جرم تصرف عدوانی از منظر قانون

جرم تصرف عدوانی از منظر قانون

تصرف زمین کشارزی توسط یکی ار وراث، تصرف عدوانه ای ملک ورثه ای، قانون تصرف عدوانی و جرم تصرف عدوانی در این محتوا بررسی می شود. گروه وکلای کیفری ژیوار در این محتوا مفتخر می باشد شما را در این خصوص راهنمایی کند. در خصوص مشاوره با شماره 09101923725 تماس بگیرید.

جرم تصرف عدوانی شامل چه مواردی می شود؟

 جرم تصرف عدوانی در یک دیدگاهی کلی به دو قسم تقسیم می شود که عبارتست از:

 • تصرف عدوانی کیفری
 • تصرف عدوانی حقوقی

ولیکن توجه داشته باشید، ممکن است تصرف عدوانی در اموال غیر منقول به صورت های گوناگونی رخ دهد. بهتر است در ادامه متن مقاله همراه ما باشید، تا با انواع گوناگون تصرف عدوانی آشنا شویم.

در خصوص مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

جرم تصرف عدوانی حقوقی

با استناد به آیین دادرسی در دادگاه های عمومی حقوقی، لازم است موضوع دقیق دعوا را اتخاذ نمود. زیرا در دعاوی حقوقی لازم است عنوان دقیق خواسته به دقت مشخص گردد در غیر این صورت، ممکن است موضوع دعوای شما رد شود و یا به اثبات رسانیدن دعوا از سوی شما با مشکل مواجه شود. شما به منظور اتخاذ یک عنوان مناسب برای دعوای خود ابتدا لازم است نسبت به دعوا و شرایط اقامه آن آگاه باشید. بهتر است بدانید، این موضوع از آنجا مهم می باشد که، جرم و دعوای تصرف عدوانی با دعوای تخلیه ید و خلع ید از تفاوت ها و شباهت هایی برخوردار است.

تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و کیفری

تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و کیفری با یکدیگر به شرح زیر است:

اولین تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و کیفری

بهتر است توجه نمایید که اوّلین تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و کیفری با یک دیگر در عنصر معنوی جرم می باشد. همانطور که در مقاله پیشین خود اشاره نمودیم، تصرف عدوانی کیفری یک عملی مجرمانه است. همانطور که بدان آگاه هستید، هر جرم از 3 عنصر و یا رکن به نام های، رکن مادی، رکن قانونی و رکن روانی (معنوی) تشکیل شده است.

رکن معنوی تصرف عدوانی کیفری بدین معنا می باشد که، فردی که اقدامات لازم را به جهت تصرف عدوانی بدون اخذ اذن مال دیگری نموده است، در این عمل قصد داشته باشد و با آگاهی بدین امر که مال تصرف شده به فرد دیگری تعلق دارد آن را به نفع خود تصرف نموده باشد. بنابراین وجود قصد در تصرف عدوانی کیفری امری ضروری اطلاق میشود.

حال با اینکه در تصرف عدوانی حقوقی وجود این عنصر چندان ضرورتی ندارد. بدین شکل که متصرف چه قصد تصرف مال دیگری را داشته باشد و چه قصد آن را نداشته باشد، تصرف عدوانی حقوقی صورت می پذیرد.

دومین تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و کیفری

توجه داشته باشید در تصرف عدوانی کیفری احراز مالکیت امری ضروری تلقی می شود. از این جهت یکی دیگر از تفاوت های تصرف عدوانی حقوقی و کیفری با یک دیگر این است که در تصرف عدوانی کیفری تنها مالک و یا جانشین قانونی او میتواند از متصرف شکایت به عمل آورد.

مقالات مرتبط  فروش مال غیر در چه صورت جرم محسوب می گردد؟

حال در تصرف عدوانی حقوقی نیازی نیست که اقامه ی دعوی به طور حتم از سوی مالک قانونی صورت پذیرد. بلکه فردی که چندی پیش به صورت قانونی و مجاز از ملک مورد نظر استفاده می نموده، می تواند علیه متصرف اقامه ی دعوی حقوقی نماید.

سومین تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و کیفری:

سومین و آخرین تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و کیفری با یک دیگر در مرجع صالح به جهت رسیدگی است. مرجع صلاحیتدار به جهت رسیدگی به تصرف عدوانی کیفری دادسرای محل وقوع مال است. در حالی که مرجع صالح به جهت رسیدگی به تصرف عدوانی حقوقی، دادگاه حقوقی محل وقوع مال غیر منقول است.

دعوای تصرف عدوانی

با توجه به ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارتست از: ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.

در این بخش در باب ارتباط با انواع تصرف عدوانی با یک دیگر به بحث می پردازیم

دعوای تصرف عدوانی

تصرف زمین کشارزی توسط یکی ار وراث

چنانچه شخصی زمین کشاورزی شخصی دیگر را به صورت غیرقانونی و غیر مجاز تصرف نموده باشد، با توجه به ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه به هنگامی رأی به نفع خواهان خواهد داد که به صورت مقتضی احراز نماید خوانده، ملک متصرفی شاکی را به صورت عدوانی تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده ی شاکی شده است.

توجه داشته باشید که حتی به هنگامی که خواهان پیش از صدور رأی قطعی، خواهان صدور دستور موقت شود، دادگاه رسیدگی کننده به هنگامی که ادله ی وی (شاکی) موجه تشخیص داده شود، آن را صادر خواهد نمود.

هدف از صدور دستور موقت در تصرف عدوانی زمین کشاورزی، دستور موقت از سوی مقام محترم قضایی در تصرف عدوانی زمین کشاورزی به منظور:

 • پیش گیری از ایجاد آثار تصرف
 • کاشتن درختان و کشت و زرع نمودن در زمین کشاورزی
 • به منظور از بین بردن آثار موجود
 • پیش گیری از ادامه ی ایجاد مزاحمت و ممانعت صادر می شود.

تصرف عدوانی زمین کشاورزی

زمانی که در زمین کشاورزی مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از وقوع جرم تصرف عدوانی، درخت، نهال و سایر کاشته باشد، و یا حتی به هنگامی که یک بنا احداث نموده باشد، این بنا به هنگامی در زمین کشاورزی باقی خواهد ماند که متصرف عدوانی آن زمین مدعی مالکیت زمین تصرف شده گردد. او نیز باید طی مدت 30 روز از تاریخ به اجرا رسیدن حکم، در باب مالکیت خود به دادگاه صالح دادخواست تسلیم نموده باشد.

مقالات مرتبط  وکیل ملکی در قم

تصرف عدوانی ملک مشاع

همانطور که آگاه هستید ملک مشاع به ملکی اطلاق می شود، که هر یک از شرکاء در قسمت به قسمت آن با یک دیگر شریک هستند. حال ممکن است ملک مشاع میان چند شریک از سوی یکی از شرکاء مورد تصرف عدوانی واقع شود. چه می شود کرد؟

در ارتباط با ملک مشاع و تصرف عدوانی یکی از شرکاء در آن دو نظریه وجود دارد که به شرح زیر است:

 • برخی از حقوق دانان بر این باور هستند که در ملک مشاع هر یک از شرکاء در قسمت به قسمت ملک مشاع با یک دیگر شریک هستند و تصرف صورت گرفته از سوی او، تصرف در مال خود می باشد، از این جهت جرمی صورت نگرفته است.
 • برخی دیگر از حقوق دانان بر این باور می باشند که تصرف صورت گرفته بدون اخذ رضایت از شرکاء مصداقی از تصرف عدوانی است، بنابراین جرم تصرف عدوانی صورت گرفته است.

بهتر است بدانید، تنظیم شکواییه در ارتباط با تصرف عدوانی ملک مشاع، با قرار منع تعقیب مواجه می شود و بهتر است شما عزیزان از طریق حقوقی اقدامات لازم را انجام دهید.

تصرف عدوانه ای ملک ورثه ای

به هنگامی که یک شخص فوت می نماید وراث برجای مانده از او مالک اموال او می شوند. گاه ممکن است برخی از ورثه با این امر مواجه شوند که ورثه دیگر در اموال به جای مانده از متوفی تصرف عدوانی نمایند، از این جهت ماترک را میان خود تقسیم ننموده و در ارتباط با اخذ گواهی انحصار وراثت با یک دیگر به توافق نمی رسند.

از این جهت بهتر است به برخی از نکات در این زمینه اشاره نماییم، دارایی بر جای مانده از متوفی به صورت مشترک به وارث او تعلق می گیرد. این دارایی ها دربرگیرنده اموال برجای مانده از متوفی، بدهی ها و طلب های اوست.

با توجه به ماده 869 قانون مدنی

حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است:

 1. قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.
 2. دیون و واجبات مالی متوفی.
 3. وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.

از این رو، چنانچه این دیون متوفی پرداخت گردید، ورثه می توانند نسبت به تقسیم ماترک اقدامات لازم را انجام دهند. اولین گام در راستای تقسیم ماترک متوفی:

اخذ، گواهی انحصار وراثت است. بدین معنی که مرجع قضایی گواهی نماید، که ورثه منحصر به نام هایی می باشد که ضمن گواهی انحصار وراثت قید گردیده است، تا:

 • سازمان ها
 • نهادها
 • ادارات و سایر
مقالات مرتبط  تخلیه ملک مسکونی

تنها افراد تعیین شده را به عنوان ورثه متوفی به رسمیت بشناسند.

برخی از اشخاص با این تصور که یکی از ورثه سهم خود را منتقل نموده است و دیگر جزء وراث نمی باشد، نام او را در دادخواست تقدیمی به شورای حل اختلاف ذکر نمی کنند. ولیکن بهتر است بدانید، ضمن قانون تصدیق وراثت با آگاهی این عمل را انجام بدهند، کلاهبردار محسوب می شوند.

از سویی نیز هر یک از وراث نسبت به تصرف مورثی یا استفاده از جانب شخص متصرف، نارضایتی داشته باشند، می توانند دعوای خلع ید نسبت به متصرف مطرح نمایند و رفع تصرف از سوی او را طلب نمایند.

طرح دعوای خلع ید در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول و دعوی مطالبه ی اجرت المثل چنانچه سهم مطرح کننده دعوا کمتر از 20 میلیون ریال باشد، در شورای حل اختلاف قابل طرح است. چنانچه میزان مبلغ سهم بیش از 20 میلیون ریال باشد در دادگاه عمومی قابل طرح است.

گروه وکلای کیفری ژیوار

در این بخش به نظریه مشورتی و چکیده از نظریه می پردازیم:

 • شماره نظریه مشورتی: 7/93/379
 • تاریخ نظریه مشورتی: 22/2/93
 • چکیده ای از نظریه: در ارتباط با دعوای تصرف عدوانی به هنگامی که از طریق شکایت کیفری موضوع دعوی پیگیری شود، تعقیب متهم منوط است بر احراز مالکیت شاکی.

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار به شرح زیر است:

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار

همانطور که مشاهده نمودیم، شما عزیزان می توانید در دعوای تصرف عدوانی از متهم به جرم تصرف عدوانی شکایت با عنایت بر شرایط موجود نمایید. همانطور که در طول متن اشاره نمودیم طرح شکایت در دعوای تصرف عدوانی میتواند به صورت کیفری و حقوقی باشد. شما می توانید با توجه به شرایط موجود با وکیل متخصص مشورت نموده و اقدامات لازم را به جهت شکایت به عمل آورید. گروه وکلای کیفری ژیوار راهنمای شما در این باب است.

سوالات متداول در باب وکیل تصرف عدوانی

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات شما می باشیم:

 • جرم تصرف عدوانی شامل چه مواردی می شود؟ تصرف عدوانی کیفری، تصرف عدوانی حقوقی
 • جرم تصرف عدوانی حقوقی؟ با استناد به آیین دادرسی در دادگاه های عمومی حقوقی، لازم است موضوع دقیق دعوا را اتخاذ نمود. زیرا در دعاوی حقوقی لازم است عنوان دقیق خواسته به دقت مشخص گردد در غیر این صورت، ممکن است موضوع دعوای شما رد شود و یا به اثبات رسانیدن دعوا از سوی شما با مشکل مواجه شود. شما به منظور اتخاذ یک عنوان مناسب برای دعوای خود ابتدا لازم است نسبت به دعوا و شرایط اقامه آن آگاه باشید. بهتر است بدانید، این موضوع از آنجا مهم می باشد که، جرم و دعوای تصرف عدوانی با دعوای تخلیه ید و خلع ید از تفاوت ها و شباهت هایی برخوردار است.
Rate this post

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.