تصرف عدوانی

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی حقوقی و کیفری، تفاوت تصرف عدوانی و دعوای خلع ید و دادخواست تصرف عدوانی که ارائه خدمات توسط وکلای کیفری ژیوار صورت می گیرد.  جرم تصرف عدوانی یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می گردد. اگرچه از بدو قانون گذاری در خصوص جرم تصرف عدوانی جرم انگاری شده است، ولی با گذر زمان، بر دامنه این جرم نیز افزوده شده است.
از این رو مـاده 690 قانون مجازات اسلامی یکی مهم ترین رکن قانونی جرم تصرف عدوانی است که از جمله طولانی تـرین و پیچیده ترین مـواد قانون مجازات اسلامی برشمرده خواهد شد. جرم تصرف عدوانی در بسیاری از دعاوی کیفری و در دادسراها و دادگاه ها به این موضوع اختصاص خواهد داشت.

اینفوگرافیک خدمات تخصصی وکیل ملکیامروزه، نظر مشهور در بین حقوقدانان این است که در دعوای تصرف، فقط به سابقه تصرفات شاکی و تصرفات متهم توجه خواهد شد. از این رو موضوع مالکیت یا عدم مالکیت طرفین دعوا هیچ نقشی در اجرای حکم نخواهد داشت. بدین ترتیب فلسفه جرم انگاری درباره تصرف عدوانی به برقراری نظم در جامعه مربوط می گردد. بدین ترتیب احترام به تصرفات اشخاص، این نظم را برقرار خواهد ساخت. گروه وکلای کیفری ژیوار درباره جرم تصرف عدوانی ور مقاله پیشرو به طور کامل شما را از جزئیات این جرم آگاه خواهد ساخت.

در خصوص مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

کلیات تصرف عدوانی

در خصوص کلیات تصرف عدوانی بایستی بدانید که این موضوع کاملا حقوقی است و به معنای به زور تصاعب کردن یک زمین یا ملک از مالک آن ملک می‌ باشد. بدین ترتیب اگر فردی مدعی غیرقانونی بودن رابطه تملک باشد، باید با توسل به قانون و با اقامه دعوا، این رابطه و قرارداد را به هم بزند و متجاوز را باز دارد، در غیر این صورت خود متقاضی نیز به متجاوز محسوب می گردد. در بعد حقوقی کلیات تصرف عدوانی باید توجه داشت که مدت زمان تملک سابق خواهان باید به اندازه‌ ای باشد که او عرفا متصرف شناخته شود و این مدت بنا بر نظر قاضی و عرف می‌تواند متفاوت باشد.

در کل مطابق با ماده 690 قانون مجازات اسلامی، تملک و مزاحمت یا ممانعت در حق نسبت به املاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی صرفا با شکایت مالک قابل تعقیب کیفری و حقوقی خواهد بود. همچنین تملک عدوانی شامل موارد زیر خواهد بود:

 • ایجاد مزاحمت: متصرف بدون اینکه مالی را از به زور از دست مالک خارج کند، نسبت به تصرفات مزاحمت ایجاد کند.
 • ممانعت از حق: شخصی برای اعمال حق مالکانه شخصی نه تصرفی دارد و نه مزاحمت، بلکه مانع از استفاده قانونی مالک خواهد شد.
مقالات مرتبط  صورت مجلس تفکیکی

قوانین و ماده های قانونی درباره جرم تصرف عدوانی

قوانین و ماده های قانونی درباره جرم تصرف عدوانی به صورت های مختلفی با توجه نوع جرم بیان شده است. بدین ترتیب قانون گذار در ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب دعوای تملک عدوانی را چنین تعریف می‌ کند که دعوای تملک عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تملک صاحب مال خارج کرده و اعاده تملک خود را نسبت به آن مال درخواست می‌ نماید.

در نتیجه، اگر کسی به صورت تملک عدوانی اتومبیل یا تلفن همراه یا مال منقول دیگری را از تملک مالک مال خارج سازد، تعریف فوق این موارد را شامل نخواهد شد. بدین ترتیب اگر مال با رضایت متصرف سابق از تملک صاحب اصلی خارج شده باشد و به تملک دیگری درآید سپس متصرف سابق از رضایت خود پشیمان شده باشد و عدول نماید، عنوان تملک عدوانی بر فعل متصرف ناحق صدق می شود.

تصرف عدوانی و ماده 690 قانون اسلامی

در خصوص تصرف عدوانی و ماده 690 قانون اسلامی چنین مواردی شرح داده شده است. از این رو هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل موارد زیر:

 • پی کنی
 • دیوارکشی
 • تغییر حد فاصل
 • امحای مرز
 • کرت بندی
 • نهرکشی
 • حفر چاه
 • زراعت

مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا ‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می گردد. بدین ترتيب دادگاه موظف است پس از بررسی جرم تملک عدوانی با رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

 در این خصوص تبصره هایی صورت گرفته است که بدین شرح می باشند:

