احکام قابل تجدید نظر

احکام قابل تجدید نظر

تجدید نظر خواهی به معنای رسیدگی مجدد به رای صادر شده از دادگاه نخستین توسط دادگاه تجدید نظر یکی از طرق عادی شکایت از آرا صادره از محاکم است، که تقریبا در تمام کشورهای دنیا پذیرفته شده است. بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر قطعیت آرا صادره از محاکم است و آرا قابل تجدید نظر احصا شده اند.

منظور از آراء، اعم از حکم و قرار است. زیرا تعدادی از قرار ها نیز قابلیت تجدید نظر خواهی کیفری دارند. قانون گذار در برخی موارد موانعی را برای تجدید نظر خواهی قرار داده است. یعنی علی رغم اینکه رای قابل تجدید نظر است لکن امکان بازبینی پرونده وجود ندارد. مرجع پس از اینکه بازبینی مواعد و تشریفات دادخواست را رعایت نمود دادگاه بازبینی است که معمولا در مرکز استان است.

محکوم علیه نمی تواند به رای صادره اعتراض و تقاصای تجدید نطر خواهی کند مگر اینکه یکی از جهات مشخص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی وجود داشته باشد که به اصطلاح جهات تجدیدنظر خواهی نامیده می شود .تجدیدنظرخواهی واجد سه اثر تعلیقی، انتقالی و خاتمه صلاحیت دادگاه نخستین است.

در خصوص مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

تجدید نظرخواهی در انواع دعاوی

بر اساس اصول حاکم بر قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا فقط در حد یکبار در مرحله نخستین رسیدگی شده می تواند در تجدید نظر مطرح شود. آثاری ازجمله طرح برخی دعاوی طاری دادرسی به تبعِ دعوی بدوی طاری مطرح شده در مرحلۀ بازبینی؛ مانند درخواست تأمین خواسته.

و درخواست دادرسی فوری از دادگاه تجدید نظر و رسیدگی ابتدایی این دادگاه به دعوی اعسار در دعاوی مد نظر و همچنین تجمیع و تأثیر متقابلی که دعاوی اصلی و بدوی مطروحه بر یکدیگر در رسیدگی توأمان به آ نها وجود دارد؛ و نتایج آن، می تواند موجب توجیه تجویز مقنن در رسیدگی ابتدایی دادگاه تجدیدنظر باشد.

طرح دعاوی طاری بر دعوایی که بر دعوای اصلی عارض شده است، مختص مرحلة بدوی نیست. در مرحلة بازبینی نیز ممکن است دعاوی طاری از سوی هر یک از طرفین دعوا یا اشخاص ثالث مطرح شود. اثر انتقالی تجدید نظر خواهی مستلزم آن است که دادگاه تجدید نظر فقط به آنچه در مرحلة بدوی در دادگاه بررسی شده رسیدگی کند. با این حال، نفی کلی طرح دعاوی طاری در مرحلة تجدید نظر ممکن نیست.

زیرا در بسیاری موارد، بدون طرح این دعاوی، رسیدگی دادگاه ناتمام و غیر مؤثر باقی می‏ ماند. علاوه بر این، در مواردی اوضاع و احوال حاکم بر موضوع دعوا، پس از صدور رأی بدوی، چنان دستخوش تحول می‏شود که رسیدگی دادگاه تجدید نظر به‏ موضوع مورد رسیدگی دادگاه بدوی بی‏ معنی و ناممکن است.

موارد توقف تجدید نظرخواهی

براساس ماده 256 و 259 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواردی که که باعث توقف بازبینی می شود، بیان شده است. مفهوم توقف تجدید نظر خواهی بر طبق مواد 256 و 259 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در فرض عدم تهیه‌ وسیله‌ اجرای قرار معاینه‌ محل، یا تحقیق محلی و یا نپرداختن دستمزد کارشناس، از سوی بازبینی در مواردی که این قرارها به نظر دادگاه می‌ باشد. دادگاه باید قرار توقیف تجدید نظر خواهی صادر کند.

در واقع، دادگاه نمی‌ تواند بدون صدور چنین قراری پرونده را به حال خود رها سازد. چرا که دادگاه پس از صدور این قرارها و تحقق خواهان از دستور دادگاه و انجام ندادن آن، باید در خصوص پرونده اتخاذ تصمیم نماید. از یک سو در ماده‌ 256 مذکور به تجدید نظر خواه اعلام می‌ شود که در زمان مشخصی وسیله‌ اجرای قرار را فراهم آورد و یا دستمزد کارشناس را برابر ماده‌ 259 این قانون در مهلت یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه پرداخت کند.

