آیا تقاضای ثبت ملک غیر کلاهبرداری محسوب میشود؟

آیا تقاضای ثبت ملک غیر کلاهبرداری محسوب میشود؟

آیا تقاضای ثبت ملک غیر کلاهبرداری محسوب می شود؟ و اینکه آیا با ثبت ملک غیر می توان مالکیت را اخذ نمود در این محتوا بررسی می کنیم. گروه وکلای کیفری ژیوار راهنمای شما در این باب است.

جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری یکی از انواع جرم کیفری است. کلاهبرداری عبارت از بردن مال دیگری از طریق متوسل شدن همراه با بداندیشی به وسایل یا ابزارغیرواقع است. کلاهبرداری در مفهوم احتیال و کلاهبرداری به عنوان محتال قابل تعزیر است. با توجه بر غیر قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری مقام قضایی مؤظف است، متهم را تحت تعقیب قرار دهد. بنابراین با توجه به غیر قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری نیازی به شکایت ازجانب مدعی خصوصی وجود ندارد.

عناصر جرم خیانت در امانت دو دسته می باشند که به شرح زیر است:

 • عنصر روانی جرم: بدون مجوز قانونی و با علم به تعلق مال به غیر است.
 • عنصر مادی جرم: معرفی مال به عنوان مال.

تحقق نتیجه: خود و وقوع عملیاتی نسبت به مال است.

مجازات جرم ثبت ملک غیر چیست؟

ثبت ملک غیر بر اساس قانون ثبت اسناد و املاک کلاهبرداری محسوب می شود و در نتیجه دارای همان مجازات جرم کلاهبرداری است. مجازات کلاهبرداری ساده در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری بیان شده که شامل رد اصل مال به صاحبش، حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده است می باشد. در مواردی که کلاهبرداری به صورت مشدد رخ می دهد یعنی برای مثال توسط کارکنان دولت یا به واسطه رسانه ها و تبلیغات عامه صورت گرفته است مجازات شامل رد اصل مال به صاحبش، حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده است خواهد بود.

ثبت ملک غیر و اخذ سند به نام خود نقل شده در سایت سامانه ملی آرای قضایی

پیام: ثبت ملک غیر و اخذ سند به نام خود، چنانچه با اعطای وکالت قبلی از مالک صورت گرفته باشد، فاقد وصف کلاهبرداری است.

در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در سال 1399 به تصویب مجلس رسید، مجازات کلاهبرداری در مواردی با تخفیف رو به رو شد. بر اساس این قانون، در صورتی که مال موضوع کلاهبرداری بیش از 100 میلیون تومان نباشد این جرم قابل گذشت در نظر گرفته می شود و بر اساس تبصره ماده 11 قانون: حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد. بنابراین در صورتی که مبلغ موضوع جرم ثبت ملک غیر که در حکم کلاهبرداری است، بیش از 100 میلیون نباشد، یعنی جرم ثبت ملک غیر، جرم قابل گذشت تلقی شود مجازات آن به نصف حداقل و حداکثر ذکر شده در قانون تشدید تخفیف می یابد.

مقالات مرتبط  فروش مال غیر در چه صورت جرم محسوب می گردد؟

در خصوص مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

آیا تبانی و مواضعه جهت بردن مال غیر کلاهبرداری محسوب می شود؟

در این بخش به پاسخ این سوال که آیا تبانی و موضعه جهت بردن مال غیر کلاهبرداری محسوب می شود یا خیر پرداخته می شود. در پاسخ باید گفت بله. اقامه دعوای صوری اشخاص علیه یکدیگر و به قصد بردن مال متعلق به غیر در حکم کلاهبرداری است. تبانی با یکی از اصحاب دعوا به قصد بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر، کلاهبرداری محسوب می شود.

از این جهت اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده اند یا به عنوان ثالث بر حکمی اعتراضی کرده اند یا بر محکوم به حکمی مستقیماً اقامه دعوا کنند.

آیا انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی از مصادیق جرم کلاهبرداری است؟

بله، انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است که به شرح زیر است:

 • انتقال دهنده مال غیر، عالماً و عامداً اقدام کرده باشد کلاهبردار محسوب می شود.
 • انتقال گیرنده مال غیر، با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده اقدام کرده باشد، کلاهبردار محسوب می شود.
 • مالک مال مورد انتقال، پس از علم به وقوع معامله از تسلیم اظهاریه به انتقال گیرنده.
 • به مدت یک ماه پس از حصول اطلاع، جهت آگاه ساختن انتقال گیرنده.
 • از مالکیت خود امتناع کند، معاون در کلاهبرداری محسوب می شود.

