قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

قانون کاهش مجازات حبس؛ قانون کاهش حبس؛ قانون کاهش حبس تعزیری؛ گروه وکلای کیفری ژیوار تهران؛ مشاوره  09020038664

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.jivarlaw.com/

Law_on_reducing_the_punishment_of_imprisonment

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جلسه علنی روز سه شنبه 23/02/99 تصویب شد و طی نامه شماره ۲۸۷۵۷ مورخ 22/03/99 از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد. این قانون ۱۵ ماده و چند تبصره دارد و در آن شاهد کاهش مجازات بعضی از جرایم هستیم. تحولات قابل توجه در مسائلی مانند جرایم قابل گذشت یعنی تغییر در تببین و تعریف جرایم قابل گذشت مثل مسئله مربوط به تعدد جرم، تکرار جرم یا جایگزین حبس اتفاق افتاد و در مجازات‌هایی که حداقل و حداکثر تصویب شده است قرار بر این شده است که محاکم به حداقل رای دهند و موارد حداکثری استثنا است.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

 • مجازات های تقلیل یافته در قانون کاهش مجازات حبس
 • عطف به ما سبق قانون کاهش مجازات حبس
 • تاثیر قانون کاهش مجازات حبس در دادگاه کیفری و تجدیدنظر
 • جرایم قابل گذشت در قانون کاهش مجازات حبس
 • قانون کاهش مجازات حبس در جرائم غیر قابل گذشت
 • تعلیق مجازات در جرائم غیرقابل گذشت
 • آزادی محکوم تحت نظام نیمه آزادی در قانون کاهش حب
 •  نظریه مشورتی قوه قضائیه در مورد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر آرای غیابی
 • نظر اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری
 • نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری

 کاهش مجازات حبس تعزیری

سایر مقالات  انواع حبس در قانون مجازات اسلامی

مجازات های تقلیل یافته در قانون کاهش مجازات حبس

ماده۱ – مجازاتهای مقرردر قانون مجازات اسلامی تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح ذیل کاهش يافته یا تبدیل می شود.

 • مجازات حبس موضوع ماده۶۱۴ قانون به استثناي تبصره آن به حبس درجه شش.
 • مجازات حبس موضوع ماده ۶۲۱ قانون، در صورتی که ارتكاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج.
 • تبصره ماده ۶۲۱ قانون مذکور نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.
 • مجازات حبس موضوع ماده ۶۷۷ قانون، درصورتيكه ميزان خسارت ‌وارده يكصد ميليون  ريال يا كمتر باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده.
 • مجازات حبس موضوع ماده۶۸۴ قانون به حبس درجه شش.
 • مجازات موضوع مواد ۶۰۸ و ۶۹۷ قانون به جزاي نقدي درجه شش.

مجازات حبس تعزیری

عطف به ما سبق قانون کاهش مجازات حبس

طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی در صورتیکه بعد از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است در صورتیکه برطبق قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد:

– اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

– اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را درخواست کند.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
تاثیر قانون کاهش مجازات حبس در دادگاه کیفری و تجدیدنظر

قانون کاهش مجازات حبس در مورد پرونده های جریانی که هنوز منتهی به صدور حکم قطعی نشده است باعث تغییر صلاحیت دادگاه کیفری ۲ و یک می شود. طبق ماده ۳۰۱ قانون آئین دادرسی کیفری سال 1392، دادگاه کیفری ۲ صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. طبق بند ت ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

مثال: مجازات جرمی قبل از وضع قانون کاهش مجازات حبس  درجه چهار و بالاتر باشد اما بعد از وضع این قانون مجازات آن جرم  درجه ۵ یا ۶ تلقی شود. در این صورت دادگاه کیفری یک دیگر صلاحیت رسیدگی به جرم مربوطه را ندارد و باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری ۲ ارسال کند.

