دیه بینی در قانون مجازات اسلامی سال 1402

دیه بینی

دیه بینی به عنوان دیه مقدر، مال معینی است. در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمد بر نفس، عضو یا منفعت به هر جهت قصاص ندارد. در واقع موارد آسیب غیر عمدی یک عضو که برای آن دیه تعیین نشده است ارش تعیین می گردد.

از این رو دیه حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابرا و تهاتر بری نمی گردد. بدین ترتیب دیه در واقع مالی است که باید هنگام جنایت غیر عمد پرداخته شود. از این رو یکی از این موارد دیه شکستگی می باشد که انواع مختلف دارد. گروه وکلای کیفری ژیوار در خصوص راهنمایی شما در خصوص موارد حقوقی و کیفری اطلاعات جامعی را در اختیار شما قرار خواهند داد.

قانون دیه بینی

در این بخش به بررسی قانون دیه بینی خواهیم پرداخت. دیه بینی در قانون مجازات اسلامی عبارتست از:

 • قطع کردن یا از بین بردن تمام دماغ دیه کامل دارد.
 • قطع کردن یا از بین بردن نرمه ای که پایین استخوان است دیه کامل دارد.
 • از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان به صورت یکجا دیه کامل خواهد داشت.
 • از بین بردن نرمه در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان در دفعه دیگر در این صورت نرمه دیه کامل دارد و برای استخوان ارش تعیین می گردد.

بررسی دیه بینی شکسته

در این بخش از مقاله به بررسی دیه شکستی بینی و بهبود آن می پردازیم. در واقع دیه شکستن دماغ و فلج کردن آن با قطع کردن و اتلاف دماغ متفاوت است. در لیست زیر موارد مربوط به این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

 • شکستن استخوان دماغ در صورتی که موجب فساد دماغ و از بین رفتن آن شود دیه کامل خواهد.
 • شکستن استخوان دماغ در صورتی که بدون عیب و نقص اصلاح شود یک دهم دیه کامل را در بر می گیرد.
 • شکستن استخوان دماغ در صورتی که با عیب و نقص اصلاح شود موجب ارش می گرد.
 • شکستن استخوان دماغ در صورتی که در کج شدن دماغ یا شکستن استخوان نشود نیز موجب ارش خواهد بود.

در خصوص مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

دیه سوراخ یا پاره کردن بینی

یکی از موارد مرتبط با دیه بینی در خصوص دیه سوراخ یا پاره کردن دماغ می باشد. طبق ماده 536 قانون مجازات سوراخ کردن هر دو طرف دماغ و پرده فاصل میان آنها اگر باعث از بین رفتن دماغ یا نوک آن نشود موجب یک سوم دیه کامل خواهد بود. این موضوع در برخی موارد با پارگی همراه باشد. طبق ماده 538 قانون مجازات سوراخ کردن یک طرف دماغ در صورتی که بهبود نیابد موجب یک نهم دیه کامل می‌ گردد.

مقالات مرتبط  مشاوره حقوقی جرایم پزشکی

موارد زیر در خصوص بررسی دیه سوراخ کردن دماغ حائز اهمیت خواهد بود:

 • سوراخ کردن یک طرف دماغ در صورتی که بهبود یابد موجب یک بیستم دیه کامل است.
 • سوراخ کردن یک طرف دماغ با پرده وسط آن در صورتی که بهبود نیابد دو نهم دیه کامل خواهد بود.
 • سوراخ کردن یک طرف دماغ با پرده وسط آن در صورتی که بهبود بیابد یک پانزدهم دیه کامل می باشد.
 • در خصوص پاره کردن دماغ بایستی بدانید که شامل دیه خواهد بود. در صورتی که سبب از بین رفتن دماغ یا نوک آن نشود، این موضوع مربوط به یک سوم دیه کامل است.
 • همچنين اگر پارگی دماغ بهبود یابد شامل یک دهم دیه کامل است. از طرفی از بین بردن نوک دماغ که محل چکیدن خون است نصف دیه کامل را بر دربرخواهد داشت.

دیه فلج کردن بینی

دیه فلج کردن بینی، موجب دوسوم دیه کامل خواهد بود. بدین ترتیب در نظر داشته باشید که از بین بردن دماغ فلج، موجب یک سوم دیه کامل خواهد بود. طبق نکته ماده 564 قانون مجازات اسلامی فلج کردن عضو دارای دیه معین، حدود دو سوم دیه آن عضو را در بر خواعد داشت. همچنین از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین می رود، با توجه به کارایی از دست رفته ارش تعیین می گردد. بدین ترتیب دیه هر جنایت که موجب فلج شدن عضوی می گردد حدود 2 ثلث دیه و قطع نمودن همان عضو است. از اینرو دیه قطع نمودن عضو فلج، موجب ثبوت ثلث دیه قطع همان عضو به فرض سالم بودن می باشد.

مزیت اعزام وکیل به سراسر ایران و جهان در گروه وکلای کیفری ژیوار:

 

دیه بینی شکسته در ماه حرام

هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر 2 در ماه های حرام که شامل 4 ماه خاص است محرم، رجب، ذی القعده، ذی الحجه یا در محدوده حرم مکه واقع شود خواه جنایت عمدی باشد خواه غیر عمدی علاوه بر دیه مقدر شده یک سوم دیه نیز به مقدار پرداختی افزوده می شود. از طرفی در سایر مکان ها و زمان های مقدس مشمول افزایش دیه نیستند، اما باید توجه داشت که حکم تغلیظ دیه و افزایش یک سومی مقدار دیه مخصوص قتل و سلب حیات است چه به صورت عمد، شبه عمد و خطای محض و طبق ماده 557 قانون مجازات اسلامی مبحث دیات جنایت بر اعضاء و منافع از این امر مستثنی هستند.

مقالات مرتبط  وکیل چک کیفری

در این بخش در خصوص دیه بینی شکسته در ماه حرام صحبت شده است.

خونبها شکستی بینی در ماه های حرام

دیه کبودی و ورم بینی

در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آن است مگر در موارد خلاف قانون همچنین طبق ماده 541 نیز هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیب های متعدد در اعضای بدن به وجود آید، چنانچه هر یک از آنها در اعضای مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده ولکن در 2 یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد. در این بخش علاوه بر دیه شکستگی، دیه کبودی نیز که طبق ماده 714 قانون مجازات، 3 هزارم دیه کامل خواهد بود و این موضوع در این خصوص مورد بررسی و از شخص اخذ می گردد. دیه کبودی و ورم بینی در این بخش بررسی گردید.

دیه شکستگی بینی در سال 1401

در خصوص دیه شکستگی بینی در سال 1401 باید گفت که در صورتیکه افراد در یک منازعه که وجود حداقل 3 نفر در آن لازم است بر دیگری جراحتی وارد آورد که که موجب شکستن دماغ فردی شود علاوه بر دیه شکستگی دماغ که بر عهده فرد وارد کننده جراحت ثابت است. همه افراد شرکت کننده در آن دعوا طبق قسمت سوم ماده 615 بخش تعزیرات، به حبس از 2 ماه تا یک سال محکوم می گردند. از طرفی تعیین مسئول جبران خسارت در منازعاتی که مرتکب اصلی صدمات در آنها مشخص نیست، از مباحث گنگ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

در صورتی که لوث علیه 2 یا چند نفر، به شکل مردد ثابت باشد قسامه همین گونه علیه آنان اقامه می گردد. یدین ترتیب جنایت بر عهده یکی از این چند نفر به شکل مردد اثبات می گردد و قاضی از آنان می خواهد که بر برائت خود سوگند یاد کنند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می گردد.

دیه قطع تمام یا شکستگی استخوان بینی

شکستن استخوان بینی در صورتی که موجب فساد دماغ و از بین رفتن آن شود، دیه کامل خواهد داشت. از طرفی چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک دهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است. از طرفی در صورت کج شدن دماغ یا شکستن استخوان دماغ که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می گردد. بدین ترتیب از بین بردن هر یک از پره‌های دماغ یا پرده میان 2 سوراخ، موجب یک سوم دیه کامل است.

مقالات مرتبط  جرایم ثبتی و مجازات هایی که در انتظار مرتکبین آن می باشد

قطع کردن و یا از بین بردن تمام دماغ یا نرمه‌ ای که پایین استخوان دماغ است دیه کامل خواعد داشت. بدین ترتیب از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان دماغ، در صورتی‌که در یک دفعه باشد، موجب دیه کامل خواهد بود.از طرفی اگر نرمه دماغ در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان دماغ در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان آن ارش تعیین می گردد.

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار به شرح زیر است:

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار

نحوه رسیدگی و مطالبه دیه بینی

برای شروع امر کیفری و به تبع آن مطالبه دیه بینی باید با مراجعه به پلیس وقوع جرم و بیان موضوع ثبت شکایت صورت بگیرد. پلیس با توجه به اظهارات شاکی و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه با تکمیل پرونده موضوع را به دادسرای محل وقوع جرم ارجا می دهد. بدین ترتیب بازپرس پرونده جهت بررسی میزان آسیب وارده بر شخص، شخص را به پزشکی قانونی ارجاع می دهد تا با اعلام نظر کارشناسی میزان دقیق آسیب و دیه مشخص گردد. از اینرو پیشنهاد می گردد مشکلات حقوقی در مورد پرونده های کیفری دیه را با وکیل دیه مربوط به گروه وکلای کیفری ژیوار مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

سوالات متداول در باب دیه بینی 

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات متداول در باب دیه بینی می باشیم:

 • دیه بینی شکسته در ماه حرام چقدر است؟ حکم تغلیظ دیه و افزایش یک سومی مقدار دیه مخصوص قتل و سلب حیات است چه به صورت عمد، شبه عمد و خطای محض و طبق ماده 557 قانون مجازات اسلامی مبحث دیات جنایت بر اعضاء و منافع از این امر مستثنی هستند.
 • دیه بینی شکسته در سال 1401 چقدر است؟ در خصوص دیه شکستگی بینی در سال 1401 باید گفت که در صورتیکه افراد در یک منازعه که وجود حداقل 3 نفر در آن لازم است بر دیگری جراحتی وارد آورد که که موجب شکستن دماغ فردی شود علاوه بر دیه شکستگی دماغ که بر عهده فرد وارد کننده جراحت ثابت است. همه افراد شرکت کننده در آن دعوا طبق قسمت سوم ماده 615 بخش تعزیرات، به حبس از 2 ماه تا یک سال محکوم می گردند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.