مثال: شخصی ملک خود را با سند عادی به دیگری منتقل می کند. سپس همان ملک را با تفویض وکالت به ثالث می فروشد. شخص ثالث به استناد وکالت مذکور ملک را به صورت رسمی به خود منتقل می کند.

آیا عمل مالک جرم انتقال مال غیر و کلاهبرداری است؟

بله. عمل مالک انتقال مال غیر است و کلاهبرداری محسوب می شود. مجازات اعمالی برای او، مجازات جرم کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی است.

مثال: الف، ساختمان مسکونی متعلق به ب را به عنوان مال متعلق به خود به شخص ج می فروشد. عمل وی، مشتمل بر کلاهبرداری نسبت به ج است و انتقال مال غیر نسبت به ب است.

نکته ای که در انتقال مال غیر باید به آن اشاره نمود این است که: براساس نظریه های مشورتی3444/7 تاریخ 19/12/1358 و 2652/7 تاریخ 19/7/1370 و 7293/7 تاریخ 4/11/1373. انتقال عین مرهونه توسط راهن به غیر، به دلیل تعلق مال به راهن کلاهبرداری نیست. هر چند که انتقال مال مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکاء نافذ نیست، زیرا شخص انتقال دهنده بدون بداندیشی اقدام به انتقال کرده است و جنبه کیفری ندارد. در غیر این صورت انتقال مال غیر تلقی می شود.

مقالات مرتبط  وکیل اراضی متخصص در امور ملکی و زمین خواری

مزیت تنظیم لایجه و شکواییه در گروه وکلای کیفری ژیوار:

 

آیا معاونت در جرم انتقال مال غیر دارای مجازات است؟

در پاسخ باید گفت بله، که جزئیات آن با ذکر مثال پرداخته شده است.

مثال: الف ملک ب را بدون سمت قانونی به ج منتقل می کند. ب بعد اطلاع از وقوع معامله هیچ عملی برای مطلع کردن ج از مالکیت خود به عمل نمی آورد. شخص ب به لحاظ قانون مجازات انتقال مال غیر به عنوان معاونت در انتقال مال غیر قابل مجازات است.

نظریه حقوقی قوه قضائیه

 • نظریه شماره 1223/92/7
 • تاریخ 25/6/1392

متن نظریه

فروش مال غیر براساس ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبرداری محسوب می شود. با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده صد و نه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نیست.

معرفی مال دیگری به عنوان مال خود کلاهبرداری

بله، کلاهبرداری محسوب می شود. اگر محکوم علیه، مدیون، ضامن، کفیل، بدون مجوز قانونی و با علم به تعلق مال به غیر اقدام به معرفی مال به عنوان مال خود کند در نتیجه وقوع عملیاتی نسبت به مال کلاهبرداری تلقی می شود.

کلاهبرداری در امور ثبتی و تقاضای ثبت ملک منتقل شده به غیر:

کلاهبرداری در امور ثبتی و تقاضای ثبت ملک منتقل شده به غیر:

ممکن است یک شخصی ثبت ملکی را تقاضا کند، که در گذشته به شخص دیگری انتقال داده شده است. یا ممکن است یک شخصی به نحوی از او سلب مالکیت شده است. سپس در دفاتر ثبت تقاضای ثبت ملکی را داشته باشد. عمل آن شخص کلاهبرداری محسوب می شود. در برخی از مواقع چنین رخ می دهد که شخص به هنگام تقاضا مالک است.

ولیکن در هنگام ثبت ملک مالک نیست، آن چه چه سند مالکیت بگیرد و چه سند مالکیت نگیرد. اگر در صورتی که اداره ثبت به وی اخطار دهد و آن را نپذیرد عمل او کلاهبرداری است.

تقاضای ثبت ملک امانی توسط امین

در صورتی که یک فرد نسبت به مال امین است. سپس تقاضای ثبت ملک در دفاتر ثبت را داشته باشد کلاهبردار محسوب می شود. حال مال امانی می تواند به صورت اجاره، عمری، رقبی، سکنی، مباشرت باشد.

