چه جرایمی قابل اعتراض در دیوان عالی هستند

دیوان عالی

بهترین وکیل دیوان عالی، دیوان عالی، دیوان عالی کشور، وکیل متخصص دیوان، وکیل متخصص دیوان عالی کشور

بهترین وکیل کیفری

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.jivarlaw.com/
Supreme_Court
_

دیوان عالی – وکیل متخصص دیوان عالی کشور

بهترین وکیل متخص دیوان عالی کشور وکیلی است که در خصوص فرجام خواهی و اعاده دادرسی پرونده هایی که به دیوان عالی کشور ارجاع می شود دارای تخصص و تسلط کامل است. دیوان عالی کشور بالاترین مرجع قضایی در سیستم حقوقی ایران است. وکیل دیوان عالی کشور بیان می کند که براساس اصل 161 قانون اساسی، دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در مراجع قضایی و ایجاد رویه قضایی در آرای صادر شده از این مراجع نظارت دارد. براساس قانون در صورتیکه بین مراجع قضایی در مورد صلاحیت رسیدگی اختلاف به وجود آید، مرجع صالح رسیدگی به این اختلافات دیوان عالی کشور است.

رسیدگی دعاوی در دیوان عالی کشور

دعاوی در دیوان عالی کشور به صورت شکلی رسیدگی می شود. فرجام خواهی از آرای صادر شده در مراجع قضایی شکایت اصلاحی نیست تا بتواند موضوع رای را دوباره مورد قضاوت قرار دهد و رای شایسته را در اصلاح رای فرجام خواسته صادر نماید. بنابراین با تجدیدنظر که روش اصلاحی است و در دادگاه تجدید نظر استان به عمل می آید متفاوت می باشد. اما فرجام خواهی در دیوان عالی کشور عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی است.

در دیوان عالی کشور امور را قضاوت نمی کند، بلکه فقط آرای صادر شده در دادگاه نخستین و دادگاه تجدیدنظر را از نظر انطباق با قوانین و مقررات بررسی می کند. از آنجایی که دیوان عالی کشور وظیفه قضاوت نمودن و صدور رای را  ندارد، پرونده را برای صدور رای براساس قانون به مرجع قضایی پایین تر ارجاع می دهد.

دیوان عالی کشور در تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای فرجام خواسته با قانون که همان رسیدگی فرجامی است یکی از مهم ترین مسئولیت های خود را ایفا میکند که در اصل 161 قانون اساسی اشاره شده است و آن نظارت بر اجرای صحیح قوانین در مراجع قضایی است.

برای ورود به سایت دیوان عالی کشور به آدرس لینک ذیل مراجعه نمائید.

https://divanealee.eadl.ir/

دیوان عالی کشور

دیوان عالی

فرجام خواهی در دیوان عالی کشور

رسیدگی فرجامی عبارت از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی است.

مقررات ماده 366 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی  به اندازه کافی روشن و با اصل 161 قانون اساسی هماهنگی کامل دارد. نقش دیوان کشور تضمین وحدت تفسیر قواعد حقوقی و جلوگیری از انحراف در اجرای قوانین در دادگاهها و تنظیم و تعدیل کننده رویه قضایی است. توجه به نقش و شان دیوان عالی کشور وظیفه آن از وطیفه دادگاه تجدیدنظر که قضاوت دوم  در رای ها را به عهده دارد کاملا متمایز است. دیوان عالی کشور مرجع قضائی درجه سوم نیست. بلکه انطباق یا عدم انطباق رای فرجام خواسته با موازین شرعی و مقررات قانونی را مورد بررسی قرار داده و در صورت انطباق آن را رفع نقض و در صورت عدم انطباق نسبت به نقض آن  احاله پرونده به دادگاه پایین تر اقدام می نماید.

شرایط فرجام خواهی در آرای کیفری

براساس ماده 429 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در مواردی که رای دادگاه توام با  محکومیت به پرداخت دیه، ارش و ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشدف جنبه های دیگر رای به تبع آن برحسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی در دیوان عالی کشور در امور کیفری است.

سایر مقالات  انواع جرایم کیفری در قانون مجازات اسلامی
مهلت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور

براساس ماده 397 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، مهلت درخواست فرجام خواهی در صورتیکه شخص مقیم خارج از کشور باشد دو ماه است. مهلت بیست روزه یا دوماه مزبور  براساس ماده 368  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب رای فرجام خواسته از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد از تاریخ ابلاغ رای شروع میشود. چنانچه رای فرجام خواسته از دادگاه نخستین صادر شده باشد، مهلت های مزبور از تاریخ پایان یافتن مهلت تجدیدنظر شروع می شود. در فرجام خواهی تفاوتی در حضوری یا غیابی بودن رای وجود ندارد. در صورتیکه فرجام خواهی به دلیل مغایربودن دو حکم باشد ،ابتدای مهلت های مزبور تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دوحکم است.

شرایط فرجام خواهی در دیوان عالی کشور
 • عدم صلاحیت دادگاه.
 • مخالفت رای صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی.
 • عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره.
 • صدور آرای مغایر.
 • نقض تحقیقات و عدم توجه به دلایل.
 • تعارض بین اسباب موجهه و منطوق رای.
 • سوء تفسیر قرارداد.
 • عدم صحت مندجات رای.
برای مطالعه قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب به آدرس لینک ذیل مراجعه نمائید.

قوانین

دیوان عالی

نحوه رسیدگی دعاوی کیفری در دیوان عالی کشور

 براساس ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به دعاوی در دیوان شکلی است. طرفین دعوا و وکلا برای رسیدگی احضار نمیشوند، مگر در مواردیکه حضور طرفین دعوا و وکلا الزامی باشد. عدم حضور احضار شوندگان باعث تاخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی شود.

تصمیم گیری در دیوان عالی کشور از آراء

 قانونگذار در ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان نموده است که دیوان بعد از بررسی پرونده و رای به شرح ذیل تصمیم گیری می نماید:

-در صورتیکه رای براساس قانون و دلایل موجود پرونده نباشد، پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده می نماید.

چنانچه رای در دادگاه فاقد صلاحیت قانونی صادر شود، رای صادر شده نقص میشود و براساس موارد ذیل عمل میشود:
 • در صورتیکه عملی که شخص مرتکب شده است جرم نباشد و یا براساس قانون و جهات قانونی قابل تعقیب نباشد، رای بدون ارجاع به شعبه صادرکننده رأی، نقض میشود.
 • چنانچه رای صادر شده قرار باشد و حکم به دلیل نقض تحقیقات نقض شود، برای رسیدگی به شعبه صادر کننده رای بدوی ارجاع میشود.
 • در صورتیکه رای به دلیل عدم صلاحیت دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان  تشخیص دهد برای رسیدگی فرستاده میشود.
 • موارد دیگر بعد از نقض دیوان عالی کشور  پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع میشود.
سایر مقالات  انواع و اقسام دادگاه کیفری و نحوه رسیدگی
 رسیدگی به رای بعد از رفع نقض در دیوان عالی کشور
قانونگذار در ماده 266 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان نموده است که بعد از رفع نقض به شرح ذیل اقدام میشود:
 • بعد از رفع نقض قرار رسیدگی ماهوی انجام میشود.
 • پس از رفع نقض به دلیل نقض تحقیقات، موارد اعلام و براساس نظر دیوان رای انشاء میشود.
 • نقض در موارد دیگر، دادگاه حکم اصراری صادر میکند. در صورتیکه این رای مورد تجدیدنظر خواهی قرار گیرد،دیوان بعد از بررسی دلایل دادگاه و پذیرش آن حکم را تایید میکند.در غیر اینصورت پرونده توسط هیئت عمومی شعب کیفری بررسی و بعد از تایید توسط دیوان عالی کشور حکم نقض و پرونده به شعبه دادگاه ارجاع میشود. دادگاه با توجه به استدلال هیئت عمومی دیوان حکم صادر می نماید. حکم مزبور در خصوص موارد ذکر شده در ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب قطعی است.
ماده 268 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری

در صورتیکه از رأی غیر قطعی کیفری در زمان تعیین شده قانونی، تجدید نظر خواهی نشود یا رای قطعی شود و محکوم علیه ادعا کند که رای برخلاف شرع و قانون است، یکماه فرصت دارد که ار تاریخ انقضاء مهلت تجدیدنظر یا قطعی شدن حکم از طریق دادستان تقاضای نقض حکم نماید. اما در این حالت محکوم علیه باید دو برابر مبلغ هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر هزینه دادرسی پرداخت کند.

