شکایت کیفری ترک انفاق

نصب قیم

 ترک انفاق، 09020038664، جرم ترک انفاق

جهت عضویت در اینستاگرام ژیوار کلیک کنید
لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.jivarlaw.com
Leave_alimony

شکایت کیفری ترک انفاق زوجه

زوجه می تواند از شوهر خود به جرم ترک انفاق شکایت کیفری کند که این شکایت با تنظیم شکواییه ترک نفقه انجام می شود و به این شکواییه در دادسرا رسیدگی می شود. در صورتی که جرم ترک انفاق اثبات شود، مرد به مجازات جرم ترک انفاق محکوم می شود.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است.
 • نفقه
 • ترک انفاق زوجه
 • عنصر قانونی جرم ترک انفاق
 • عنصر مادی جرم ترک انفاق
 • عنصر روانی جرم ترک انفاق
 • راه های اثبات ترک انفاق در دادگاه
 • نحوه شکایت کیفری ترک انفاق
 • نفقه زن شاغل
 • چه چیزی مردان را ملزم به پرداخت نفقه می‌کند؟
سایر مقالات  اگر میخواهید شکایت کیفری کنید، باید ادله اثبات دعوا، به دادگاه ارائه کنید
 • مردان در چه صورتی می‌توانند نفقه ندهند؟
 • ترک انفاق در عقد موقت
 • مطالبه نفقه
 • شکایت کیفری
 • نحوه مطالبه نفقه فرزند و ضمانت اجرای عدم پرداخت
 • ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه فرزند
 • تعدد جرم ترک انفاق
 • جرم ترک انفاق قابل گذشت است.
 • مجازات جرم ترک انفاق
 • وکیل کیفری ژیوار

ترک نفقه زوجه

نفقه

برطبق  قانون مدنی شوهر موظف است که پس از عقد دائم، به همسر خود نفقه بپردازد و از این بابت ، مسئولیت قانونی خواهد داشت. بنابراین، در شرایطی که مرد از پرداخت نفقه به زن خودداری کرده و بدون دلیل موجهی از تامین نیازهای مالی همسر خود کوتاهی نماید، راهکارهایی قانونی برای مقابله با آن وجود دارد.

یکی از مهم ترین ضمانت های اجرایی در صورت عدم پرداخت نفقه زوجه ، شکایت کیفری از شوهر بابت ترک انفاق یا نپرداختن نفقه به زوجه می باشد. به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی این مطلب بپردازیم که نحوه شکایت کیفری ترک انفاق زوجه چگونه است و چه مراحل و شرایطی دارد .

ترک انفاق زوجه

بر اساس قانون مدنی شوهر موظف است در عقد دائم به همسر خود نفقه بپردازد که این نفقه عبارت است از تامین کلیه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن  از جمله خوراک، پوشاک، مسکن و غیره. اما نکته مهمی که در این باره وجود دارد آن است که در مقابل برخورداری از حق نفقه، زن نیز ملزم به تمکین عام و خاص در قبال شوهر بوده و در غیر این صورت، مرد الزامی بابت پرداخت نفقه به زوجه ندارد. در بعضی موارد علی رغم تمکین از طرف زن، شوهر نفقه ای به وی نپرداخته و زمینه عسر و حرج یا سختی زن را فراهم نماید.

ترک انفاق

جرم ترک انفاق زوجه

عدم پرداخت نفقه به زن در شرایطی که وی از شوهر خود تمکین نموده باشد، نوعی جرم می باشد که در قانون برای این ترک انفاق، مجازات نیز پیش بینی شده است.

به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی،

هر کس با د‌‌اشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود‌‌ را د‌‌ر صورت تمکین ندهد، د‌‌اد‌‌گاه او را از سه ماه و یک ‌روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌کند .

بر طبق ماده 53 قانون حمایت خانواده،

در خصوص جرم ترک نفقه، هرکس با داشتن استطاعت مالی ، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. امتناع از پرداخت نفقه زوجه ‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین می باشد نیز مشمول مقررات این ماده است.

