جرم قتل

جرم قتل

جرم قتل از سایر جرایم خشونت آمیز در خصوص آسیب و صدمه وارد کردن جسمی است. در قانون جرم قتل به 3 گروه تقسیم می شود. در این محتوا که توسط گروه وکلای کیفری ژیوار نگارش شده است به پاسخ سوالات زیر در همین باب پرداخته می گردد.

 • قتل چیست؟
 • بهترین وکیل قتل برای بررسی جرم چیست؟
 • قتل به چند قسمت تقسیم می شود؟
 • قتل عمد چه هنگام واقع می شود؟
 • قتل غیر عمد به چه نوع قتل هایی اطلاق می گردد؟
 • آیا قتل صورت گرفته حین تصادفات رانندگی از جمله جرم قتل غیر عمد است؟

 قتل به دو قسم کلی تقسیم می شود. ولیکن در تعریف قتل می توان چنین بیان نمود که، قتل عبارتست از سلب جان یک انسان با قصد و اراده کشتن فرد و یا بدون قصد و اراده کشتن فرد. جان هر فردی عظیم ترین موهبتی است که خداوند به وی عطاء نموده است، به همین دلیل است که ورود آسیب به فرد و سلب آن امری نکوهیده تلقی می شود. ولیکن یکی از عوامل بسیار مهم در جرم قتل، انگیزه و غایت مرتکب می باشد.

 

قتل همانطور که بیان نمودیم قتل به دو قسم کلی تقسیم می شود.

 • قتل عمد
 • قتل غیر عمد

در خصوص مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

جرم قتل عمد

جرم قتل عمد قتلی می باشد که شخص هم اراده به جهت انجام آن امر را دارد و هم اراده حصول نتیجه را دارد. مانند شلیک با اسلحه به سمت قلب یک شخص. مجرم در مثال ذکر شده هم قصد انجام آن امر را دارد و هم قصد وقوع قتل را دارد.

قتل عمد دارای 3 حالت است که در ماده 2 قانون حدود و قصاص بدان اشاره شده است. قتل در موارد زیر عمدی است:

 • مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
 • مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
 • مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد کاری را که انجام می دهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
مقالات مرتبط  مجازات قتل غیر عمد چیست؟

تحلیل ماده 2 قانون حدود و قصاص

تحلیل ماده 2 قانون حدود و قصاص عبارتست از:

 • در حالت اول فرد (قاتل) قصد و اراده کشتن طرف مقابل خود را دارد و تفاوتی ندارد عمل مجرمانه صورت گرفته از سوی فرد خطرناک است و یا خطرناک نیست. به جهت درک بهتر موضوع به یک مثال بسنده می کنیم:

فردی به نام حسین قصد و اراده کشتن فردی دیگر به نام علی را دارد. حسین رفتار مجرمانه خود را با اعمالی هم مانند پرتاب نمودن سنگ، مشت زدن و سایر نشان می دهد، سپس منجر به قتل علی می شود و ممکن است حسین نیز رفتار مجرمانه خود را با انجام اعمالی خطرناک تر هم مانند پرتاب کردن او از بلندی، استفاده از سلاح گرم و یا سرد نشان دهد.

 • حالت دوم هنگامی است که فرد قصد و اراده کشتن دیگری را ندارد، ولیکن رفتار مجرمانه او موجب مرگ دیگری می شود. هم مانند، مشاجره های خیابانی، که مجرم قصد و اراده کشتن دیگری را نداشته، ولی با رفتار مجرمانه خود هم مانند هل دادن موجب مرگ او شده است.
 • حالت سوم هنگامی است که مجرم قصد و اراده کشتن دیگری را نداشته و نیز رفتار مجرمانه او خطرناک نبوده است. بلکه مقتول به دلیل عواملی همچون کهولت سن، صغر سن، بیماری های هولناک به قتل رسیده است.

نکته: در حالت سوم آنچه که باید بدان توجه شود، آگاهی قاتل نسبت به این موضوع است که ممکن می باشد مقتول به علت کهولت سن، صغر سن و یا بیماری هولناک، در اثر رفتار او به قتل رسد.

جرم قتل غیر عمد

قتل غیر عمد خود به 2 قسم نیز تقسیم میشود.

 • قتل شبه عمد
 • خطای محض

ماده 291 قانون مجازات اسلامی درباره قتل شبه عمد

با توجه به ماده 291 قانون مجازات اسلامی، قتل شبه عمد عبارتست از:

 • هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشد.
 • هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (302) این قانون است به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
 • هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

جرم قتل غیر عمد

3 حالت قتل شبه عمد

3 حالت قبل شبه عمد عبارتست از:

