آشنایی با تصرف عدوانی و انواع آن – میزان مجازات از منظر قانون

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی ؛ 09020038664

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.jivarlaw.com
tasarruf_e_odvani

_

تصرف عدوانی کیفری

جرم تصرف عدوانی ازجرایم علیه اموال و مالکّیت است. اگرچه از بدو قانونگذاری در این مورد جرم انگاری شده  است. لیکن با گذر زمان، بر دامنه شمول آن افزوده شده اسـت. مـادة ٦٩٠ قانون مجازات اسلامی مهم ترین رکن قانونی جرم تصرف عدوانی است، که از جمله طولانی تـرین و پیچیـده تـرین مـواد قانون مجازات اسلامی است. جرم تصرف عدوانی بسیاری از دعاوی کیفری را در دادسراها و دادگاهها به خود اختصاص داده است. امروزه، نظر مشهور در بین حقوقدانان آن است که در دعوای تصرف، فقط به سابقه تصرفات شاکی و تصرفات متهم توجه میشود و مالکیت یا عدم مالکیت طرفین دعوا هیچ نقشی ندارد. زیرا فلسفه جرم انگاری تصرف عدوانی برقراری نظم در جامعه است و احترام به تصرفات اشخاص، این نظم را برقرار میسازد.

تفکیـک در عناوین مجرمانه شش گانه در مادة 690 قانون مجازات اسلامی و بیان نسبت میان آنها، لزوم احراز سوءنیت در تحقق جرم تصرف عدوانی، عدم تاثیر مالکّیت شاکی، امکان تحقق رفتار مجرمانه با فعل و ترک فعـل ، لـزوم تصرف ملک غیرمنقول متعلق به غیر و مستمر بودن ایـن جـرم در تمامی مصادیق را مشخص میکند.

تعریف تصرف عدوانی

تصرف عدوانی موضوع حقوقی است و به معنای به زور گرفتنِ یک زمین یا ملک از مالکِ آن یا از کسی است که بر اساسِ یک قرارداد دارای حق نسبت به آن ملک می‌باشد. اگر فردی مدعی غیرقانونی بودنِ رابطه تصرف باشد، باید با توسل به قانون و با اقامه دعوا، این رابطه را برهم زده و متجاوز را باز دارد والا خود متجاوز محسوب میشود. در بُعدِ حقوقی باید توجه داشت که مدت زمان تصرف سابق خواهان باید به اندازه‌ای باشد که او عرفاً متصرف شناخته شود و این مدت بنا بر نظر قاضی و عرف می‌تواند متفاوت باشد. مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، تصرف  و مزاحمت یا ممانعت در حق نسبت به املاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی صرفاً با شکایت مالک قابل تعقیب کیفری است.

تصرف عدوانی
تصرف عدوانی شامل موارد ذیل است:
 • ایجاد مزاحمت:
 • متصرف بدون اینکه مالی را از چنگ مالک خارج کند، نسبت به تصرفات وی مزاحمت ایجاد کند. مثال:شخصی با گذاشتن مانعی از ورود شخصی به داخل پارکینگ خودش جلوگیری کند.
 • ممانعت از حق:
 • شخصی برای اعمال حق مالکانه شخصی نه تصرفی دارد و نه مزاحمت، بلکه مانع از استفاده قانونی مالک می‌شود. مثال: یکی از اعضای مجتمع مسکونی، با تغییراتی در انشعابات ساختمان اقدام به قطع آب یکی از واحد‌های کند.
مواد قانونی در مورد تصرف عدوانی
ماده 158 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب

قانونگذار درماده ۱۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب دعوای تصرف عدوانی را چنین تعریف می‌کند: دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید. این تعریف فقط شامل اموال غیرمنقول است. در نتیجه، اگر کسی به صورت عدوانی اتومبیل یا تلفن همراه یا مال منقول دیگری را از تصرف او خارج سازد، تعریف فوق این موارد را شامل نمیشود. اگر مال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف دیگری درآید سپس متصرف سابق از رضایت خویش پشیمان شده و عدول نماید، عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف ناحق صدق نمیکند.