از سوی دیگر به تجدید نظر خواه اجازه می‌ دهد هر زمان دیگری که بخواهد، دستور دادگاه را انجام دهد. با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تاسیس جدیدی با عنوان توقف تجدید نظر خواهی در مواد 256 و 259 این قانون پیش بینی شد.

در نتیجه قانون گذار در مقام اصلاح باید برای توقف بازبینی مهلت زمانی خاص پیش بینی نموده و پس از سپری شدن آن به دادگاه اجازه دهد به درخواست بازبینی خوانده، دادخواست بازبینی خواهی را رد کند. یا پذیرش درخواست تجدید نظر خواه برای برطرف کردن سبب توقف بازبینی را مستلزم سپردن تامین از سوی وی نماید. یا صدور قرار سقوط دعوای تجدیدنظرخواهی را جایگزین توقف تجدید نظر خواهی قرار دهد.

دلایل قانونی تجدید نظرخواهی کیفری

براساس ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری دلایل قانونی تجدید نظر خواهی کیفری شامل موارد ذیل است:

  • ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
  • ادعای مخالف بودن رأی با قانون
  • ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس
  • ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

تبصره: در صورتیکه بازبینی به استناد یکی از دلایل مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود دلایل دیگر، به آن موارد هم رسیدگی می شود.

جرایم کیفری قابل تجدید نظر خواهی

براساس ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح رسیدگی به درخواست بازبینی از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. این موارد براساس ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری، آرای صادره درباره جرائمی است که مجازات قانونی آنها اعدام، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه 3 و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی است.

جرایم کیفری قابل تجدید نظر خواهی

مواد قانونی در مورد تجدید نظر خواهی کیفری

مواد قانونی کیفری به شرح زیر است:

ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری

در صورتیکه دادگاه تجدید نظر استان، محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تایید اساس حکم می تواند به نحو مستدل مجازات وی را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکوم علیه تقاضای بازبینی نکرده باشد.

ماده 460 قانون آیین دادرسی کیفری

دادگاه تجدید نظر استان مکلف است پس از ختم رسیدگی، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته، انشای رای کند. تخلف از صدور رای در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

مقالات مرتبط  انواع قرار تامین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 461 قانون آیین دادرسی کیفری

در مواردی که رای دادگاه تجدید نظر استان بر محکومیت متهم باشد و متهم و یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد، رای دادگاه ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است. رایی که در این مرحله صادر می شود، قطعی است.

ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری

دادگاه تجدید نظر استان نمی تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم بازبینی خواسته را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد بازبینی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدید نظر استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است، اقدام می کند.

وکیل تجدید نظر خواهی کیفری ژیوار

با توجه به اهمیت روند رسیدگی به پرونده های کیفری که برای مرتکبین آن در قانون مجازات تعیین شده است بهتر است قبل از هر اقدام در دفاع از خود در دعاوی کیفری از مشاوره و وکالت وکیل دادگستری بهره مند شوید. تا در وقت و هزینه صرفه جویی شود و حق و حقوق شخص ضایع نشود. سوالات و مشکلات حقوقی در مورد پرونده های کیفری و اعتراض به رای کیفری و واخواهی، تجدیدنظرخواهی را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی ژیوار با تماس تلفنی یا در پیام رسان واتساپ مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

سوالات حقوقی متداول در باب تجدید نظر

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات حقوقی متداول در باب تجدبد نظر می باشیم:

  • موارد توقف تجدید نظرخواهی چیست؟ براساس ماده 256 و 259 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواردی که که باعث توقف بازبینی می شود، بیان شده است. مفهوم توقف تجدید نظر خواهی بر طبق مواد 256 و 259 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در فرض عدم تهیه‌ وسیله‌ اجرای قرار معاینه‌ محل، یا تحقیق محلی و یا نپرداختن دستمزد کارشناس، از سوی بازبینی در مواردی که این قرارها به نظر دادگاه می‌ باشد. دادگاه باید قرار توقیف تجدید نظر خواهی صادر کند.
  • جرایم کیفری قابل تجدید نظر خواهی چیست؟ براساس ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح رسیدگی به درخواست بازبینی از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. این موارد براساس ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری، آرای صادره درباره جرائمی است که مجازات قانونی آنها اعدام، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه 3 و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی است.
Rate this post

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.