 • حالت اول: زمانی است که فرد به هیچ عنوان قصد و اراده کشتن شخص دیگر را ندارد، ولیکن قصد و اراده انجام آن امر را دارد و آن امر از سوی جامعه به عنوان یک فعل خطرناک شناخته نشده است. به یک مثال به منظور درک بهتر موضوع اشاره می نماییم. تصادفات رانندگی از جمله قتل شبه عمد می باشد. در رانندگی، شخص قصد و اراده کشتن رهگذر را به هیچ عنوان ندارد، ولیکن قصد و اراده انجام فعل (رانندگی را دارد) حال رانندگی در جامعه نیز به عنوان یک فعل خطرناک شناخته نشده است.
 • حالت دوم: حالت دوم در جرم قتل شبه عمد هنگامی به وقوع می پیوندد که قاتل قصد و اراده کشتن فردی دیگر را ندارد. از سویی دیگر نیز انجام آن امر در جامعه به عنوان یک فعل خطرناک نیز شناخته نشده است. بنابراین همانگونه که ضمن ماده 291 قانون مجازات اسلامی بدان اشاره شده است، ممکن است مجرم چنین تصور نماید که، موضوع جرم شیء یا حیوان است.
 • حالت سوم: حالت سوم زمانی است که مجرم قصد و اراده کشتن دیگری را ندارد و نیز فعل ارتکابی از سوی او در شمول رفتار مجرمانه نیست. ولیکن سهل انگاری و بی دقتی از سوی مرتکب موجب مرگ آن فرد می شود.
مقالات مرتبط  قربانی جرم و جنایت کیست؟

خطای محض و جرم قتل غیر عمد

با توجه به ماده 292 قانون مجازات اسلامی قتل خطای محض عبارتست از:

 • در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.
 • به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
 • جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

تبصره: در مورد بندهای(الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی محسوب می شود.

قتل خطای محض

با استناد به ماده 292 قانون مجازات اسلامی در قتل خطای محض، مجرم نه قصد و اراده کشتن دیگری را دارد و نه قصد و اراده ی انجام آن فعل را دارد.

 • حالت اول: هنگامی است که مرتکب در زمان خواب یا بیهوشی منجر به کشتن دیگری شود.
 • حالت دوم: زمانی می باشد که قتل از سوی یک شخص دیوانه و یا یک کودک انجام می شود.
 • حالت سوم: در حالت سوم مرتکب قصد و اراده کشتن دیگری را ندارد برای مثال ممکن است یک فردی به هنگام شکار، گلوله را به سمت یک انسان (با تصور این امر که حیوان است) پرتاب نموده و منجر به مرگ او شود.

در خصوص مجازات قتل غیر عمد می توانید مقاله مذکور را مطالعه کنید.

رأی وحدت رویه 621 دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه 621 دیوان عالی کشور در ارتباط با مرجع صالح رسیدگی به تقاضای تجدید نظر خواهی نسبت به حکم های صادره از دادگاه بدوی.

شماره رأی وحدت رویه: 1946

تاریخ رأی وحدت رویه: 16/10/1376

مقالات مرتبط  شرایط لازم جهت اجرای قصاص قاتل

چکیده ای از رأی: تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در ارتباط با اعلام نمودن وقوع یک قتل عمدی، به هنگامی که دادگاه بدوی قتل را غیر عمدی تشخیص دهد و حکم نیز بر اساس آن صادر گردد. تشخیص دادگاه بدوی مسقط بر حق تجدید نظر خواهی شاکی خصوصی از منظر ادعای بر عمدی بودن جرم قتل نخواهد بود. مرجع صالح در راستای رسیدگی به این تجدید نظر خواهی دیوان عالی کشور می باشد.

نظریه مشورتی

شماره نظریه مشورتی: 7/4460

تاریخ نظریه مشورتی: 7/11/1382

چکیده ای از نظریه: به هنگامی که فردی عالماً و عامداً فردی دیگر را به ایدز مبتلا نماید، این جنایت عمدی می باشد و ممکن است بر حسب نتیجه صورت گرفته مرتکب به قصاص، دیه یا اَرش محکوم شود. چنانچه عمد در کار نباشد، ممکن است جنایت شبه عمد باشد، به این هنگام برای مرتکب دیه یا اَرش اتخاذ خواهد شد.

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار به شرح زیر است:

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار

وکیل کیفری در تهران

چنانچه که مشاهده نمودید جرم  قتل دارای 2 حالت کلی عمد و غیر عمد می باشد. آن دو حالت نیز خود، به چند قسم تقسیم می شود. بدین نکته توجه داشته باشید، جرم قتل نیز از جمله جرایم کیفری می باشد و نیز بنا بر جرم صورت گرفته دارای حساسیت بسیاری است. از این جهت توصیه می کنیم به هنگام وقوع آن قطعاً با یک وکیل کیفری در تهران در گروه وکلای کیفری ژیوار مشورت نمائید. 

سوالات متداول در باب جرم قتل

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات شما می باشیم:

 • جرم قتل عمد چیست؟ قتل عمد دارای 3 حالت است که در ماده 2 قانون حدود و قصاص بدان اشاره شده است. قتل در مواردی عمدی است: مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود. مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد کاری را که انجام می دهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
 • خطای محض و جرم قتل غیر عمد چیست؟ با توجه به ماده 292 قانون مجازات اسلامی قتل خطای محض عبارتست از: در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود. به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد. جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *