توهین و افترا جرم محسوب می شود ؟ | مجازات توهین و افترا

آیا توهین و افترا جرم است؟

افترا، افتراء، توهین، توهین در فضای مجازی، توهین و افترا، مجازات افترا، مجازات توهین

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.jivarlaw.com/
Insult_and_defamation

آیا توهین و افترا جرم است؟ | مجازات توهین و افترا

توهین و افترا عملی مجرمانه است که به شرافت و حیثیت افراد آسیب میزند. جرم توهین به معنای اهانت به فرد است. اهانت و توهین به شخص دیگر لزوماً نباید یک عمل مجرمانه باشد. مثال: اهانت به اشخاص با لفظ  ناپسند به عنوان جرم توهین میباشد و لزومی ندارد که لفظ به کار برده شده یک عمل مجرمانه باشد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی برای جرم توهین و افترا مجازات تعیین کرده است.

فهرست مقاله
 • جرم توهین وافترا
 • انواع توهین
 • انواع افترا
 • ارکان جرم توهین وافترا
 • جرم توهین و افترا در فضای مجازی
 • تفاوت جرم توهین و افترا
 • شرایط تحقق جرم افترا
 • مدارک برای شکایت توهین و افترا
 •  مجازات جرم توهین و افترا
 • جرم توهین و افترا در آرای وحدت رویه
 •  مشاوره حقوقی توهین و افترا گروه وکلای ژیوار

Insult and defamation

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جرم افترا

جرم افترا به این معناست که  فردی به فرد دیگر انتسابی بدهد که علاوه براهانت و توهین به فرد حقیقت نداشته باشد. مثال: زمانیکه فردی به فرد دیگر انتساب سرقت بزند در حالی واقعیت نداشته باشد. اگرافترا به صورت شفاهی صورت گیرد فردی که به وی توهین شده است باید توان اثبات آن و آسیب های وارد شده به دنبال آن را داشته باشد. اگرافتراء به صورت کتبی باشد، اثبات آن آسان تر است. آنچه اهمیت دارد این است که فعل انتسابی به فرد باید یک عمل مجرمانه باشد. مثال: سرقت زمانیکه افترا به فردی انتساب داده شده است ثابت شود که مجرم نیست جرم افترا صورت گرفته است. اما اگر ثابت شود که آن فرد مجرم است دیگر جرم افترایی صورت نگرفته است.

ارکان جرم توهین و افترا

برای تحقق هر جرم عناصری لازم است تا جرم اتفاق بیفتد. جرم توهین و افترا، جرم عمدی است و نیاز به اثبات نیست. ثابت نمودن خلاف ادعای جرم توهین وافترا برعهده متهم است.

عناصر تشکیل دهنده جرم توهین و افترا شامل موارد ذیل است:
 • عنصر مادی؛ عنصر مادی جرم، رفتار ارتکابی با مشخص بودن افترازننده و شخص توهین شده است.
 • عنصر روانی؛ عنصر روانی جرم، سوء نیت در افترا و توهین به وسیله نوشتار یا گفتاری که به شرافت شخص آسیب بزند.
 • عنصر قانونی؛ عنصر قانونی جرم شامل موارد ذیل است:
 • ماده پانصد و سیزده، پانصد و چهارده، ششصد وهشت، ششصد و نه و ششصد و نوزده قانون مجازات اسلامی.
 • ماده بیست و شش قانون مطبوعات.
 • ماده چهل وهشت و چهل و نه  قانون جرایم نیروهای مسلح.
انواع توهین

انواع توهین شامل موارد ذیل است:

 • توهین ساده: اهانتی که با داشتن وصف مجرمانه از نظرکیفیت مشدد نیست. 
 • توهین مشدد: درصورتیکه شخصی که به وی توهین و افترا شده باشد دارای شخصیت و منزلت اجتماعی یا سیاسی و مذهبی باشد قانون برای آن مجازات سنگین تری تعیین کرده است.
 • توهین مستوجب حد
انواع افترا

در تعیین مجازات جرم افترا مقام و اعتبار شخصیت قربانی افترا، دارای اهمیت است.

 • افترا به رهبری قبلی یا فعلی:  براساس ماده پانصد و چهارده قانون مجازات اسلامی مرتکب به مجازات شش ماه تا دوسال حیس محکوم میشود.
 • افترا به کارمندان و مقامات دولتی: براساس ماده ششصد و نه قانون مجازات اسلامی مرتکب به مجازات حبس از سه تا شش ماه و تا هفتادو چهارضربه شلاق محکوم میشود.
 • افترا به مقامات سیاسی داخلی یا خارجی

Insult and defamation

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جرم توهین، تهمت و افترا

در این جرم دو حالت وجود دارد .

تهمت میتواند به صورت لفظی باشد؛ که در آن فرد از طریق رسانه یا فضای مجازی به فرد دیگر انتساب می دهد که به آن تهمت قولی گفته میشود .

در تهمت عملی که فردی تهمت به دیگری میزند و با قصد و اراده خود وسایل مجرمانه را در محل کار، محل سکونت، ماشین فرد مقابل قراردهد به گونه ای که قانون فرد مقابل را به عنوان متهم بپذیرد.

سایر مقالات  محتوای مجرمانه در فضای مجازی

جرم توهین و افترا در فضای مجازی

جرم در فضای مجازی قابل پیگیری است. اما بزرگترین مشکلی که افراد دارند، مشخص نبودن هویت افراد است. علاوه بر آن ساختگی بودن هویت افراد در فضای مجازی مشکل را دو چندان میکند.

تفاوت جرم توهین و افترا

توهین لزوماً نیازی نیست که انتساب عمل مجرمانه باشد یا نباشد. بلکه انتساب لفظ ناپسند به عنوان جرم تلقی میشود. لیکن در جرم افترا فرد به انتساب فعلی اقدام میکند که علاوه بر توهین یک فعل مجرمانه را در برمیگیرد. مانند سرقت و کلاهبرداری. میزان و نوع مجازات براساس شرایط خانوادگی، اجتماعی و … تعیین میشود.

شرایط تحقق جرم افترا

برای تحقق هر جرمی شرایطی لازم است. شرایط تحقق جرم افترا شامل موارد ذیل است:

 • انتساب جرم به دیگری: اگر شخص عملی که جرم است به دیگری نسبت دهد.
 • صریح بودن انتساب: مرتکب جرمی را به شخص با صراحت و روشنی نسبت بدهد.
 • ناتوانی در ثابت کردن جرم توسط افترا زننده: اگر افترازننده ثابت کند که جرمی که به شخص نسبت داده است مرتکب شده است، جرم افترا صورت نگرفت.
مدارک برای شکایت 
 1. مدرک شناسایی کارت ملی
 2. مدارک و مستندات برای اثبات جرم توهین و افترا

مجازات توهین و افترا

مجازات جرم توهین

بعد از اثبات جرم توهین توسط شاکی، بنا به میزان و نوع توهین و افتراء، قاضی براساس میزان و نوع توهین، مجازات  شلاق و پرداخت جزای نقدی را  تعیین میکند .

مجازات جرم افترا

درصورت عدم اثبات جرم، فردی که باعث نسبت افترا به دیگری شده است و به مرحله ی اثبات رسیده است براساس نوع و میزان جرم، به مجازات یک ماه تا یکسال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشود. اگر افترا در روزنامه ها یا رسانه ها مطرح شود، به نسبت دارای مجازات بیشتری خواهد بود که میزان آن از دو ماه تا دو سال زندان بسته به نظر قاضی تعیین میشود.

مجازات تهمت قولی

قانونگذار درماده ششصد و نود وهفت و ششصد و نود و نه قانون مجازات اسلامی مجازات تهمت عملی را بیان نموده است:

ماده 697 قانون مجازات اسلامی؛ هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به مجازات حبس ازیک ماه تا یک سال و تا هفتادو چهار ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم میشود.

ماده 699 قانون مجازات اسلامی؛ هر کس با علم از روی عمد به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او میشود را بدون اطلاع شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است قرار دهد؛ یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید؛ و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب شود. پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا هفتاد و چهارضربه ضربه شلاق محکوم میشود.

مجازات تهمت عملی

مجازات تهمت عملی شش ماه تا سه سال زندان یا هفتاد و چهارضربه ضربه شلاق می باشد.

مجازات برای توهین و افترا

براساس ماده ششصد و هشت قانون مجازات اسلامی در صورتیکه به اشخاص توهین مانند فحش و به کاربردن کلمات رکیک که موجب قذف نیست صورت گیرد، مرتکب به مجازات شلاق تا هفتاد چهارضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون ریال محکوم میشود. درجرم افترا درستی یا نادرستی افترا شرط نیست، بلکه باید کلمات و رفتار افترا زننده از نظر عرف توهین آمیز باشد.

برای مطالعه قانون مجازات اسلامی به آدرس لینک ذیل مراجعه نمائید.

قوانین

جرم توهین و افترا در آرای وحدت رویه
 • رأی وحدت رویه: رأی وحدت رویه : 228
 • تاریخ رای وحدت رویه: 20-8-1349
 • خلاصه رأی وحدت رویه: مبداء مرور زمان در جرم افترا از تاریخ تبرئه متهم نیست. بلکه از تاریخ نسبت دادن اتهام به شاکی شروع میشود.

توهین و افترا

مشاوره حقوقی توهین و افترا گروه وکلای ژیوار

جرم توهین وافترا یکی از جرایمی است که  برای اثبات آن نیاز به ادله قانونی است. بهتر است قبل ازهر اقدامی دردفاع یا مطرح نمودن شکایت با عنوان جرم توهین وافترا با وکیل دادگستری مشاوره داشته باشید؛ تادر صورت نیاز وکالت پرونده  شما را به عهده بگیرد، تا حق و حقوق شما ضایع نشود. سئوالات و مشکلات حقوقی در خصوص این جرم را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی ژیوار با تماس تلفنی یا در واتساپ مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد. 

سایر مقالات  مشاوره حقوقی آنلاین فقط در امور کیفری و جزایی

 

[formidable id=1]

 • مشاور حقوقی:
 • 09020038664

 

free consultation

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.