Alimony wife
عنصر قانونی جرم ترک انفاق

فعل یا ترک فعلی که رخ داده است در قوانین جرم انگاری شده باشد و قانون برای آن مجازات مقرر کرده باشد که این امر بر گرفته از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. عنصر قانونی جرم ترک انفاق در ماده پنجاه و سه قانون حمایت خانواده بیان شده است. هر کس با داشتن استطاعت مالی, نفقه زن خود را در صورت تمکین به او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.

تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود. امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از لقاح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

ترک انفاق
عنصر مادی جرم ترک انفاق

 عنصر مادی عبارت است از عمل مجرم که در خارج واقع می شود. جرم ترک انفاق نیز مانند سایر جرائم دارای عناصر مادی  می باشد. در اکثر موارد عنصر مادی جرم به صورت عمل مثبت یا فعل مثبت بروز می نماید. عنصر مادی جرم ترک انفاق، ترک فعل یعنی امتناع و خودداری از پرداخت نفقه افراد واجب النفقه است. در مورد عنصر مادی جرم ترک انفاق باید گفت که قانونگذار جهت حفظ نظم عمومی وظایف و تکلیفی برای افراد مقرر کرده است و در صورتی که اشخاص از انجام آن وظایف و تکالیف خودداری کند برای آنها مجازات تعیین نموده است.

سایر مقالات  مشاوره حقوقی با وکیل متخصص در دعاوی کیفری و جرم شناسی
عنصر روانی جرم ترک انفاق

برای تحقق جرم ترک انفاق وجود عنصر روانی و معنوی یعنی اراده و البته قصد مجرمانه  ضروری است. اراده در ارتکاب یعنی اینکه شخصی بخواهد این عمل را انجام بدهد، پس هر گاه به اجبار و اکراه و تهدید به گونه ای که اراده وی به کلی سلب گردیده و مسلوب الاختیار شده و عملی را انجام بدهد که فاقد اراده بوده است، عنصر معنوی جرم ترک انفاق تحقق نیافته است.

هر گاه زوج در حبس بوده باشد یا به علتی نتوانسته است به زوجه دسترسی یابد تا نسبت به تأدیه نفقه وی اقدام کند، اراده در ارتکاب جرم نداشته است. پس صرف عمل مادی ترک انفاق زوجه جرم نیست بلکه تقصیر زوج در عدم پرداخت نفقه باید احراز شود و در عدم پرداخت نفقه باید دارای قصد مجرمانه باشد. با این توضیح که قصد او در پرداخت نفقه محروم کردن شخص از حقوق شرعی و قانونی زوجه باشد.

ترک انفاق

راه های اثبات ترک انفاق در دادگاه

شاکی باید نسبت به اثبات اتهامی که به متهم وارد می کند، اقدامات لازم را به عمل آورد و این قاعده در خصوص شکایت به جهت ترک انفاق نیز بر همین منوال می باشد. بنابراین یا باید همسر شاکی نسبت به تایید ادعای زن اقرار نماید و یا اینکه شاکی شاهدانی را به عنوان افراد مطلع در خصوص عدم پرداخت نفقه ومواردی همچون بیرون کردن زوجه از خانه به دادگاه معرفی نماید. هر کسی که از شرایط زندگی زوجه اطلاع کافی داشته باشد می تواند در دادگاه شهادت دهد.

شاهدین نیز باید دارای شرایط مشخصی باشند که اصلی ترین این شرایط عبارتند از:
 • – از بستگان نزدیک زوجه نباشند.
 •  -از موضوع عدم پرداخت نفقه از جانب متهم به صورت کامل مطلع باشند.
 •  -مدارک شناسایی شاهدین جهت احراز هویت در دادگاه الزامی می باشد.

ترک انفاق

نحوه شکایت کیفری ترک انفاق

زوجه باید ابتدا اقدام به تنظیم شکوائیه ترک انفاق نماید و پس از مراجعه به دادسرا اقدام به ثبت شکایت می نماید. شکایت پس از ثبت در واحد رایانه از سوی سرپرست دادسرا به یکی از شعب ارجاع می شود. بعد از شکایت به دادگاه و تعیین شعبه دادیار از شاکی تحقیق می نماید و بعد از تحقیق زوجه به زوج احضاریه ارسال می شود که برای تحقیق در دادسرا حضور یابد.

