
 • کیمیا رضایی:
 • وکیل پایه یک دادگستری

Contact Us

free consultation مشاوره حقوقی

جعلمجازاتمقالاتوکیل

استفاده از سند مجعولجرم جعل سندجعل مهر و امضاءمشاور حقوقی جعلمشاوره حقوقی جعلوکیل جعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× واتساپ