درباره ژیوار

گروه وکلای کیفری ژیوار
چرا گروه وکلای کیفری ژیوار

گروه وکلای کیفری ژیوار

_

این گروه ترکیبی از کارشناسان ارشد حقوق جزا و متخصصین جرم شناسی است. با توجه به تجربه، سابقه وفعالیت قضایی به طور انحصاری در زمینه دعاوی کیفری و امور جزایی فعالیت می نماید. تشخیص جرم، تعیین نوع مجازات و میزان آن از حیث شدت و ضعف، همه و همه، مواردی است که این گروه حقوقی به آن می پردازد. پتانسیل علمی و فنی، همچنین کارامدی ناشی از تجربه و سابقه کیفری این گروه را نسبت به تشکل های حقوقی متمایز نموده است. با توجه به تخصصی و پیچیده شدن پرونده های کیفری، اتهامات و جرائم بهتر است که وکلایی با ویژگی کیفری کار برای استیفای حقوق تضییع شده بهره برد. گروه ژیوار به صورت

تخصصی در امور کیفری فعالیت می نماید و از ابتدای طرح شکایت و تشکیل پرونده های قضایی در دادسرا تا قطعیت حکم همراه شماست. علاوه بر آن در جلب محکوم علیه و توقیف اموال موضوع رد مال نیز از توانمندی ویژه ای برخوردار است. شایان ذکر است، دفاع از اتهامات ناروا و انتساب جرائم بی ربط به اشخاص، محور فعالیت حرفه ای ژیوار می باشد. متاسفانه، امروزه در کشور اتهامات ناروا رواج پیدا کرده است که به سادگی می توان در صورت استفاده صحیح از اصول و قواعد فقهی، تئوریهای مدون و مورد قبول حقوقدانان جزائی و قوانین موضوعه کیفری، شهروندان را تبرئه و مبری نمود. بنابراین پیشنهاد میگردد در پرونده های جزائی از وکلای متخصص آن رشته مشاوره گرفت و در صورت نیاز و اقتضای ضرورت از آنان به عنوان وکیل استفاده نمود.

  • تشخیص جرم ،تعیین نوع مجازات و میزان آن از حیث شدت و ضعف. 
  • استیفای حقوق تضییع شده. 
  • طرح شکایت و تشکیل پرونده های قضایی در دادسرا تا قطعیت حکم. 
  • جلب محکوم علیه و توقیف اموال. 
  • دفاع از اتهامات نارواو انتساب جرائم بی ربط به اشخاص.