عده ای از مردان ترک انفاق را قبول دارند اما در مقابل همسرشان از آنها تمکین نکرده است در صورتی که که مرد دلایلی مبنی بر عدم تمکین زوجه به دادگاه ارائه نماید که مقبول دادگاه واقع شود، شکایت ترک انفاق از طرف زوجه مختومه میشود. عده ای دیگرادعا می کنند که نفقه را پرداخت کرده اند در صورتی که مرد نفقه زوجه را پرداخت کرده باشد، در این حالت قاضی پرونده با بررسی مدارک وی اقدام به صدور قرار منع تعقیب می کند.

نفقه زن شاغل

برخی بر این باورند که زنان شاغل مستحق نفقه نیستند، درحالیکه طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است. از آنجایی که این ماده تفکیکی بین زنان شاغل و خانه‌دار قائل نشده است، می‌توان گفت که این ماده مطلق زنان خواه شاغل و خواه خانه‌دار را دربرمی گیرد.

ترک انفاق
چه چیزی مردان را ملزم به پرداخت نفقه می‌کند؟
 بر طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی،

همین که نکاح به‌طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین از قبیل: مهر، نفقه، حسن برخورد و معاشرت و تمکین، در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود؛ بنابراین ازدواج دائم، تمکین و پیروی از شوهر در امور زندگی از جمله مواردی است که مرد را ملزم به پرداخت نفقه می‌کند.

مردان در چه صورتی می‌توانند نفقه ندهند؟
طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی،

هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود؛ بنابراین در موارد زیر نفقه به زن تعلق نمی‌گیرد:

-عدم تمکین:

به این معنا که زن نیاز‌های زناشویی همسر خود را به جز:

 • موارد خاص شرعی؛
 • بیماری؛
 • درخواست‌های خلاف شئون اخلاقی؛
 • مغایر با سلامت جسمی؛
 • و روحی زن برآورده نکند.

-نشوز و نافرمانی:

 • زندگی نکردن در خانه دائمی شوهر،
 • ترک منزل بدون اجازه و رضایت شوهر،
 • بدرفتاری،
 • انتخاب شغل مغایر با شئون اخلاقی،
 • وظایف زناشویی از موارد نشوز است،

و در این صورت علاوه بر اینکه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود، می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کرده و تجدید فراش کند.

نصب قیم

ترک انفاق در عقد موقت

برطبق ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی،
 • در عقد موقت زن حق نفقه نداشته
 • مگر اینکه شرط شده باشد یا اینکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
بر اساس ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی،
 • مطالبه نفقه از سوی زن مستلزم انجام وظایف زوجیت از جمله تمکین عام و تمکین خاص است،
 • و از آنجایی که طبق عرف در دوران عقد، تمکین خاص صورت نمی‌گیرد،
 • در نتیجه  نفقه در دوران عقد به زن تعلق نمی گیرد.
بر طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی،

زن می‌تواند انجام وظایف زناشویی را منوط به پرداخت مهریه کند و تا زمانی که مهریه خود را دریافت نکرده است، تمکین نکند و به خانه شوهر نرود. در این صورت پرداخت نفقه در دوران عقد مستلزم تمکین نخواهد بود و قابل محاسبه است؛ به شرط آنکه زن قبل از مطالبه مهریه تمکین نکرده باشد یا به خانه شوهر نرفته باشد و مهریه هم عندالمطالبه باشد نه عندالاستطاعه.

نفقه زوجه

ترک انفاق بعد از طلاق

با توجه به اینکه بعد از طلاق، تمکین عام و خاص صورت نمی‌گیرد، مرد دیگر الزامی به پرداخت نفقه به همسر سابق خود ندارد، مگر در صورت حمل (بارداری) از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل (زایمان) حق نفقه دارد. در صورتی که طلاق از نوع طلاق رجعی باشد، زن می‌تواند تا پایان مدت عده در منزل همسرش سکونت کند و مرد هم موظف است که نفقه این مدت را به وی بپردازد تا مدت عده به پایان برسد.

​​​​​​​ مطالبه نفقه

 • اگر مردی نفقه همسرش را پرداخت نکند، چه راهی برای مطالبه نفقه وجود دارد؟

در پاسخ باید گفت: زنی که همسرش از پرداخت نفقه به وی خودداری می‌کند از دو طریق دادخواست حقوقی و شکایت کیفری می‌تواند نفقه خود را مطالبه کند.

ترک انفاق

شکایت کیفری

برای نفقه حال می‌توان شکایت کیفری ترک انفاق داد. در این صورت زوجه با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی شکایت کرده و پرونده به دادسرا فرستاده می‌شود. بعد از ارائه شهود توسط زوجه برای اثبات عدم انفاق، کیفرخواست صادرشده و پرونده به دادگاه کیفری ارسال می‌شود.

 • در دادگاه کیفری وقت رسیدگی تعیین می‌شود؛
 • و در صورت اثبات ادعای زوجه مبنی بر عدم انفاق زوج،
 • مرد از سه ماه و یک روز تا پنج ماه محکوم به حبس می‌شود؛
 • و زن می‌تواند علاوه بر مطالبه نفقه،
 • تقاضای طلاق هم مطرح کند.

لازم به ذکر است که نفقه از جمله جرایم مستمر است و چنانچه نفقه یک ماه از مردی اخذ شود و مرد مجدداً از نفقه ماه بعد خودداری کند، زن می‌تواند مجدداً شکایت ترک انفاق مطرح کند. به همین منظور ترک نفقه جرم مستمر محسوب می‌شود و با گذشت شاکی (زوجه) پرونده بسته می‌شود.

ترک انفاق
نحوه مطالبه نفقه فرزند و ضمانت اجرای عدم پرداخت

نحوه مطالبه نفقه فرزند بدین صورت است که اگر فرزند دختر کمتر از ۹ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال باشد به استناد ماده ۶ قانون حمایت خانواده کسی که طفل را نگهداری می‌کند مثل مادر می‌تواند برای نفقه او علیه پدر یا جدپدری به دادگاه رجوع کند. از فاصله سنین مذکور تا ۱۸ سال تمام نیز در صورتی که حکم رشد از دادگاه گرفته شده باشد فرزند می‌تواند بر علیه پدر یا هر شخص دیگری که پرداخت نفقه برعهده اوست اقامه دعوی کند اما اگر حکم رشدِ فرزند از دادگاه نگرفته باشد نمی‌تواند به تنهایی و مستقیم در دادگاه مطالبه نفقه بکند.

اگر پدر و مادر درخواست صدور حکم صلاق از دادگاه کنند بر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه مکلف است ضمن رای طلاق تکلیف حضانت و هزینه های حضانت که منظور نفقه فرزند مشترک است را تعیین تکلیف کند یا به صورت توافق زوجین بر سر نفقه، هزینه فرزند و یا در صورت اختلاف معمولا تا جلب نظر کارشناس نفقه فرزند مشخص می شود.

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه فرزند

 اگر طلاق توافقی باشد والدین در مورد تمامی موارد از جمله حضانت و مخارجِ فرزند یعنی همان نفقه توافق می‌کنند. اگر در زمان طلاق، توافقی صورت نگیرد یا والدین دچار اختلاف شوند، معمولا موضوع به کارشناس نفقه ارجاع داده می شود تا برای میزان آن تعیین تکلیف شود. در مورد احکامی که دادگاه در خصوص نفقه فرزند صادر می‌کند با تغییر اوضاع و احوال از جمله تغییرات اقتصادی، می‌توان از دادگاه تقاضای تعدیل حکم نفقه را خواست.