جرایم قابل گذشت در قانون کاهش مجازات حبس

برطبق ماده11 قانون کاهش مجازات حبس، جرایمی که قبل از این مصوبه جرم عمومی تلقی میشوند، بدون شکایت شاکی خصوصی، با شکایت مدعی العموم قابل تعقیب و پیگیری است، جنبه عمومی ندارند و با شکایت شاکی قابل تعقیب هستند و با گذشت شاکی قابل توقیف می باشد:

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

 • جرم جعل یا تزویر و استفاده از سند  یا نوشته های غیر رسمی برطبق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی
 • سوء استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس و یا حوائج شخصی افراد غیر رشید و اخذ سند یا نوشته تجاری یا غیر تجاری برطبق ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی
 • جرم توهین برطبق ماده ۶۰۸  قانون مجازات اسلامی
 • جرم توهین به مقامات و روسای سه قوه برطبق ماده 609 قانون مجازات اسلامی
 • سقط جنین با ضرب و آزار و اذیت زن حامله  برطبق ماده ۶۲۲  قانون مجازات اسلامی
 • جرم امتناع از عودت  طفل به صاحب حضانت  برطبق ماده ۶۳۲قانون مجازات اسلامی
 • جرم رها ساختن طفل در محل خالی از سکنه برطبق ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی
 • مزاحمت تلفنی برطبق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی
 • فریب در ازدواج برطبق ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی
 • افشاء اسرار بیماران توسط اطباء و جراهان و ماماها و کلیه کسانیکه به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرارند.
 • اخذ نوشته یا سند یا امضاء یا مهر به جبر و قهر یا با اکراه
 • تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشاء اسرار
 • سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء
 • جرم خیانت در امانت
 • آتش زدن اشیاء منقول متعلق به دیگری
 • جرم تخریب اشیاء منقول یا غیر منقول دیگر
 • اتلاف حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده
 • اتلاف یا احراق اسناد یا اوراق تجاری و غیر دولتی متعلق به دیگری
 • چراندن محصول یا خشکانیدن باغ دیگری
مجازات حبس تعزیری
و در ادامه
 • از بین بردن اصله نخل یا قطع آن
 • تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق ماده ۶۹۰  در مورد املاک اشخاص خصوصی
 • تصرف مال دیگری با قهر و غلبه
 • تکرار جرم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق
 • ورود به عنف به منزل یا سکونت دیگری
 • افترا
 • جرم نشر اکاذیب
 • گذاشتن آلات و ادوات جرم در منزل یا محل کسب یا جیب دیگری یا مخفی کردن جهت متهم کردن وی– هجو دیگری با نظم یا نثر کتبی یا شفاهی
 •  ایجاد نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن بدون آنکه عضو از کار بیافتد یا … وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی به جهت بی احتیاطی یا بی مبادلاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله نقلیه موتوری
 • ایجاد صدمه بدنی به جهت بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله نقلیه
ادامه

سایر مقالات  مجرمین میتوانند از مجازات های جایگزین حبس استفاده کنند

 • هتک حیثیت اشخاص بوسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری یا تخریب آن یا نشر آن با علم به تحریف آنها
 • جرم انتقال مال غیر و کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن از مبلغ یک میلیارد ریال بیشتر نباشد.
 • کلیه جرائمی که در حکم کلاهبرداری محسوب هستند.
 • سرقت غیر حدی موضوع ماده ۶۵۶  قانون مجازات اسلامی بشرط اینکه ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری باشد.
 • ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن به شرط اینکه ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری باشد.
 • ربودن مال دیگری غیر مشمول ماده ۶۵۶ و ۶۵۷ به شرط آنکه ارزش مال مورد ربایش بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری باشد.
 • شروع و معاونت در تمام جرائم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی
 • کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال

مجازات حبس تعزیری

قانون کاهش مجازات حبس در جرائم غیر قابل گذشت

در جرائم غیرقابل گذشت، کاهش مجازات به دو روش پیش بینی شده است که شامل موارد ذیل می باشد:

– کاهش مجازات بصورت اختیار قضائی:

در ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس ماده ۳۷ اصلاحی قانون مجازات اسلامی چنین مقرر شده است:

ماده۶-  برطبق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود.

ماده۳۷‌- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به‌نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

 • ‌تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر
 • تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه
 • ‌تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
 • تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
 • تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

تعلیق مجازات در جرائم غیرقابل گذشت

برطبق ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده ۴۶این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

آزادی محکوم تحت نظام نیمه آزادی در قانون کاهش حبس

برطبق تبصره ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی ، در حبس‌های تعزیری درجه دو و درجه سه و درجه چهار نیز  در صورت گذراندن یک چهارم مدت حبس محکوم می تواند تقاضای آزادی تحت نظام نیمه آزاد را کند. قبلا در جرایمی که مجازات آنها درجه ۲ و ۳ و ۴ بوده است، امکان تعلیق مجازات وجود نداشته است.

آزادی تحت نظارت سامانه سیستم الکترونیکی در قانون کاهش حبس

در مورد حبس های تعزیری درجه دو و درجه سه و درجه چهار محکوم نمیتوانسته است از آزادی تحت نظارت سامانه سیستم الکترنیکی استفاده کند.

اما برطبق ماده ۹ کاهش مجازات حبس  حتی در مورد حبس های درجه دو و درجه سه و درجه چهار نیز بعد از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس محکوم می تواند تقاضای آزادی تحت نظارت سامانه سیستم الکترونیکی را کند.

طبق ماده ۳ قانون کاهش مجازات حبس تمام حبس های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود.

طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی حبس درجه یک، حبس بیش از بیست و پنج سال است که عملاً طبق ماده ۲ قانون کاهش مجازات باید به میزان حداقل مجازات حبس تعیین شده در قانون در نظر بگیرد و چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و سایر جهات قانونی علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانون را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می باشد. بنابراین تبدیل حبسهای ابد غیر حدی به حبس درجه یک یک نوع کاهش اجباری محسوب می شود.

 کاهش مجازات حبس تعزیری

سایر مقالات  قانون مجازات تعزیری - وکلای کیفری ژیوار- 09020038664

 نظریه مشورتی قوه قضائیه  در مورد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر آرای غیابی
 • شماره نظریه:
 • ۷/۹۹/۵۹۴
 • شماره پرونده :
 • ۹۹-۱۸۶/۳-۵۹۴ک

با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، آیا آراء غیابی نیز مشمول بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌شوند؟

نظر اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری

برطبق نظر اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به آراء قطعی و لازم‌الاجرا است و نسبت به آراء غیابی که فاقد وصف قطعیت است اعمال نمی‌شود. با این وجود در مواردی ‌که پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف مجازات وضع ‌شود. نظیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، آراء غیابی مشمول صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تا صدور حکم قطعی است. لذا قاضی اجرای احکام باید در اجرای صدر ماده ۱۰ این قانون پرونده را نزد دادگاه صادرکننده ارسال کند.

نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری

برطبق نظراقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری با توجه  به عبارات حکم قطعی لازم‌الاجرا در ذیل ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و دادگاه صادرکننده حکم قطعی در بند (ب) این ماده، اصلاح حکم و تخفیف مجازات، ناظر به احکام قطعی لازم‌الاجراست و پیش‌بینی اجرای احکام غیابی در تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که به متهم ابلاغ قانونی شده و در مهلت قانونی نسبت به آن، واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد، امری استثنایی است. بنابراین چون حکم غیابی، قطعی محسوب نمی‌شود از شمول بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خارج است. در صورتیکه حکم غیابی به متهم ابلاغ واقعی شده و در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده یا درخواست تجدید نظر یا فرجام آن رد شده باشد به لحاظ قطعی شدن حکم غیابی مشمول بند (ب) ماده ۱۰ قانون یادشده قرار میگیرد.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

وکیل دادگستری گروه وکلای کیفری ژیوار

با توجه به اهمیت روند رسیدگی به پرونده های کیفری که برای مرتکبین آن در قانون مجازات عیین شده است بهتر است قبل از هر اقدام در دفاع از خود در دعاوی کیفری از مشاوره و وکالت وکیل کیفری بهره مند شوید؛  تا در وقت و هزینه صرفه جویی شود و حق و حقوق شخص ضایع نشود.

سئوالات و مشکلات حقوقی درمورد پرونده های کیفری را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با وکلای دادگستری گروه کیفری ژیوار مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

Contact Us

 • مشاور حقوقی:
 • 09020038664

free-consultation

 

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× واتساپ