 • تبصره شماره 1 درباره رسیدگی به جرائم فوق در خارج از نوبت می باشد و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌ تا صدور حکم قطعی صادر خواهد نمود.
 • تبصره شماره 2 در صورتی که تعداد متهمان این جرم 3 نفر یا بیشتر باشد در این صورت قرار بازداشت صادر خواهد شد.
مقالات مرتبط  وکیل ملکی در قم

شرایط دعاوی تصرف عدوانی

شرایط دعاوی تصرف عدوانی

در این بخش از مقاله درباره شرایط تصرف دعوای  عدوانی اطلاعاتی در اختیار شما قرار خواهد گرفت. این شرایط مربوط به زمانی است که شخص ادعا دارد مال از ابتدا از تملک او خارج شده و نیازی ندارد که به مالکیت خود استناد کند. در چنین مواردی کافی است شخص تملک سابق خود بر مال را به اثبات برساند. کسی که در دعوای تملک شکست می خورد می تواند پس از آن دعوای مالکیت را مطرح نماید. اما عکس این قضیه نیز ممکن خواهد بود. مطالعه مقاله نمونه شکایت تصرف عدوانی پارکینگ برای شما خالی از لطف نیست.

از این رو چند معیار در دعوای تصرف عدوانی مطرح شده است:

 • سابقه تصرف خواهان
 • تصرف خوانده
 • عدوانی بودن تصرف
 • امتیازات دعوای تصرفنیاز به ارائه دلیل مالکیت از طرف خواهان نیست.
 • دعاوی تصرف خارج از نوبت رسیدگی می شوند.
 • هزینه دادرسی دعوای تصرف به دلیل غیر مالی بودن آن مقطوع و ارزان است.

مراجع رسیدگی به تملک عدوانی

در این بخش درباره مراجع رسیدگی به تصرف عدوانی اطلاعاتی در اختیار شما قرار خواهد گرفت. از این رو براساس قانون آیین دادرسی سابق مرجع صالح رسیدگی به دعوای تملک در مرحله نخست دادگاه عمومی است. در ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع رسیدگی به دعوای تملک عدوانی مربوط به دادگاه محل مال غیرمنقول می باشد. در صورتیکه در محل مال غیرمنقول، شورای حل اختلاف وجود داشته باشد، صلاحیت رسیدگی به دعوای تملک، شورای حل اختلاف محل مال غیرمنقول خواهد بود.

همچنین در ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار به شرح زیر است:

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار

مجازات های قانونی برای جرم تملک عدوانی

براساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی، مرتکبین هر گونه اقدام  به تجاوز و تصرف عدوانی ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد ذکر شده در این ماده، به مجازات حبس از یک ماه تا یک سال حبس محکوم خواهند شد. بدین ترتیب دادگاه موظف است حسب مورد رفع تملک یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید. مقاله رفع تصرف عدوانی به شما در این باب کمک میکند. رسیدگی به جرائم فوق  خارج از نوبت صورت خواهد گرفت و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس صدور حکم قطعی را خواهد داد. وکیل جعل سند، روی لینک مذکور کلیک کنید.

مقالات مرتبط  آیا تقاضای ثبت ملک غیر کلاهبرداری محسوب میشود؟

یکی از خدمات مهم گروه وکلای کیفری ژیوار ارائه مشاوره  به صورت تلفنی و آنلاین توسط وکیل پایه یک دادگستری خواهد بود. در زمینه پرونده های کیفری تملک عدوانی و خلع ید با وکیل متخصص تصرف عدوانی ژیوار مشورت نمائید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در تمام زمینه های امور کیفری و حقوقی به وکلای کارآمد ما بسپارید.

سوالات متداول در باب تصرف عدوانی

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات شما می باشیم:

 • قوانین و ماده های قانونی درباره جرم تصرف عدوانی؟ قوانین و ماده های قانونی درباره جرم تصرف عدوانی به صورت های مختلفی با توجه نوع جرم بیان شده است. بدین ترتیب قانون گذار در ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب دعوای تملک عدوانی را چنین تعریف می‌ کند که دعوای تملک عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تملک صاحب مال خارج کرده و اعاده تملک خود را نسبت به آن مال درخواست می‌ نماید. در نتیجه، اگر کسی به صورت تملک عدوانی اتومبیل یا تلفن همراه یا مال منقول دیگری را از تملک مالک مال خارج سازد، تعریف فوق این موارد را شامل نخواهد شد. بدین ترتیب اگر مال با رضایت متصرف سابق از تملک صاحب اصلی خارج شده باشد و به تملک دیگری درآید سپس متصرف سابق از رضایت خود پشیمان شده باشد و عدول نماید، عنوان تملک عدوانی بر فعل متصرف ناحق صدق می شود.
 • مجازات های قانونی برای جرم تملک عدوانی چیست؟ براساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی، مرتکبین هر گونه اقدام  به تجاوز و تصرف عدوانی ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد ذکر شده در این ماده، به مجازات حبس از یک ماه تا یک سال حبس محکوم خواهند شد. بدین ترتیب دادگاه موظف است حسب مورد رفع تملک یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید. رسیدگی به جرائم فوق خارج از نوبت صورت خواهد گرفت و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس صدور حکم قطعی را خواهد داد.
Rate this post

2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.