آیا تخفیف مجازات کلاهبرداری برای مرتکبین جرم امکان پذیر است؟

تخفیف مجازات کلاهبرداری

تخفیف مجازات کلاهبرداری، جرم کلاهبرداری، مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مجازات کلاهبرداری و شرایط تخفیف مجازات کلاهبرداری در این محتوا بررسی می گردد. وکیل کلاهبرداری در گروه وکلای کیفری ژیوار راهنمای شما می باشد.

آیا برای مرتکیبن جرم کلاهبرداری تخفیف مجازات قابل پیش بینی است؟

تخفیف مجازات کلاهبرداری یکی از موضوعاتی است که با توجه به قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری که در تاریخ 23 اردیبهشت سال 1399 اجرایی شد، در مجازات جرم کلاهبرداری مطرح می شود. بر اساس قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری، در صورتیکه جرم کلاهبرداری دارای شرایط ویژه مطرح شده در این قانون باشد قابل گذشت است و مجازات آن نصف میشود.

در خصوص مشاوره با وکیل تخفیف مجازات کلاهبرداری و با اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری به عنوان یکی از مهم‌ترین جرایم علیه اموال و مالکیت با دارا بودن برخی‌ خصوصیات منحصر بفرد از جمله رکن مادی پیچیده، وضعیت و شخصیت خاص مرتکبین و نحوه ارتکاب جرم که معمولا در سطح کلان و جمعی صورت می‌ گیرد و مالباختگان فراوان‌ را به دام می‌ اندازد، به نحوی بارز از سایر جرایم علیه اموال متمایز می‌ گردد.

ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﮔﻔﺘﻦ دروغ ﺗﻮﺳط ﮐﻼﻫﺒﺮدار و ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺣﻘﻮق داﻧﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ و ﯾﺎ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺰه دﯾﺪه و ﺑﺮدن ﻣﺎل ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﯾﺎ ﻫﺮ اﻣﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎروا و ﯾﺎ ﻧﺎﺣﻖ اﺳﺖ.

مقالات مرتبط  وکیل کلاهبرداری در کرج

مواد قانونی در مورد جرم کلاهبرداری

قانون گذار در ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ بخش تعزیرات ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری با ﻋﻨﻮان ارﺗﺸﺎء و رﺑﺎ و ﮐﻼﻫﺒﺮداری اﺷﺎره ﻧﻤﻮده وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﺎده ای را ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪاده اﺳﺖ. ماده 596 قانون مجازات اسلامی، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ماده 596 قانون مجازات اسلامی

هر کس با استفاده از:

 • ضعف نفس شخصی
 •  هوی و هوس او
 • حوائج شخصی افراد غیر رشید

به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری ‌یا غیر تجاری از قبیل:

 • برات
 • سفته
 • چک
 • حواله
 • قبض
 • مفاصاحساب
 • و یا هر گونه نوشته‌ ای

که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص ‌دیگر می شود به هر نحو تحصیل نماید، علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از 6 ماه تا 2دو سال و از یک میلیون تا 10 میلیون ریال جزای نقدی‌ محکوم می شود. اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومیت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از 3 تا 7 سال ‌حبس می باشد.

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار در ﻣﺎده ی یک ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ارﺗﺸﺎء، اﺧﺘﻼس و ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار در اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﻮی ﺣﻘﻮق داﻧﺎن از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﺷﺪه اﺳﺖ.

شرح ماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

مقالات مرتبط  وکیل کلاهبرداری در مازندران

برای مطالعه اصلاح و تایید موادی از لایحه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به آدرس لینک ذیل مراجعه نمائید:

https://www.jivarlaw.com/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7/

مجازات کلاهبرداری

کلاهبرداری به معنای به کار بردن حیله و تقلب و توسل به وسایل متقلبانه جهت بردن مال دیگری است. همچنین شرکت در جرم کلاهبرداری به معنای اجتماع دو یا چند فاعل در ارتکاب جرم می باشد به نحوی که میزان مداخله هر شریک اهمیتی نداشته و بر تمام ایشان عنوان کیفری کلاهبرداری صدق می نماید. وکیل متخصص کیفری ادامه میدهد: مجازات کلاهبرداری براساس ماده یک قانون تشدید از یک تا 7 سال حبس و جزای نقدی و رد مال به صاحبش می باشد.

جهات تخفیف مجازات در قانون

براساس ماده 38 قانون مجازات اسلامی جهات تخفیف مجازات شامل موارد ذیل است:

 • رضایت شاکی
 • همکاری متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم
 • اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم
 • اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
 • پشیمانی متهم، حسن سابقه و یا وضعیت متهم مانند کهولت یا بیماری
 • تلاش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
 • خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
 • مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

 شرایط تخفیف مجازات کلاهبرداری

مطابق تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، درصورت وجود جهات تخفیف در پرونده کیفری کلاهبرداری، دادگاه می تواند مجازات مجرم را تا میزان حداقل حبس مندرج در این ماده کاهش دهد. براساس قانون مذکور درصورت وجود دلایل تخفیف مجازات در کلاهبرداری دادگاه فقط میتواند یک سال حبس را مورد حکم قرار دهد و به کمتر از یک سال حبس نمیتواند رای صادر کند.

برای مطالعه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به آدرس لینک ذیل مراجعه نمائید:

https://www.jivarlaw.com/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86/

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد تخفیف مجازات کلاهبرداری

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد تخفیف مجازات کلاهبرداری به شرح زیر است:

 • شماره رای وحدت رویه: 628
 • تاریخ رای وحدت رویه: 31-06-1377
 • خلاصه رای وحدت رویه: با توجه به اینکه مجازات حبس در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر 7 سال تعیین شده است. بر اساس تبصره یک ماده ذکرشده، در صورت وجود علل و کیفیات تخفیف مجازات، دادگاه ها می توانند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند.
مقالات مرتبط  تفاوت کلاهبرداری و جعل در قانون مجازات اسلامی در چیست؟

وکیل تخفیف مجازات کلاهبرداری ژیوار

یکی از خدمات مهم گروه وکلای کیفری ژیوار ارائه مشاوره رایگان به صورت تلفنی و آنلاین توسط وکیل پایه یک دادگستری می باشد. سوالات و مشکلات حقوقی خود در تمام زمینه های امور کیفری مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل سند را با مشاور حقوقی آنلاین در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل به صورت تلفنی مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

سوالات حقوقی متداول در باب تخفیف مجازات کلاهبرداری

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات متداول در باب تخفیف مجازات کلاهبرداری می باشیم:

 • مجازات کلاهبرداری چیست؟ کلاهبرداری به معنای به کار بردن حیله و تقلب و توسل به وسایل متقلبانه جهت بردن مال دیگری است. همچنین شرکت در جرم کلاهبرداری به معنای اجتماع دو یا چند فاعل در ارتکاب جرم می باشد به نحوی که میزان مداخله هر شریک اهمیتی نداشته و بر تمام ایشان عنوان کیفری کلاهبرداری صدق می نماید. وکیل متخصص کیفری ادامه میدهد: مجازات کلاهبرداری براساس ماده یک قانون تشدید از یک تا 7 سال حبس و جزای نقدی و رد مال به صاحبش می باشد.
 •  شرایط تخفیف مجازات کلاهبرداری چیست؟ مطابق تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، درصورت وجود جهات تخفیف در پرونده کیفری کلاهبرداری، دادگاه می تواند مجازات مجرم را تا میزان حداقل حبس مندرج در این ماده کاهش دهد. براساس قانون مذکور درصورت وجود دلایل تخفیف مجازات در کلاهبرداری دادگاه فقط میتواند یک سال حبس را مورد حکم قرار دهد و به کمتر از یک سال حبس نمیتواند رای صادر کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *