شکایت تصرف عدوانی

شکایت از تصرف عدوانی؛ تصرف عدوانی زمین؛ شکایت از تصرف عدوانی ملک مشاع؛ شکایت عدوانی از تصرف عدوانی ملک مشاع؛ شکایت تصرف عدوانی پارکینگ؛ شکایت تصرف عدوانی علیه مستأجر

بهترین وکیل کیفری

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.jivarlaw.com/
Aggressive_possession_complaint

مراحل شکایت از تصرف عدوانی:

چنانچه شما، مالک مال مورد نظر هستید که از جانب فردی دیگر تصرف عدوانی شده است، میتوانید به دادسرای محل وقوع مال غیر منقول مراجعه نموده و پس از تکمیل برگ شکوائیه اقدام به طرح شکایت نمایید. بهتر است ابتدا به یک تعریف کلّی از جرم تصرف عدوانی کیفری اکتفاء نماییم. لطفاً همراه ما باشید.

▪ جرم تصرف عدوانی:

یکی از حائز اهمیت ترین وظایف دولت پشتیبانی نمودن از حقوق شهروندان میباشد. یکی از حقوق شهروندان حق مالکیت است. یکی از مهم ترین حق مالکیت افراد، حق تصرف بر اموال غیر منقول آنها میباشد. در یک دیدگاهی کلّی تصرف عبارت است از تملک و سلطه ای که مالک مال، نسبت به اموال خود دارد. به عبارتی مالک مال میتواند با استناد به قانون، به صورت قانونی و تحت نظارت آن از اموال خود استفاده نماید.

حال چنانچه به هنگامی که فردی دیگر این حق را از او سلب نماید با برخورد قانون مواجه خواهد شد.

برای مثال ممکن است برای شما عزیزان چنین مشکلی حاصل آید که:

فردی بدون دریافت رضایت از شما اقدامات لازم به جهت استفاده از مال شما را فراهم نموده است و از سویی دیگر حاضر به پس دادن مال غیر منقول شما نیست. ضمن قانون بدین عمل صورت گرفته از سوی شخص، تصرف عدوانی اطلاق میشود.

در یک تعریف کلّی تصرف عدوانی عبارت است از:

استفاده از مال بدون اخذ رضایت از صاحب اصلی مال. بهتر است توجه نمایید که از تصرف عدوانی هم میتوانید به روش کیفری و هم به روش حقوقی شکایت به عمل آورید.

شکایت تصرف عدوانی |گروه وکلای کیفری ژیوار ▪ جرم تصرف عدوانی کیفری:

برای مثال تصور نمایید:

شما مالک یک ملک هستید، ملک خود را به مدّت شش ماه به دوست خود سپرده اید و به مسافرت خارج از کشور میروید. بعد از بازگشت شما از مسافرت دوست شما از بازگرداندن ملک به شما امتناع میورزد و چنین ادعایی مینماید که ملک به او تعلق دارد. قطعاً در چنین مواقعی شما قصد باز پس گیری ملک خود را از دوست خود خواهید داشت. شما میتوانید از دوست خود شکایت کیفری به عمل آورید، چرا که دوست شما مرتکب جرم تصرف عدوانی کیفری شده است.

حال بهتر است به چند نکته اشاره نماییم:

 • شما به هنگامی میتوانید شکایت کیفری از دوست خود نمایید که مالک مال مورد نظر باشید. در غیر این صورت تنها شما حق اقامه ی دعوی حقوقی را خواهید داشت.
 • دوّماً در جرم تصرف عدوانی کیفری لازم است، موضوع دعوی مال غیر منقول باشد.
 • و نهایتاً در جرم تصرف عدوانی، متصرف باید به عمد، مال مورد نظر را تصرف نموده باشد و همچنین قصد استفاده از مال مورد نظر به نفع خود را داشته باشد.
سایر مقالات  آشنایی با تصرف عدوانی و انواع آن - میزان مجازات از منظر قانون

▪ شکایت از جرم تصرف عدوانی:

به هنگامی که شما مالک مال هستید که از جانب فردی دیگر تصرف شده است، میتوانید به دادسرای محل وقوع مال غیر منقول مراجعه نمایید. لازم است شما عزیزان برگه ی شکوائیه را تکمیل کنید و در اختیار دادسرا قرار دهید. توجه داشته باشید که شما عزیزان باید سند مالکیت مال مورد نظر خود را به همراه داشته باشید.

