مجازات جرم قتل در شرع و قانون مجازات اسلامی

مجازات جرم قتل | وکیل قتل

جرم قتل، مشاوره حقوقی؛ 09020038664؛ مجازات جرم قتل، مجازات قتل، وکیل قتل، وکیل متخصص قتل

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.jivarlaw.com/
Punishment_for_murder

مجازات جرم قتل 

مجازات جرم قتل | وکیل قتل . در قانون  یکی ازجرایم سنگین کیفری که نظام های حقوقی همه کشورها آن را ممنوع کرده است؛ و برای مرتکبین به آن مجازات های سنگین در نظر گرفته است؛ قتل می باشد. جرم قتل انواع مختلفی دارد؛ و براساس نوع قتل مجازات های خاصی در قانون تعیین شده است. در صورتیکه متهم قتل برای خود وکیل انتخاب نکند، با توجه به اهمیت این جرم و مجازات آن، دادگاه برای وی وکیل تسخیری انتخاب می نماید. وکیل دادگستری که در پرونده قتل وکیل تسخیری نیز میتواند باشد. اینگونه پرونده های کیفری دارای روند رسیدگی طولانی و پیچیده ای هستند. یکی از مباحث کیفری که وکیل با سختی زیادی در آن سروکار دارد قتل است. قبل از هر اقدام در پرونده های قتل با وکیل  دادگستری و وکیل متخصص قتل مشاوره نمایید تا قبول وکالت پرونده را به عهده بگیرند.

جرم قتل عبارت است از:

گرفتن زندگی از دیگری، جرم قتل منجر به سلب حیات از دیگری میشود؛ و جزء جرایم علیه اشخاص است. زیرا یک شخص و انسان را تحت تأثیر قرار می دهد.

سایر مقالات  قتل و انواع آن از منظر قانون مجازات اسلامی

انواع قتل

 • قتل عمد:
 • قتل عمد دارای سه حالت است؛ که در ماده دو قانون حدود و قصاص بیان شده است.
قتل در موارد زیر عمدی است:
 • مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد. خواه آن کار نوعاً کشنده باشد، خواه نباشد. ولی در عمل سبب قتل شود .
 • مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد، که نوعاً کشنده باشد، هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
 • مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد کاری را که انجام میدهد نوعاً کشنده نیست؛ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
تحلیل ماده دو قانون حدود و قصاص
در خصو ص جرم قتل عمد دو حالت وجود دارد:
 •  زمانیکه قاتل هم قصد فعل و هم قصد نتیجه را داشته باشد، قصد فعل رفتار مجرمانه ای است که باعث قتل میشود؛ و قصد نتیجه همان قتل است. هرچند رفتار مجرمانه وی خطرناک باشد یا نباشد.
 • مثال: حسن قصد و اراده کشتن علی را دارد؛ و عمل مجرمانه وی خواه کشنده باشد یا نباشد؛ و منجر به قتل شود، قتل عمد صورت گرفته است.
 • زمانیکه قاتل، قصد و اراده کشتن فرد دیگری را ندارد. اما رفتار مجرمانه وی منجر به مرگ شود.
 • مثال: مشاجره های خیابانی، که شخص قصد و اراده کشتن دیگری را ندارد؛ اما با رفتار مجرمانه خود مانند هُل دادن منجر به مرگ دیگری میشود.
 • زمانیکه قاتل قصد و اراده کشتن را ندارد؛ و رفتار مجرمانه او خطرناک نیست، ولی مقتول به دلیل، کهولت سن، بیماری، ناتوانی کشته میشود.

در این نوع جرم آنچه مهم است آگاهی قاتل به این موضوع است.

مجازات جرم قتل

مجازات جرم قتل

قتل غیر عمد

قتل غیر عمد دارای دو حالت است:

 • شبه عمد
 • خطای محض
شبه عمد
 •  شخص قصد و اراده کشتن دیگری را به هیچ وجه ندارد، ولی قصد و اراده انجام آن فعل را دارد؛ اما آن فعل در جامعه به عنوان فعل خطرناک شناخته نشده است. مثال: تصادفاتی که در حین رانندگی اتفاق می افتد، فرد قصد و اراده کشتن رهگذر را ندارد؛ ولی قصد و اراده انجام رانندگی را دارد. اما رانندگی در جامعه به عنوان فعل خطرناک شناخته نشده است .
 •  شخص قصد و اراده کشتن دیگری را به هیچ وجه ندارد؛ و رفتار او نیز خطرناک و مجرمانه نیست. مثال: زمانی که مجرم نسبت به موضوع جرم آگاه نیست.
 •  فرد قصد و اراده کشتن دیگری را ندارد. همچنین عمل و رفتار او مجرمانه نیست. اما سهل انگاری و بی دقتی او منجر به مرگ دیگری میشود.
خطای محض

– به قتلی اطلاق می شود که قاتل نه قصد و اراده کشتن دیگری را دارد؛ و نه قصد و اراده انجام آن رفتار مجرمانه را دارد.

 • قتل توسط یک کودک یا دیوانه انجام شود.
 • قاتل نه قصد و اراده انجام عمل قتل را دارد و نه رفتار او یک رفتار مجرمانه است. بلکه سهل انگاری و بی توجهی او موجب مرگ شخص میشود.
 • قاتل در حالت خواب یا بیهوشی قتل را مرتکب شود.
ارکان تشکیل دهنده جرم قتل 

 برای تحقق هر جرم سه عنصر لازم است.

عناصر تشکیل دهنده جرم قتل شامل موارد ذیل است:
 • عنصر مادی
 • موضوع جرم قتل انسان است. شخص باید زنده و مورد حمایت قانون باشد و مهدورالدم نباشد. در صورتی مجازات قتل شخص قصاص نیست؛ که شخص از نظر شرعی مستحق کشتن باشد. قاتل باید حق بودن قتل وی را براساس قوانین و مقررات در دادگاه اثبات نماید.
عنصر روانی
 • عنصر روانی
 • در جرم قتل سوء نیت شخص برای کشتن دیگری است؛ که میتواند به صورت فعل یا ترک فعل باعث قتل شخص شود. عمد در فعل مجرمانه و قصد نتیجه قتل عنصر روانی است.
 • سوء نیت عام: یعنی قاتل در فعلی که انجام داده است، هدف وی انجام فعل مجرمانه بوده است. در ماده دویست ونود قانون مجازات اسلامی در بند الف ( انجام کاری ) به معنای سوء نیت عام است.
 • سوء نیت خاص: سوء نیت خاص به معنای این است که هدف شخص از انجام فعل نتیجه باشد. در قتل عمد ، قصد نتیجه، کشتن شخص است.
عنصر قانونی

قانونگذار در ماده دویست وهشتاد و نه و ماده دویست و نود قانون مجازات اسلامی قتل را تعریف کرده است. ماده 289 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جنایت برنفس، عضو و منفعت برسه قسم است.

 •  عمدی
 • شبه عمدی
 • خطای محض
رابطه علیت یا سببیت در جرم قتل

در قتل عمد رابطه سببیت بین عمل شخص و بروز قتل ثابت شود. یعنی اگر رفتار متهم نبود شخص به قتل نمیرسید؛ و رابطه بین رفتار متهم و علت قتل مشخص شود. در ماده سیصد و هفتاد و یک قانون مجازات اسلامی بیان شده است: در صورتیکه شخص باعث آسیب دیگری شود؛ و شخص دیگری وی را به قتل برساند؛ حتی در صورتیکه آسیب باعث مرگ شخص میشد ولی قاتل شخص دوم است. شخص آسیب زننده به مجازات قصاص عضو محکوم میشود.

مجازات جرم قتل در قانون | وکیل قتل

مجازات جرم قتل در قانون | وکیل قتل

شروع به جرم قتل عمد

در شروع به جرم قتل عمد، شخص بدون اراده و برخلاف میل باطنی نتوانسته شخص را به قتل برساند. اما در صورتیکه در عملیات اجرایی قتل عمد منصرف شود. براساس ماده سی و هشت قانون مجازات اسلامی از تخفیف در مجازات بهره مند میشود. مثال: متهم شخصی را به هدف کشتن کتک بزند؛ و در حین عملیات از قتل منصرف شود. فقط جرم ضرب و شتم را مرتکب شده است؛ و به مجازات ضرب و شتم محکوم میشود. شروع به جرم قتل مربوط به قتل عمد است. عنصر اصلی شروع به جرم ، قصد ارتکاب جرم است.

معاونت در جرم قتل عمد 

در تحقق جرم قتل عمد، معاونت در جرم به مرتکب اصلی کمک کرده است تا جرم محقق شود.

ارکان معاونت در جرم قتل عمد
عنصر مادی

قانون در ماده صد و بیست و شش قانون مجازات اسلامی عناصر مادی معاونت در جرم قتل عمد را بیان نموده است:

 • تحریک.
 • ترغیب.
 • تهدید.
 • فریب و نیرنگ.
 • تأمین وسایل ارتکاب جرم.
 • ارائه روش ارتکاب جرم.
 • سوء استفاده از قدرت.
 • سهولت در وقوع جرم.
اکراه در جرم قتل 

اکراه نمیتواند مجوزی برای قتل شخص شود. در صورتیکه شخصی مجبور به قتل دیگری شود مرتکب قتل قصاص میشود. اما اکراه کننده که دستور قتل را داده است به مجازات حبس ابد محکوم میشود.

