بخشنامه ها و آیین نامه ها

بخشنامه ها و آیین نامه هاکلیه مکاتبات کاغذی بین مراجع قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ممنوع گردید

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم

دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان

تفویض اختیار به دادگستری در جرایم قاچاق کالا و ارز

تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران

بخشنامه عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور

آیین_نامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان مجانین

آیین_نامه اجرایی قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل و بازنشستگان و وظیفه_ بگیران نیروهای مسلح

آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی

آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود

آیین نامه میانجیگری در امور کیفری

آیین نامه تعرفه ھزینه ایاب و ذھاب گواھان

آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده

آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان

اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت دار

Rate this page