در شکایت از تصرف عدوانی به روش کیفری احراز مالکیت شما کفایت میکند و نیازی بدین امر نیست که شما اثبات نمایید که پیش از آن که تصرف عدوانی صورت بگیرد در تصرف شما بوده است. ولیکن لازم است شما ثابت نمایید که تصرف بدون رضایت شما صورت گرفته است.

نکته:

شکایت از تصرف عدوانی تنها میتواند از سوی مالک مال مطرح شود.

شکایت تصرف عدوانی |گروه وکلای کیفری ژیوار ▪ تصرف عدوانی زمین:
 • چنانچه فردی زمین شخص دیگر را به گونه ای غیر مجاز تصرف نموده باشد،
 • با استناد به ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،
 • دادگاه به هنگامی رأی به نفع خواهان میدهد که،
 • به صورت مقتضی احراز نماید زمین مورد نظر از سوی خوانده به صورت عدوانی، تصرف شده است.
 • در شکایت از تصرف عدوانی زمین،
 • حتی پیش از صدور رأی قطعی،
 • دادگاه به هنگامی که دلایل ارائه شده از سوی خواهان را موجه تشخیص داد،
 • خواهان میتواند تقاضای صدور دستور موقت را نماید.

در تصرف عدوانی زمین کشاورزی، چنانچه متصرف زمین مورد نظر، در آن کشت و زرعی انجام داده باشد و مؤعد برداشت محصول فرا رسیده باشد، متصرف باید به سرعت محصول را کشت نموده و اجرت المثل را به خواهان پرداخت نماید.

سایر مقالات  رفع تصرف عدوانی از منظر قانون | گروه وکلای کیفری ژیوار
شکایت از تصرف عدوانی ملک مشاع:

با توجه به ماده 167 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب:

در صورتی كه دو يا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرف داشته يا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و يا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين فصل خواهد بود.

بنا بر این ماده، ضمن شکایت تصرف عدوانی ملک مشاع، سبق تصرف از سوی خواهان و لحوق تصرف از سوی خوانده و در نهایت عدوانی بودن تصرف صورت گرفته، عناصر اصلی دعوا میباشند.

بهتر است توجه نمایید که، باید ثابت گردد که سند مالکیت خواهان دعوا اماره ای بر سبق تصرف او بوده است بنابراین در شکایت حقوقی از تصرف عدوانی ملک مشاع، از این جهت با خلع ید به معنای اخص، تخلیه ید، شکایت کیفری از تصرف عدوانی ملک مشاع متفاوت است که اثبات مالکیت خواهان چندان حائز اهمیت نیست.

شکایت تصرف عدوانی▪ شکایت کیفری از تصرف عدوانی ملک مشاع:

در ملک مشاع و شکایت کیفری از متصرف ابتدا باید عناصر اثبات جرم وجود داشته باشد. سپس از آنجا که در جرایم کیفری بحث جرم و مجازات مطرح میشود باید بدین سؤال پاسخگو بود، که آیا پس از اثبات جرم صورت گرفته از سوی متصرف در شکایت کیفری از تصرف عدوانی او نیز با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد شد؟

در این رابطه ما با دو نظریه رو به رو میشویم:

 • برخی از حقوقدانان بر این باور هستند که، هر یک از شرکاء در جای، جای ملک مشاع سهیم هستند، از این جهت تصرف صورت گرفته از سوی متصرف، هم مانند تصرف در ملک خود است و قابل طرح از سوی خواهان نمیباشد.
 • برخی دیگر از حقوقدانان نیز بر این باور هستند، تصرف صورت گرفته از سوی هر یک از شرکاء بدون اخذ رضایت شریک دیگر تصرف عدوانی میباشد. زیرا تمامی شرکاء در ملک مشاع با یک دیگر شریک میباشند.

بهتر است توجه نمایید که شما عزیزان نمیتوانید در شکایت تصرف عدوانی ملک مشاع، روش کیفری را اتخاذ نمایید. زیرا با قرار منع تعقیب مواجه خواهید شد. بنابراین بهتر است روش حقوقی را انتخاب کنید.

