ضرر و زیان ناشی از جرم،09020038664، گروه وکلای کیفری ژیوار

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.jivarlaw.com
Losses_due_to_crime

ضرر و زیان ناشی از جرم

یکی از موارد مهم در وقوع جرم، مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم است. مهلت مطالبه یا ضرر و زیان ناشی از جرم تا قبل از اعلام ختم دادرسی است. زیان دیده برای مطالبه  و ارائه دادخواست ضرر و زیان جرم باید تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را پیوست به پرونده به مرجع تعقیب  ارائه کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی نیز دادخواست ضرر و زیان را به مرجع قضایی ارائه کند.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 • ضرر و زیان ناشی از جرم
 • شرایط طرح شکایت کیفری
 • ضرر و زیان ناشی ازجرم باشد.
 • دعوای کیفری اقامه شده باشد.
 • ضرر قابل مطالبه
 • درخواست تامین خواسته در دادگاه کیفری
 • ارائه  دادخواست برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
 • حکم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم بدون ارائه دادخواست
 • مهلت قانونی ارائه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
 •  قابل مطالبه بودن ضرر و زیان  ناشی از جرم
 • ضرر و زیان  ناشی از جرم
 • شرایط مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
 • جبران خسارت ناشی از جرم در قانون مجازات اسلامی
 • صندوق تأمین خسارت
 • صدور حکم به رد عین ، رد مثل و رد قیمت مال
 • هزینه دادرسی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
 • مرجع صالح رسیدگی به مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
 • نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
 • نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۰۴۸ در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم
 • وکیل دادگستری گروه وکلای کیفری ژیوار

Losses due to crime

ضرر و زیان ناشی از جرم از منظر قانون

زمانی که جرمی واقع می شود آثار آن علاوه بر هم خوردن نظم جامعه منجر به خساراتی به بزه دیده خواهد شد و قانون به متضرر از جرم در مقام مدعی خصوصی، این حق را داده است که بتواند حقوق از دست رفته خود را از مراجع کیفری و حقوقی مطالبه کند. بنابراین طبق قانون متهم پس از آنکه تحت تعقیب قرار می گیرد شاکی می تواند اصل و رونوشت تمامی ادله خود را به مرجع تعقیب ارائه کند. ضرری قابل مطالبه است که مستقیما ناشی از جرم باشد و متضرر بتواند در مقام مدعی خصوصی با دادخواست به دادگاه مطالبه کند. در دادگاه حکم به خساراتی داده می شود که صدق اتلاف کند یعنی متضرر می توانست در آمدی داشته باشد و به دلیل ارتکاب جرم از آن محروم شده است.

شرایط طرح شکایت کیفری

رسیدگی مرجع کیفری به دعوای خصوصی امر استثنایی و خلاف اصل می باشد. برای مطالبه متضرر از جرم به دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اصل جرم برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم محدودیت ها و شرایطی در نظر گرفته شده است که شامل موارد ذیل است:

ضرر و زیان ناشی ازجرم باشد.

با توجه به استثنایی بودن رسیدگی مرجع کیفری به دعوای حقوقی ، دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به هر دعوای حقوقی را ندارد. تنها صلاحیت رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم را با رعایت شرایط خاص دارد. هر نوع حقی که در دادگاه حقوقی قابل مطالبه و دعوای آن قابل طرح باشد در مرجع کیفری قابل طرح و مطالبه نیست. بلکه تنها مطالبه خسارات ناشی از ارتکاب جرم در این مرجع قابل طرح است.

مثال، اگر تصادف ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی منجر به ایراد صدمه بدنی و خسارت به اتومبیل مجنی علیه شده باشد ضرر و زیان ناشی ازجرم ایراد صدمه بدنی غیر عمدی  مانند هزینه های درمان از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اصل جرم قابل مطالبه می باشد اما خسارت وارده به اتومبیل با توجه به این که منشا این خسارت مجرمانه نیست و در قوانین کیفری ما تخریب غیرعمدی جرم محسوب نمی شود قابل طرح در مرجع کیفری نیست بلکه دعوایی است مدنی که از دادگاه حقوقی قابل مطالبه است.