به این معنا که دادگاه مجددا بررسی کند و به کارشناس مربوطه ارجاع دهد و در صورت تغییرات، اقدام به صدورحکم جدید کند. برای مثال دادگاه مبلغ ۲۰۰هزار تومان را در پنج سال پیش برای کودکی به عنوان نفقه‌ای که پدر اوپرداخت کند مقرر کرده است. مادر کودک می تواند به دلیل تورم و رسیدن کودک به سن تحصیل از دادگاه تقاضای تعدیل نفقه را کند. نپرداختن نفقه فرزند در صورت تمکن مالی جرم نیز محسوب می‌شود.

ترک انفاق
بر طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده،
 • مجازات نپرداختن نفقه افراد واجب النفقه مثل فرزند حبس تعزیری درجه شش می‌باشد.
 • البته این جرم از زمره جرائم قابل گذشت است،
 • و شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم طرح شکایت از ناحیه شاکی است.
 • طفل چون مستقلا امکان طرح شکایت کیفر ندارد،
 • مادر یا اشخاص دیگر اعلام کننده ی جرم به دادستان خواهند بود
 • و دادستان در اجرای ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ابتدائا شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین خواهد کرد.
 • حتی نپرداختن نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی و یا کودکان تحت سرپرستی هم مشمول این مجازات است.

احکام مربوط به نفقه از احکام آمره و امری است. یعنی افراد نمی‌توانند خلاف احکامی که قانون مقرر کرده است در این زمینه با یکدیگر توافق کنند.

تعدد جرم ترک انفاق

ترک انفاق همسران متعد‌‌د‌‌ از سوی شوهر، از مصاد‌‌یق تعد‌‌د‌‌ ماد‌‌ی جرایم مشابه است که می‌تواند‌‌ موجب تشد‌‌ید‌‌ مجازات شود‌‌. زیرا د‌‌ر این حالت زوج مرتکب چند‌‌ ترک فعل جد‌‌اگانه شد‌‌ه است.

زوج باید‌‌ مباد‌‌رت به انفاق برای زنان متعد‌‌د‌‌ خود‌‌ به صورت جد‌‌اگانه می‌کرد‌‌ که ترک این کار ترک چند‌‌ فعل است که هر کد‌‌ام منجر به تحقق جرم واحد‌‌ی می‌شود‌‌در صورتیکه شخص نفقه زن و فرزند‌‌ان خود‌‌ را که مثلاً د‌‌ر د‌‌و شهر مختلف زند‌‌گی می‌کنند‌‌، ترک کند‌‌ مشمول عنوان تعد‌‌د‌‌ ماد‌‌ی جرایم از نوع مشابه شد‌‌ه است. زیرا د‌‌ر این حالت فرد‌‌ د‌‌و ترک فعل جد‌‌اگانه مرتکب شد‌‌ه است.

جرم ترک انفاق قابل گذشت است.

ترک انفاق از جمله جرائم خصوصی و قابل گذشت است، بدین معنی که در هر مرحله از دادرسی و حتی بعد از صدور حکم و یا اجرا، با رضایت زوجه پرونده مختومه خواهد شد. در استحقاق زوجه نسبت به نفقه  فقیر بودن و احتیاج زوجه شرط نیست و در هر حال نفقه زوجه به مرد واجب است گرچه زن ثروتمند باشد. شرط دیگرآن است که زن شرعا همسر دائمی مرد به حساب آید.

ترک انفاق

مجازات جرم ترک انفاق

برطبق ماده ۶۴۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر مردی با برخورداری از استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه خودداری کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند.

وکیل کیفری ژیوار

با توجه به اهمیت روند رسیدگی به پرونده های کیفری که برای مرتکبین آن در قانون مجازات تعیین شده است، بهتر است قبل از هر اقدام در دفاع از خود در دعاوی کیفری از مشاوره و وکالت وکیل کیفری ژیوار بهره مند شوید تا در وقت و هزینه صرفه جویی شود و حق و حقوق شخص ضایع نشود.

سئوالات و مشکلات حقوقی درمورد پرونده های کیفری را با وکیل کیفری تهران، وکیل کیفری مشهد، وکیل کیفری قم، وکیل کیفری کرج مربوط به وکلای کیفری ژیوار مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

[formidable id=1]

free-consultation

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.