تقاضای ثبت ملک در تصرف دیگری

شخصی نسبت به مالی که برای دیگری است و می تواند در آن تعرض داشته باشد ادعای مالکیت کند. سپس تقاضای ثبت آن را از دفاتر ثبت اسناد داشته باشد.در چنین حالتی عمل وی کلاهبرداری است. قانون گذار صرف تقاضای ثبت ملک دیگری در حکم کلاهبرداری تام و نه شروع به کلاهبرداری قرار داده است. 

تقاضای ثبت تمام ملک مشاع به نام یکی از شرکاء

 • شماره رأی: 3629
 • تاریخ رأی: 24/11/1317

براساس نظر دیوان عالی کشور، ماده 150 قانون ثبت موردی را هم که ملک به طور اشاعه. بین متقاضی ثبت و دیگری بوده و او به نام خود تمام آن را مورد تقاضا قرار داده باشد، شامل می شود. کلیه جرایم ثبتی در حکم کلاهبرداری، بر خلاف جرم کلاهبرداری واجد جنبه خصوصی هستند. تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است.

مقالات مرتبط  وکیل ملکی در کرج

امتناع از رد حق به صاحب حق کلاهبرداری محسوب می شود.

در ارتباط با ملکی که توسط رهن به دیگری انتقال داده شده است. شخصی که آن ملک را رهن داده است مؤظف است، حق فردی که آن ملک را رهن کرده را مشخص کند. اگر مشخص نکند، شخصی که انتقال گیرنده است می تواند به مدت یک سال از تاریخ انقضای مدت استرداد حق، حق خود را از شخص مقابل مطالبه کند. اگر انتقال دهنده ظرف ده روز اقدام به پرداخت حق او نکرد کلاهبردار محسوب می شود.

فروش ارز دولتی در بازار آزاد مصداق کلاهبرداری است.

از دیگر مصادیق کلاهبرداری می توان به فروش ارز دولتی در بازار آزاد اشاره کرد. تمام موارد ذکر شده در قسمت ذیل از مصادیق جرم کلاهبرداری در زمینه ارزی است.

مثال:

 • اگر فرد ارز دولتی در اختیار دارد و در بازار آزاد به مرحله معامله رساند کلاهبرداری محسوب می شود.
 • اگر فرد با استفاده از ارز دولتی اقدام به وارد نمودن کالا از مرز کند. سپس کالای وارد شده را با قیمت بیشتری در بازار به فروش رساند از مصادیق کلاهبرداری است.
 • یا ارز دولتی را در راستای وارد نمودن کالای مورد نیاز خود استفاده کند.
 • یا استفاده غیر قانونی از ارز کند.

آیا کلاهبرداری یک جرم غیر قابل گذشت است؟

کلاهبرداری یک جرم غیر قابل گذشت است. با وقوع جرم کلاهبرداری، قانون گذار ملزم به تعقیب متهم و در ارتباط با متهم باید جرم را به اثبات برساند. همانطور که بیان شد، بردن مال غیر کلاهبرداری محسوب می شود و از نظر مجازات دارای مجازات کلاهبرداری است.

رأی وحدت رویه:

 • شماره رأی: 594
 • خلاصه رای: در رأی وحدت رویه بیان شده است که انتقال مال غیر کلاهبرداری محسوب می شود. انتقال دهنده مال غیر، کلاهبردار است و کلاهبردار به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم می شود.

وکیل ثبت ملک غیر در تهران و وکیل ملکی تهران می تواند شما در این خصوص راهنمایی کند. گروه وکلای کیفری ژیوار با سابقه ای درخشان می تواند شما را راهنمایی کند.

سوالات متداول در باب ثبت ملک غیر

در این بخش مفتخر به پاسخگویی در باب ثبت ملک غیر می باشیم:

 • آیا کلاهبرداری یک جرم غیر قابل گذشت است؟ کلاهبرداری یک جرم غیر قابل گذشت است. با وقوع جرم کلاهبرداری، قانون گذار ملزم به تعقیب متهم و در ارتباط با متهم باید جرم را به اثبات برساند. همانطور که بیان شد، بردن مال غیر کلاهبرداری محسوب می شود و از نظر مجازات دارای مجازات کلاهبرداری است.
 • آیا عمل مالک جرم انتقال مال غیر و کلاهبرداری است؟ بله. عمل مالک انتقال مال غیر است و کلاهبرداری محسوب می شود. مجازات اعمالی برای او، مجازات جرم کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *