مطالعات جرم شناسی

جرم شناسی و حقوق جزا

همانطور که عنایت دارید جرم شناسی و حقوق جزا امری تماما مبتنی بر تحقیق، مطالعات جامع علوم مرتبط و پژوهش های کاربردی و عملیاتی است. نباید فراموش کرد که دانش بشری روز به روز در حال رشد و ارتقاء از حیث کمی و کیفی است. این دانش در بعضی از علوم جلوتر از وضع کنونی خواهد بود و در بعضی از علوم حاصل وضع کنونی است.

از اینرو، جرائم نیز پیچیده تر می شوند و شکل عوض می کنند و نو می شوند. نمی توان بسادگی همه چیز را جرم تلقی کرد و در عناوین کلی جرائم قرار داد. نباید از اصول و قوائد مورد پذیرش و اتفاق همه حقوقدانان گذشت. مثلاً قائده تفسیر مضیق به نفع متهم آیا اجازه تسری هر جرمی را به عناوین کلی جرائم می دهد؟

اینفوگرافیک وظایف وکیل

آنچه از اهمیت ویژه برخوردار است این است که مطالعات جرم شناسی به جوامع امکان پیش بینی و قدرت پیشگیری از بزه و ناهنجاری می دهد و دولتها را برای چالشهای پیش رو آماده و مهیا می کند.

راهکارهای برون رفت از بحران را نشان می دهد. اجازه انباشت جرم را نخواهد داد. اساسا نگرش متولیان و حکومت ها را نسبت به جرم تغییر می دهد و بعضاً اصلاح می نماید. بسیاری از قوانین جامع و مانع نیستند. این نقص قوانین به ناپختگی و بی تجربگی قانون گذاران بر می گردد.

Rate this page