ماده 271 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری

رأی هایی که در هیئت عمومی دیوان عالی کشور تایید میشود، قابل تجدید نظرخواهی نیست و در صورتیکه بر خلاف قوانین باشد بی اثر میشود.

دیوانعالی

شرایط نقض آرای کیفری در دیوان عالی کشور
قانونگذار در ‌ماده 235 آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مواردی که رای های کیفری توسط دیوان عالی کشور نقض میشود را بیان نموده است:
 • قاضی متوجه اشتباه در صدور رای شود.
 • در صورتیکه قاضی دیگر، به اشتباه در رای پی ببرد.
 • قاضی صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی را نداشته باشد.

براساس ماده 4 آیین نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور براجرای صحیح قوانین و محاکم مصوب تاریخ سی تیر سال 1389 دادگاههای تحت نظارت دیوان عالی کشور شامل دادگاه عمومی، انقلاب، نظامی، کیفری استان و تجدیدنظر می باشد.

قانونگذار در ماده 462 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1392 و ماده 366 و367 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی وانقلاب در امور مدنی نظارت بر اجرای صحیح قوانین در مراجع قضایی براساس قانون یکی از صلاحیت های دیوان عالی کشور می باشد.

اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور

آخرین مرحله شکایت از آرای قطعی در مراجع قضایی اعاده دادرسی است. اعاده به معنی بازگردانیدن است. در قانون اعاده دادرسی به معنی این است که موضوعی که در مرجع قضایی رسیدگی و حکم قطعی صادر شد، با توجه به دلایل قانونی دوباره مورد رسیدگی و دادرسی قرار گیرد.

اعاده دادرسی شامل اعاده دادرسی مدنی و کیفری است.

در اعاده دادرسی کیفری اشخاص ذیل حق اعاده دادرسی دارند:
 • محکوم علیه.
 • وکیل یا نماینده قانونی محکوم علیه.
 • همسر و وارثین محکوم علیه.
 • وصی محکوم علیه در زمان فوت یا غایب بودن محکوم علیه.
 • دادستان کل کشور.
 • دادستان مجری حکم قطعی.
مهلت قانونی اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور

قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری برای اعاده دادرسی آرای قطعی زمان مشخص تعیین نکرده است. هر زمانی که موارد اعاده دادرسی وجود داشته باشد میتوان درخواست اعاده دادرسی را مطرح نمود.

مرجع صالح رسیدگی به اعاده دادرسی

قانونگذار در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع صالح رسیدگی به اعاده دادرسی از آرای قطعی را دیوان تعیین نموده است.

برای ورود به سایت دیوان عالی کشور به آدرس لینک ذیل مراجعه نمائید.

