تعقیب، ردیابی و جلب متهم

 • تعقیب، ردیابی و جلب متهم چگونه است؟
 • روش دستگیری متهم فراری چیست؟
 • بهترین روش جلب متهم چیست؟
 • آیا ردیابی متهم از طریق شماره همراه امکان پذیر است؟
 • شرایط تعقیب و جلب در قانون چیست؟
 • دستور تعقیب و جلب متهم فراری توسط چه کسی صادر می شود؟
 • شرایط سند اجاره ای برای آزادی متهم چیست؟
 • بهترین وکیل کیفری برای امور کیفری کیست؟

مرجع صالح صادر کننده جلب و تعقیب متهم

یکی از مهم ترین وظایف دادسرا تعقیب متهم نیز می باشد. به گونه ای که شرایط لازم جهت رسیدگی در دادگاه و حضور متهم را فراهم سازد. حکم جلب، توسط بازپرس در دادسرا صادر می شود. زمانی که یک جرم به مرحله ی اثبات رسیده است. همچنین دلایل کافی و شهود به جهت مجرم بودن او در اختیار باشد. سند و وثیقه می تواند در خصوص آزادسازی متهم کمک کند.

قرار جلب متهم به منظور انجام مراحل دادرسی

هنگامی که یک فرد پس از انجام بررسی های اولیه به عنوان متهم شناخته شده است و لازم به حضورش جهت ادامه ی دادرسی باشد جلب او نیز صادر می شود.

در جلب متهم دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد:

 • عمل ارتکابی توسط متهم جرم باشد.
 • شواهد و دلایل لازم به منظور ارتکاب جرم از ناحیه متهم وجود داشته باشد.

دستور تعقیب و جلب متهم فراری توسط چه کسی صادر می شود؟

ابتدا بازپرس پس از سپری نمودن دادرسی های اولیه در صورت لزوم دستور جلب متهم را صادر می کند. با توجه به اهمیت پرونده های کیفری باید پس از صدور حکم جلب دادستان نیز آن را تأیید نماید. دادستان پرونده متعهد می باشد طی 3 روز پذیرش یا عدم پذیرش خود را به جهت حکم جلب اعلام نماید.

حکم جلب سیار متهم فراری به مدت یک ماه اعتبار دارد و در صورت عدم دستگیری متهم شاکی می تواند آن را تمدید کند.

درجلب متهم آنچه که اهمیت بسیار دارد مجرم بودن متهم است. همچنین نیاز به وجود دلایل کافی جهت حضور متهم در دادگاه می باشد. به همین دلیل است که بنا بر اهمیت موضوع حکم جلب ابتدا به دستور بازپرس صادر شده و سپس به تأیید دادستان می رسد.

تماس با ما، کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

نظریه مشورتی:

 • شماره نظریه مشورتی: 569/94/7
 • تاریخ نظریه مشورتی: 4/3/1394
 • خلاصه نظریه مشورتی: امر تعقیب به جهت ادامه ی تحقیقات توسط دادستان است. زمانی که سایر ضابطان دادگستری وقوع جرم غیر مشهود را گزارش دهند، دادستان می تواند به جهت حصول اطمینان دستور تعقیب متهم را صادر کند.
Rate this page