شکایت تصرف عدوانی پارکینگ:

ممکن است یکی از ساکنین آپارتمان پارکینگ نداشته باشد و اتومبیل خود را در پارکینگ اختصاصی یکی از واحدها پارک نماید. از سویی نیز به اعتراض های مالک پارکینگ اعتناء نکند! حال چه میشود کرد؟

ابتدا توصیه میکنیم مالک پارکینگ به شورای حل اختلاف مراجعه نماید، سپس نسبت به تأمین دلیل اقدامات لازم را انجام دهد. چنانچه مالک پارکینگ بتواند استشهاديه فراهم آورد بسیار به نفع او خواهد بود.

در مرحله ی بعد لازم است یک شکوائیه به دادسرای محل وقوع مال تسلیم نماید، پس از آن از متصرف یک شکایت تحت عنوان شکایت تصرف عدوانی پارکینگ به عمل آورد.

پس از طرح شکایت از سوی خواهان دادسرا متهم را احضار مینماید. سپس تحت عنوان متهم از او وثیقه یا کفالت طلب میکند.  پس از قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست، پرونده به جهت رسیدگی به دادگاه کیفری دو ارسال خواهد شد.

پس از آن دادگاه کیفری دو با عنایت به اسناد و مدارک موجود و اجاره نامه، با اکتفاء نمودن به تأمین دلیل و استشهاديه ارائه شده از سوی شما، متهم را به یک ماه الی یک سال حبس محکوم مینماید. ولیکن بهتر است توجه نمایید که قضات در اغلب مواقع برای نخستین بار خوانده را به پرداخت جزای نقدی محکوم مینمایند.

Aggressive possession complaint▪ شکایت تصرف عدوانی علیه مستأجر:

همانطورکه بیان نمودیم، شکایت از تصرف عدوانی در ارتباط با اموال غیر منقول هم مانند ملک، زمین، خانه و… صدق مینماید.

گاه ممکن است شما ملک خود را به فردی دیگر اجاره داده باشید. مستأجر پس از فرا رسیدن مؤعد از تخلیه ی ملک شما امتناع نماید، آیا به این هنگام شما میتوانید علیه مستأجر شکایت از تصرف عدوانی مطرح نمایید؟

چنانچه عقد اجاره میان مؤجر و مستأجر منعقد شده باشد، تنها مالکان میتوانند علیه مستأجر شکایت  تصرف عدوانی را مطرح نمایند. شما میتوانید شکایت خود را در دادسرا مطرح نمایید.

▪ مرجع رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی:

با توجه به قانون آیین دادرسی سابق، دعاوی مربوط به تصرف در مرحله ی ابتدایی در صلاحیت دادگاه عمومی میباشد. ضمن ماده ی 12 قانون آیین دادرسی از نظر صلاحیت، مرجعی را صالح به جهت رسیدگی به دعاوی اموال غیر منقول میداند که در حوزه ی محل وقوع مال باشد. از این جهت دادگاه صالح به جهت رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی دادگاهی میباشد که در محل وقوع مال غیر منقول قرار دارد. البته توجه داشته باشید که در محل هایی که شورای حل اختلاف وجود دارد، در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد.

نظریه مشورتی:
 • شماره نظریه مشورتی:
 • 7/2093
 • تاریخ نظریه مشورتی:
 • 19/10/1391
 • چکیده ای از نظریه:
 • به هنگامی که فروشنده به لحاظ عدم پرداخت نمودن بخشی از وجه معامله یا به هر علّت دیگری حاضر به تحویل موضوع معامله مبایعه نامه به خریدار نباشد، پس از احراز سبق تصرف شاکی و لحوق مزاحمت متهم، اقدامات صورت گرفته از سوی خریدار آپارتمان حسب مورد جرم  تصرف عدوانی تلقی خواهد شد و متصرف بنا بر ماده 691 مجازات اسلامی مجازات میشود.

نتیجه گیری:

ما در این متن به شکایت صورت گرفته ضمن برخی از تصرفات عدوانی پرداختیم. به طور حتم شما عزیزان به جهت تنسیق یک شکوائیه ای سلیس و روان به یک شخص حاذق در حوزه ی دعاوی ملکی نیاز خواهید داشت. به یاد داشته باشید که گروه حقوقی آساک میتواند بهترین راهنمای شما در حوزه ی انواع دعاوی حقوقی و کیفری باشد.

free consultation

تصرف عدوانیشکایتمقالات

تصرف عدوانی زمینشکایت از تصرف عدوانیشکایت از تصرف عدوانی ملک مشاعشکایت تصرف عدوانیشکایت تصرف عدوانی پارکینگشکایت تصرف عدوانی علیه مستأجر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× واتساپ