اعتراض به قرار منع تعقیب کیفری

اعتراض قرار

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.jivarlaw.com
eteraz-e-gharar
_

اعتراض به قرار منع تعقیب کیفری

قرار منع تعقیب کیفری یکی از انواع قرارهای نهایی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط مقامات دادسرا صادرمیشود. بازپرس یا دادیار پس از اتمام تحقیقات، برحسب مورد یکی از قرارهای مجرمیت، موقوفی تعقیب یا منع تعقیب را صادر میکند. قرار نهایی، قراری است که دعوا را در حدود موضوع خود خاتمه می‌دهد و دادرس با صدور آن خود را برای صدور حکم آماده نمی‌کند.

قرار منع تعقیب کیفری

 • در صورتیکه بازپرس یا دادیار در مرحله دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده،
 • و دلایل برای توجه اتهام به وی کافی نیست، قرار منع تعقیب صادر می‌کند.

همچنین زمانیکه عمل متهم فاقد وصف کیفری است قرار منع پیگرد صادر می‌شود. قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد یکی از قواعد حقوق بشری به رسمیت شناخته شده در حقوق بین المللی کیفری است که در اسناد مهم حقوق بشر مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری درماده ٢٠  تجلی یافته است و اغلب نظام های ملی این قاعده را به رسمیت شناخته اند. با این حال، این قاعده هرگز در قوانین ایران به طور کامل انعکاس نیافته است.

اعتراض به قرار منع تعقیب

قانونگذار در ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهایی که قابل اعتراض هستند، بیان کرده است، که قرارمنع تعقیب نیز شامل آن میشود. ‌مهلت شکایت از قرارهای فوق و قرار منع تعقیب ده روز است و شروع مهلت اعتراض به آن، از روز اعلام یا ابلاغ قرار می باشد.

قرار:

 • عدم صلاحیت به تقاضای دادستان یا متهم.
 • منع تعقیب که با موافقت دادستان صادر شده به تقاضای شاکی خصوصی.
 • اناطه به تقاضای دادستان یا شاکی خصوصی.
 • توقیف متهم به تقاضای متهم.
 • تشدید تأمین که با موافقت دادستان صادر می‌شود به تقاضای متهم.
 • تأمین خواسته به تقاضای متهم.
 • موقوف ماندن تعقیب به تقاضای دادستان یا شاکی خصوصی.

سایر مقالات  اعتراض رای در آیین دادرسی

تعقیب متهم بعد از صدور قرار منع تعقیب

قرارهای منع تعقیب متهمین که در نتیجه تحقیقات اولیه‏ غیر علنی مثل قرار بازپرس در اثر رسیدگی به شکایت از قرار بازپرس و یا در موارد حل اختلاف بین دادستان و بازپرس از دایره بازپرس و دادگاه‏ استان مستند به عدم کفایت دلایل وقوع جرم به متهمین صادر شده و قطعی نشده است، مانع از تعقیب مجدد متهمین آن قرار و دادنامه قطعی است. براساس اصل و قاعده کلی فقط تا زمانیکه دلائل کافی وجدید ظاهر نشود، قرارمنع تعقیب متهمین و دادنامه‏های قطعی بازپرس و دادگاه‏ استان مانع تعقیب مجدد متهمین می‏باشد، که نمیتوان تعقیب مجدد را شروع کرد ولی به محض پیدا شدن دلائل کافی قابل تعقیب خواهد بود.

اعتراض قرار براساس ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری:

هر گاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی یا به علت فقدان دلیل یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و قطعی شود، نمیتوان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. مگر اینکه با ارائه دلیل جدید و با نظر دادستان فقط برای یکبار قرار منع تعقیب لغو شده و متهم دوباره تحت تعقیب قرار گیرد.

 تفسیر ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری

هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‏ توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می کند.

تعقیب مجدد متهمین بعد از صدور قرارهای‏ منع تعقیب در صورتیکه قرارها بر اثر شکایت شاکی خصوصی یا دادستان یا موارد حل‏ اختلاف در دادگاه استان تأئید شده باشد:
 • برابر صراحت و وضوح ماده مذکور،‏ با ارائه دلایل کافی و قطعی ممکن و با اجازه دادگاه استان انجام میشود.
 • به این صورت که‏ دلایل تازه را؛ دادستان یا شاکی خصوصی؛ بر حسب موارد؛ به دادگاه استان ارائه می نماید.
 • اگر دلایل جدید از نظر دادگاه؛ کافی و قابل قبول باشد، اجازه شروع مجدد؛ به تحقیقات‏ اولیه از گواهان؛
 • و استماع نظر کارشناس؛ و متهمین و صدور قرار نهائی را به بازپرس میدهد.
 • اما در صورتیکه بازپرس قرار منع تعقیب را صادر نموده باشد و با قطعی‏ شدن آن؛
 • با اینکه در ماده مذکور و قانون آئین دادرسی کیفری؛
 • صریحا و تکلیفی در این مورد؛ برای دادگاه استان و بازپرس معین نشده؛
 • که معلوم نیست چه باید کرد و کدام‏ مقام را باید برای رسیدگی صالح تشخیص داد.
 • بازپرس مربوطه بدون دخالت دادگاه استان و کشف دلایل جدید صالح به رسیدگی می‏باشد،
 • که تعقیب مجدد بوسیله وی صورت میگیرد.
 • اتخاذ تصمیم راجع به کافی بودن دلایل‏ تازه برای تجدید تعقیب،
 • و تحقیق از متهمین و گواهان و غیره با بازپرس پرونده مورد رسیدگی است،
 • که‏ پس از درخواست دادستان شهرستان و یا شاکی خصوصی اقدام به پذیرش و یا عدم پذیرش‏ دلایل جدید می نماید.

قرار منع تعقیب کیفری متهمین‏ که در نتیجه تحقیقات مقدماتی غیر علنی صادر میشود، ممکن است مستند به جهات قانونی‏ باشد. مثل مرور زمان و امثال آن که در این مورد مطلقا موجب سقوط دعوای عمومی و عدم‏ تعقیب مجدد متهمین میشود. مگر آنکه از جهت پیدا شدن دلایل جدید سبب قانونی‏ که اساس و مأخذ صدور قرار منع تعقیب متهمین بوده از بین برود.

مرجع صالح رسیدگی اعتراض به قرار منع تعقیب

اعتراض به قرار منع تعقیب در دادگاه صالح به رسیدگی به جرم انجام می شود. براساس ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله قرارهای بازپرس که قابل اعتراض هستند، قرار منع تعقیب می باشد که مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب صادر شده از دادسرا ، برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است. براساس ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری ، دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب را موجه بداند، میتواند قرار جلب به دادرسی را صادر نماید و پرونده مجددا به دادسرا فرستاده شود، تا اقدامات و تحقیقات لازم را تکمیل و انجام دهند و در غیر این صورت قرار را تایید می کند که نظر دادگاه قطعی و غیر قابل اعتراض است .

اعتراض قرار | گروه وکلای کیفری ژیوار وکیل دادگستری ژیوار

گروه وکلای کیفری ژیِوار مجموعه ی تخصصی از وکلای دادگستری و کارشناسان ارشد حقوق، متخصص در امور کیفری و جرم شناسی، مشاوره و وکالت خود را در پرونده های کیفری شامل:

 • کلاهبرداری،
 • جرم خیانت در امانت،
 • جعل سند،
 • پولشویی،
 • جرایم گمرکی،
 • جرایم پزشکی،
 • تحصیل مال نامشروع
 • اعتراض به آرای کیفری
 • اعتراض به قرار منع تعقیب کیفری

را اعلام مینماید. سئوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد اعتراض به رای کیفری و اعتراض به قرار منع تعقیب را با مشاوره حقوقی ژیوار مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

سایر مقالات  انواع قرار کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

 • مشاور حقوقی:
 • 09020038664

free-consultation

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.