ضرر و زیان ناشی از جرم
دعوای کیفری اقامه شده باشد.
برطبق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری،
 • پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت ،
 • مدعی خصوصی می تواند از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اصل جرم مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را تقاضا کند.
 • مطالبه ضرر و زیان از دادگاه کیفری وقتی ممکن است که
 • متضرر از جرم قبلاً دعوای کیفری علیه مرتکب جرم را اقامه نموده
 • و یا این که متهم بر اساس اقدام دادستان مورد تعقیب قرار گرفته باشد.
 • اگر جرم از جمله جرائمی باشد که تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده
 • و وی شکایتی برای تعقیب کیفری متهم نکرده باشد،
 • رسیدگی به دعوای خصوصی او نیز در مرجع کیفری امکان پذیر نبوده
 • و این دعوا در دادگاه حقوقی قابل مطرح شدن است.

ضرر قابل مطالبه

جرائم در صورت ارتکاب توسط متخلف نه تنها دارای مجازات است بلکه به دلیل ضررهای جسمی و مالی از جمله کلاه برداری و سرقت دارای بار حقوقی نیز می باشند در نتیجه در طرح دعوای حقوقی دادگاه کیفری نیز صالح به رسیدگی می شودو شاکی می تواند علاوه بر دادگاه حقوقی در داگاه کیفری نیز طرح دعوا کند.

برطبق ماده 14 قانون ایین دادرسی کیفری،

شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول نااشی از جرم را مطالبه کند.

-زیان های معنوی:

شامل صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی خانوادگی یا اجتماعی است که دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارات مالی به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به غذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم کند.

-منافع ممکن الحصول:

برطبق قانون کیفری منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند با توجه به این ماده ضرر و زیانهای ناشی از جرم را می توان با ارایه دادخواست ضرر و زیان مطالبه کرد و از این جهت تفاوتی میان جرایم قابل گذست و گذشت ناپذیری وجود ندارد.

ضرر و زیان ناشی از جرم

درخواست تامین خواسته در دادگاه کیفری

شاکی می تواند در صورت مطالبه خسارت تامین ضرر و زیانهای خود را از بازپرس بخواهد که اگر این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد بازپرس قرار تامین خواسته صادر خواهد کرد قرار تامین خواسته به محض ابلاغ اجرا می شود مگر ابلاغ فوری ممک نباشد و تاخیر در اجرا مو جب تضییع خواسته شود که ابتدا قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ خواهد شد قرار تامین خواسته در امور کیفری نیز مانند احکام مدنی در اجرای احکام کیفری در دادسرای مربوطه اجرا خواهد شد.

ارائه  دادخواست برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
برطبق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری،

مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد. منظور از رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ، ارائه دادخواست حقوقی و پرداخت هزینه دادرسی مربوط به آن است. اصل بر این است که برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم باید با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی دادخواست حقوقی به مرجع کیفری تقدیم نمود. از آنجاییکه مطالبه خسارت امری است ماهیتاً حقوقی و واجد شرایط دعوای حقوقی است لذا باید در همه جرایم مدعی خصوصی دادخواست ارائه کند.

حکم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم بدون ارائه دادخواست

مواردی که بدون ارائه دادخواست حکم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم صادر میشود، شامل موارد ذیل است:

-در مواردی که قانونگذار در برخی جرایم دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اصل جرم را مکلف نموده که ضمن صدور حکم به محکومیت کیفری متهم، راساً حکم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم نیز بدهد. مانند:

 • ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری،
 • ماده 667 قانون مجازات اسلامی
 • ماده 103 قانون تامین اجتماعی.

-در مواردی که عین ناشی از جرم کشف شده و در اختیار مرجع انتظامی یا قضایی باشد که در این صورت مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف به صدور حکم به استرداد آن می باشد حکم این ماده مبنی براسترداد ناظر به حالتی است که عین ناشی از جرم در مرجع قضایی یا انتظامی موجود باشد و گرنه در صورتی که عین ناشی از جرم کشف نشده باشد و یا حتی بعد از کشف، مال مزبور تلف گردد حکم به استرداد ممکن نیست و مدعی خصوصی باید برای استرداد یا مطالبه مثل یا قیمت آن دادخواست ضرر و زیان ارائه کند.

ضرر و زیان ناشی از جرم

مهلت قانونی ارائه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

مهلت ارائه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم شامل مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی تا قبل از ختم دادرسی می باشد. در مرحله تحقیقات مقدماتی، بعد از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب ارائه کند.

مدعی خصوصی می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز دادخواست ضرر و زیان خود را به بازپرس یا دادیار ارائه کند، تا در صورت صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در مرجع کیفری رسیدگی کننده به اصل جرم مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد. اما ضرری که تقدیم دادخواست در مرحله تحقیقات مقدماتی ممکن است متوجه مدعی خصوصی شود این است که در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب پرونده به دادگاه کیفری ارسال نمی شود.

در نتیجه موجب تحمیل هزینه دادرسی مجدد به متضرر از جرم به واسطه ارائه دادخواست جدید به دادگاه حقوقی خواهد بود.  مدعی خصوصی می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی نیز دادخواست خود را تسلیم دادگاه نماید. منظور از ختم دادرسی، ختم دادرسی بدوی است و مدعی خصوصی نمی تواند در مرحله تجدیدنظر یا حتی واخواهی مبادرت به ارائه دادخواست ضرر و زیان کند.

 قابل مطالبه بودن ضرر و زیان  ناشی از جرم

وجود تمامی ویژگی های خسارت قابل مطالبه اعم از مستقیم بودن ، مسلم بودن ، شخصی بودن ضرر و رابطه سببیت در دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم نیز لازم و ضروری است. این ضرر و زیان برطبق ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری عبارت است از ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است و منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم ومتضرر می شود.

 مفهوم ضرر و زیان  ناشی از جرم

خسارات ناشی از جرم به این معناست که جرمی به وقوع پیوسته و کسی که جرم بر او واقع شده، متحمل خسارتی شده است. از آنجاییکه طرح دعاوی کیفری از دادسرا آغاز می‎شود غالباً افراد بر این تصورند که در فرض ارسال پرونده به دادگاه کیفری، در خصوص جبران ضرر و زیان ناشی از جرم نیز حکم صادر خواهد شد. به‌ جز مواردی مانند سرقت و کلاهبرداری، این وظیفه ذی‌نفع است که با توجه به اینکه دادگاه کیفری علاوه بر تعیین مجازات متهم صلاحیت رسیدگی به ادعای خصوصی نیز دارد، اقدام به ارائه دادخواست کند.

Losses due to crime

شرایط مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

در خصوص کسانی که مستحق جبران خسارتند ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری، قائل به محدودیت‌هایی شده، به طوری که مقرر می‌دارد: در مواردی که بازداشت شخص ناشی از خودداری از ارایه اسناد و مدارک بی‌گناهی خود باشد؛ شخص به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد، شخص به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم کرده و نیز اینکه شخص، همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد، شخص بازداشت‌شده استحقاق جبران خسارت را نخواهد داشت.

برطبق مواد ۲۵۷ و ۲۵۸ قانون مذکور،

شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‌گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوه‌ قضاییه ارائه دهد. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند تا بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده ۲۵۸ این قانون اعلام کند. رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رییس قوه‌ قضائیه به عمل می‌آید و این رأی قطعی است.

جبران خسارت ناشی از جرم در قانون مجازات اسلامی

موضوع جبران خسارت ناشی از جرم  برطبق مواد ۱۳ و ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. برطبق ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی حکم به مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی و اجرای آن‌ها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است، تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود.

بر طبق ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی،
 • اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات‌کننده جرم باطل شود،
 • مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم شخص دیگری بوده،
 • یا اینکه جرم رخ نداده است،
 • و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی یا جانی یا خسارت مالی شده باشد،
 • کسانی که ایراد یا خسارت مذکور مستند به آنان است،
 • اعم از اداکننده سوگند یا شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند.
 • در صورتیکه شاکی مغرضانه اعلام جرم کرده باشد،
 • یا شاهد و اداکننده سوگند به صورت کذب شهادت داده و سوگند خورده باشند،
 • علاوه بر مجازات‌های مقرر مکلفند از عهده خسارت مالی متهم بی‌گناه برآیند.
Losses due to crime
صندوق تأمین خسارت
برطبق ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری،

صندوقی در نظر گرفته شده که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین و زیر نظر وزارت دادگستری اداره می‌شود و پرداخت خسارت به بازداشت‌شدگان بی‌گناه و اجرای تصمیمات کمیسیون‌های مذکور را بر عهده دارد.