ماده 690 قانون مجازات اسلامی سال 1392
هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل:
 • پی‌کنی،
 • دیوارکشی،
 • تغییر حد فاصل،
 • امحای مرز،
 • کرت‌بندی،
 • نهرکشی،
 • حفر چاه،
 • غرس اشجار،
 • زارعت،

سایر مقالات  فروش مال غیر در چه صورت جرم محسوب می گردد؟

به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از:
 • کشت شده یا در آیش زراعی.
 • جنگلها و مراتع ملی شده.
 • کوهستانها.
 • باغها.
 • قلمستانها.‌
 • منابع آب.
 • چشمه‌سارها.
 • انهار طبیعی و پارکهای ملی.
 • تاسیسات کشاورزی.
 • دامداری و دامپروری.
 • کشت و صنعت.
 • اراضی موات و بایر.
 • سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف.
 • ناراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته.
 • اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری.

مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا ‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی | گروه وکلای کیفری ژیوار

تبصره 1-

 • رسیدگی به جرائم فوق ‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره 2-

 • در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

شرایط مطرح کردن دعوای تصرف عدوانی

در دعوای تصرف  شخصی که ادعا دارد مال از ید او خارج شده نیازی ندارد به مالکیت خود استناد کند. بلکه کافی است تصرف سابق خود بر مال را به اثبات برساند. کسی که در دعوای تصرف  شکست می خورد میتواند پس از آن دعوای مالکیت مطرح کند. اما عکس این قضیه ممکن نیست. سه معیار در دعوای تصرف  مطرح است:

اثبات:

 • سابقه تصرف خواهان.
 • تصرف خوانده (تصرفات بعدی خوانده).
 • عدوانی بودن تصرف.
 • امتیازات دعوای تصرف.
 • نیازی به ارائه دلیل مالکیت(مانند سند رسمی) از طرف خواهان نیست.
 • دعاوی تصرف خارج از نوبت رسیدگی می شوند.
 • برای صدور دستور موقت نیازی به اخذ تامین از خواهان برای خسارات احتمالی نیست.
 • هزینه دادرسی دعوای تصرف به دلیل غیر مالی بودن آن مقطوع و ارزان است.

مرجع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی

براساس قانون آیین دادرسی سابق مرجع صالح رسیدگی به دعوای تصرف در مرحله نخستین ، دادگاه عمومی است. در ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی، دادگاه محل مال غیرمنقول می باشد. در صورتیکه در محل مال غیرمنقول، شورای حل اختلاف وجود داشته باشد، صلاحیت رسیدگی به دعوای تصرف، شورای حل اختلاف محل مال غیرمنقول است.

ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی

دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت ازحق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

تصرف عدوانی

مجازات تصرف عدوانی در قانون

براساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی، مرتکبین هرگونه اقدام  به تجاوز و تصرف یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد ذکر شده در این ماده، به مجازات حبس از یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف  یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید. رسیدگی به جرائم فوق ‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

رای وحدت رویه در مورد تصرف عدوانی
 • شماره رای وحدت رویه:
 • ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۱۱۵۶
 • تاریخ صدور رای وحدت رویه:
 • ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
 •  خلاصه رای:
 • مالکیت شاکی نسبت به مال غیرمنقول از شرایط تحقق رکن قانونی جرم تصرف عدوانی است. در صورت عدم مالکیت طرفین دعوا بر زمین مورد نزاع و ملی بودن آن، طرح شکایت مبنی بر رفع تصرف عدوانی با اشکال مواجه است.

وکیل تصرف عدوانی گروه وکلای کیفری ژیوار

یکی از خدمات مهم گروه وکلای کیفری ژیوار ارائه مشاوره  به صورت تلفنی و آنلاین توسط وکیل پایه یک دادگستری می باشد. در زمینه پرونده های کیفری تصرف عدوانی و خلع ید با وکیل متخصص تصرف عدوانی ژیوار مشورت نمائید. سوالات و مشکلات حقوقی خود در تمام زمینه های امور کیفری مانند:

 •  تصرف عدوانی،
 • خلع ید،
 • کلاهبرداری،
 • خیانت در امانت،
 • جعل سند،
 • و ….

را با مشاوره حقوقی آنلاین در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل به صورت تلفنی و یا در واتساپ مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

 • مشاور حقوقی:
 • 09020038664

free-consultation

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.