ماده سیصد و هفتاد و پنج قانون مجازات اسلامی
 • در صورتیکه قاتل شخص عاقل و بالغ باشد، به مجازات قصاص نفس و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میشود.
 • در صورتیکه اکراه شونده طفل غیرممیز( کودکی که دارای قدرت تشخیص نباشد.)؛ یا دیوانه باشد شخص اکراه کننده به مجازات قصاص محکوم میشود.
 • در صورتیکه اکراه شونده طفل ممیز( کودکی که دارای قدرت تشخیص باشد.) باشد؛ باید عاقله وی دیه را پرداخت کنند؛ و شخص اکراه کننده به مجازات حبس ابد محکوم میشود.
قتلهای عمدی که قصاص ندارد 
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 از ماده (220 الی 225) و ماده 295  قتلهایی که موجب قصاص قاتل نیست بیان نموده است که شامل موارد ذیل است:
 • براساس ماده دویست و بیست قانون مجازات اسلامی قاتل پدر یا جد پدری مقتول باشد.
 • براساس ماده دویست و بیست و یک قانون مجازات اسلامی قاتل مجنون باشد یا بالغ نباشد.
 • براساس ماده دویست و بیست و دو قانون مجازات اسلامی، مقتول، مجنون باشد.
 • براساس ماده دویست و بیست و چهار قانون مجازات اسلامی، قاتل مست و سلب اختیار باشد و برای قتل خود را مست نکرده باشد.
 • براساس ماده دویست و بیست و پنج قانون مجازات اسلامی، قاتل در حالت خواب یا بیهوشی مرتکب قتل شود.
 • براساس ماده دویست و نود و پنج قانون مجازات اسلامی تبصره دو  قاتل به عمد به دلیل مهدور الدم بودن یا حق قصاص دیگری را بکشد.

مجازات جرم قتل | وکیل قتل

قتل

قتل

مجازات قتل عمد

مجازات قتل عمد شامل موارد ذیل است:

 • قصاص:
 • شدیدترین و سنگین ترین مجازات مرتکبین قتل عمد، قصاص است. بر اساس ماده سیصد و هشتاد و یک قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل عمد با تقاضای ولی دم، و مقررات قانونی قصاص می باشد.
 • دیه:
 • در صورتیکه اولیای دم در قتل عمد رضایت دهند دیه جایگزین قصاص میشود. براساس قانون دیه در مدت یکسال قمری به اولیای دم پرداخت میشود. قاتل علاوه بر پرداخت دیه، به مجازات حبس از سه تا ده سال محکوم میشود.
مجازات جرم قتل شبه عمد

در قتل شبه عمد به دلیا آنکه انجام فعل عمدی نبوده است مجازات قصاص برای آن تعیین نشده است. در قتل شبه عمد، مرتکب به مجازا پرداخت دیه محکوم میشود. در تصادفات رانندگی که منجر به مرگ شود علاوه بر پرداخت دیه  مجازات حبس نیزدر قانون تعیین شده است.

جرم قتل خطای محض

در ماده دویست و نود و دو قانون مجازات اسلامی مواردی که قتل خطای محض است بیان شده است.

 •  قتل در خواب یا بیهوشی.
 • قتل توسط دیوانه یا صغیر.
 • قتل به دلیل اشتباه یا خطا.
مجازات قتل شبه عمد

در قتل شبه عمد، به دلیل غیر عمدی بودن قتل، دربرگیرنده قصاص نیست و قاتل به پرداخت دیه و زندان محکوم میشود. مثال: در جرایم رانندگی، مجرم علاوه بر پرداخت دیه به مجازات زندان نیز محکوم میشود.

مجازات قتل خطای محض 

در جرایم خطای محض مانند قتل شبه عمد ، مجرم به پرداخت دیه محکوم میشود. ولی پرداخت دیه توسط خویشان و نزدیکان اوست که بر اساس نظم طبقات ارث تعیین میشود.

جرم قتل در آرای وحدت رویه
 • موضوع رای وحدت رویه : اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص نفس در سن زیر هجده سال تمام.
 • شماره رأی وحدت رویه:737
 • تاریخ رأی وحدت رویه:11-09-1393
 • خلاصه رأی وحدت رویه: 

محکومانی که سن آنها در زمان ارتکاب جرم، کمتر از هجده سال تمام باشد و محکوم به قصاص نفس شوند؛ و حکم قطعی در مورد محکومیت آنها قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی؛ مصوب تاریخ یک اردیبهشت سال 1392 صادر شده باشد؛ اگر مدعی شرایط مقرر در ماده 91 این قانون باشد؛ از آنجاییکه تبدیل و تغییر مجازات در این ماده مالا تخفیف مجازات و مشخص نمودن کیفر مساعدتر برای متهم است؛ براساس بند هفت ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری؛ میتواند درخواست اعاده دادرسی نماید.

وکیل قتل

وکیل قتل

وکیل متخصص قتل گروه وکلای ژیوار

وکیل متخصص قتل؛ وکیلی است که به تمام قوانین ومقررات مربوط به قتل و آرای وحدت رویه در این مورد تسلط و آگاهی کامل دارد. از آنجاییکه برای جرم قتل مجازات های سنگینی در قانون تعیین شده است که شامل:

 • اعدام.
 • قصاص.
 • حبس ابد.

می باشد، بهتر است قبل از هر اقدام از مشاوره و وکالت وکیل دادگستری بهره مند شوید. سئوالات و مشکلات حقوقی در مورد پرونده قتل را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل؛ با مشاور حقوقی ژیوار مطرح نمائید؛ تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

سایر مقالات  بهترین وکیل کیفری یا جزائی در تهران

فاطمه جعفری: کارشناس ارشد حقوق خصوصی

[formidable id=1]

 • مشاور حقوقی:
 • 09020038664

free-consultation

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.