https://divanealee.eadl.ir/

موارد اعاده دادرسی در امور کیفری
 • در صورتیکه شخص به اتهام قتل محکوم گردد و بعد از محکومیت مشخص شود شخص زنده است.
 • چند نفر محکوم به قتل شخصی شوند، اما ارتکاب قتل به گونه ای باشد که فقط یک مرتکب قتل میتواند وجود داشته باشد.
 • در صورتیکه در مورد اتهام واحد، رای های متفاوتی صادر شود.
 • چنانچه در دادگاه صالح ثابت شود که صادر شدن حکم براساس سند جعلی و شهادت کذب بوده است.
 • در صورتیکه بعد از صدور رای قطعی دلایل جدیدی ارائه شود، که بی گناهی شخص محکوم را ثابت میکند.
 • چنانچه عمل شخص جرم نباشد و مجازات شخص در رای قطعی بیشتر از مجازات تعیین شده در قانون مربوطه باشد.
 • در صورتیکه رای قطعی در مرجع قضایی برخلاف احکام شرعی باشد.
سایر مقالات  تامین خواسته ی کیفری در قوانین جزایی ایران
مدارک لازم برای  درخواست اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور
 • تقاضای اعاده دادرسی براساس موارد مطرح شده در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری باشد.
 • ارائه درخواست کتبی به همراه لایحه خطاب به رئیس دیوانعالی.
 • در صورتیکه محکوم علیه در زندان تقاضا اعاده دادرسی دهد، باید درخواست توسط زندان تایید شود.
 • درج شماره و تاریخ رای های قطعی مورد اعتراض در مرجع قضایی.
 • آدرس، کدپستی و شماره تلفن همراه برای ارسال پیامک اطلاع رسانی و ارتباط با متقاضی اعاده دادرسی.
 • امضاء توسط محکوم علیه در درخواست اعاده دادرسی و لایحه.
 • باطل نمودن تمبرهزینه دادرسی برای هر شخص متقاضی مبلع پانصدهزار ریال براساس مصوبه بودجه سال 1396 مجلس شورای اسلامی.
 • ارائه رای نخستین غیابی و واخواهی خوانا و برابر اصل شده توسط مرجع صادر کننده رای بدوی هر پیوست با تمبر پانزده هزار ریال.
 • رای تجدید نظر خوانا و برابر اصل شده توسط شعبه صادر کننده هر پیوست با تمبر پانزده هزار ریال.
 • ارائه گواهی رای بدوی مربوط به اعاده دادرسی در صورتیکه تجدید نظر خواهی نشدن در مرحله نخستین قطعی باشد، با پیوست تمبر به مبلغ پانزده هزار ریال.
 • تهیه و تنظیم درخواست اعاده دادرسی به وسیله وکیل متقاضی اعاده دادرسی.
 • ارائه وکالتنامه پایه یک با پیوست به تمبر مالیاتی با مهر وکیل.
 • مصداقی از درخواست های قبلی در مورد رای درخواست اعاده دادرسی شده در دیوان.
 • ارائه اصل و کپی کارت ملی متقاضی در خواست اعاده دادرسی.
رای وحدت رویه در مورد  فرجام خواهی آرای کیفری صادر شده در دیوان عالی کشور
 • شماره رأی ‌787
 • تاریخ رای:24-10-1398

رای های صادر شده در مورد جرایم ذکر شده در ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392  قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. در صورتیکه جرمی براساس ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح شود و دادگاه بعد از رسیدگی مشخص نماید که عمل ارتکابی جرم نیست و جرم مربوطه رسیدگی و رای صادر می شود. این امر تغییری در صلاحیت دیوان عالی کشور در فرجام خواهی از رای مذکور ایجاد نمی کند.

برای مطالعه قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 به آدرس لینک ذیل مراجعه نمائید.

قوانین

Supreme Court

وکیل متخصص دیوان عالی کشور گروه وکلای کیفری ژیوار

با توجه به اهمیت و نقش دیوان عالی کشور در خصوص فرجام خواهی و اعاده دادرسی از آرای  قطعی حقوقی و کیفری مراجع قضایی، قبل از هر اقدام در خصوص مطرح نمودن پرونده ها در دیوان لازم و ضروری است از مشاوره و وکالت وکیل متخصص دیوان عالی کشور بهره مند شوید تا در روند رسیدگی پرونده در دیوان عالی کشور دچار اتلاف وقت و هزینه نشوید.

سوالات و مشکلات حقوقی در خصوص فرجام خواهی و اعاده دادرسی پرونده ها در دیوان عالی کشور را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل به صورت تلفنی یا  در واتساپ با مشاور حقوقی ژیوار مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

[irp posts=”3100″ name=”وکیل دادگستری متخصص در امور کیفری و جرم شناسی”]

 • مشاور حقوقی:
 • 09020038664

free-consultation

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.