تعقیب، ردیابی و جلب متهم

  • تعقیب، ردیابی و جلب متهمتعقیب، ردیابی و جلب متهم چگونه است؟
  • شرایط تعقیب و جلب در قانون چیست؟
  • دستور تعقیب و جلب متهم فراری توسط چه کسی صادر میشود؟

مرجع صالح صادر کننده جلب و تعقیب متهم

یکی از مهم ترین وظایف دادسرا تعقیب متهم نیز میباشد. به گونه ای که شرایط لازم جهت رسیدگی در دادگاه و حضور متهم را فراهم سازد. حکم جلب، توسط بازپرس در دادسرا صادر میشود. زمانیکه یک جرم به مرحله ی اثبات رسیده است. همچنین دلایل کافی وشهود به جهت مجرم بودن او در اختیار باشد.

قرار جلب متهم به منظور انجام مراحل دادرسی

هنگامی که یک فرد پس از انجام بررسی های اولیه به عنوان متهم شناخته شده است و لازم به حضورش جهت ادامه ی دادرسی باشد جلب او نیز صادر میشود.

در جلب متهم دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد:
  • عمل ارتکابی توسط متهم جرم باشد.
  • شواهد و دلایل لازم به منظور ارتکاب جرم از ناحیه متهم وجود داشته باشد.

دستور تعقیب و جلب متهم فراری توسط چه کسی صادر میشود؟

ابتدا بازپرس پس از سپری نمودن دادرسی های اولیه در صورت لزوم دستور جلب متهم را صادر می کند. با توجه به اهمیت پرونده های کیفری باید پس از صدور حکم جلب دادستان نیز آن را تأیید نماید. دادستان پرونده متعهد میباشد طی سه روزپذیرش یا عدم پذیرش خود را به جهت حکم جلب اعلام نماید.

تعقیب، ردیابی و جلب متهم

تعقیب، ردیابی و جلب متهم

حکم جلب سیار متهم فراری به مدت یک ماه اعتبار دارد و در صورت عدم دستگیری متهم شاکی میتواند آن را تمدید کند.

درجلب متهم آنچه که اهمیت بسیار دارد مجرم بودن متهم است. همچنین نیاز به وجود دلایل کافی جهت حضور متهم در دادگاه میباشد. به همین دلیل است که بنا بر اهمیت موضوع حکم جلب ابتدا به دستور بازپرس صادر شده و سپس به تأیید دادستان میرسد.

نظریه مشورتی:
  • شماره نظریه مشورتی: 569/94/7
  • تاریخ نظریه مشورتی: 4/3/1394
  • خلاصه نظریه مشورتی: امر تعقیب به جهت ادامه ی تحقیقات توسط دادستان است. زمانی که سایر ضابطان دادگستری وقوع جرم غیر مشهود را گزارش دهند، دادستان میتواند به جهت حصول اطمینان دستور تعقیب متهم را صادر کند.
تعقیب، ردیابی و جلب متهم

تعقیب، ردیابی و جلب متهم

× واتساپ