در خصوص چگونگی جبران خسارات‌ مادی بر طبق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی، هر روز حبس معادل ۳۰۰ هزار ریال منظور خواهد شد.

در مورد اعاده حیثیت، قانونگذار در تبصره یک ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، درج حکم برائت یا قرار منع تعقیب در جراید به هزینه مقصر پیش‌بینی شده است. از جمله دیگر شیوه‌های جبران خسارت معنوی بازگرداندن وضعیت متهم بی‌گناه به قبل از زمان بازداشت از جهت بازگشت به شغل قبلی و دریافت حقوق و مزایای ایام عدم حضور وی است.

صدور حکم به رد عین، رد مثل و رد قیمت مال

اگر رسیدگی به دادخواست مطالبه ضرر و زیان ملزم به صدور حکم به رد عین ، رد مثل یا قیمت مال شود، در این صورت تکلیف دادگاه در صدور حکم به رد عین ، رد مثل و رد قیمت مال به صورت ذیل می باشد:

-بر طبق ماده  19 قانون آیین دادرسی کیفری،
 • دادگاه در مواردی که حکم به رد عین ، مثل و یا قیمت مال صادر می کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم علیه ، حدود مسئولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.
 • در رسیدگی به دادخواست مطالبه ضرر و زیان دادگاه مکلف است ، میزان و مشخصات محکوم به را قید کند.
 • در صورت تعدد محکوم علیه ، حدود مسئولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.
 • در حکم به پرداخت قیمت مال،  قیمت زمان اجرای حکم ملاک است.
هزینه دادرسی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم تاقبل از ختم دادرسی قابل ارائه می باشد. دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را هم می توان از طریق مراجع کیفری و هم حقوقی مطرح کرد. ولی اگر از طریق مرجع حقوقی مطرح شود دیگر نمی توان در مرجع کیفری رسیدگی کننده به پرونده طرح کرد. هزینه دادرسی و تشریفات رسیدگی آن مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و نسبت به دعاوی کمتر از بیست میلیون ریال باشد، دو ونیم درصد و نسبت به دعاوی که بیشتر از 20 میلیون ریال باشد، سه ونیم درصد هزینه دادرسی پرداخت می شود.

Losses due to crime

مرجع صالح رسیدگی به مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

دادخواست اصلی به دادگاه صالح کیفری رسیدگی کننده یا دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف محل اقامتگاه مباشر اصلی جرم برای رسیدگی ارائه می شود.

نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

ریاست محترم …..

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

ریاست محترم دادگستری بخش ………… سلام علیکم با احترام به استحضار می‌رساند: خوانده دعوا آقای ………….. هنگامی که قصد ساختن ساختمان خود را داشته و به وسیله لودر گودبرداری می‌نمود، به سبب بی‌احتیاطی خانه ملکی اینجانب خواهان …………. را خراب کرده است. و به علاوه، اشیای منقول خانگی را نیز از حیز انتفاع خارج نموده و به این ترتیب مبلغی معادل ……… ریال به اینجانب خسارت وارد کرده است. لذا نظر به مراتب یادشده و اینکه خانه ملکی و اشیای خانگی منقول از حیز انتفاع خارج شده، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ………. ریال را دارم. با کمال احترام نام و نام خانوادگی امضا قبلاً از لطاف حضرتعالی کمال امتنان و سپاس را دارم.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۰۴۸ در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم

تاریخ نظره : 04/05/1393

نظریه مشورتی:

برطبق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری
 • شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی،
 • ناشی از جرم را مطالبه نماید،
 • و تبصره یک این ماده، زیان معنوی را تعریف نموده و بیان داشته که زیان معنوی عبارت از:
 • صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است.
 • دادگاه مـی‌تواند علاوه بر صـدور حکـم به جبران خـسارت مالی به رفع زیان به طرق دیگر از قبیل:
 • اقدام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم کند.
 • برای تقویم خسارت مالی زیان معنوی،
 • دادگاه می‌تواند با اخذ نظر کارشناس به نحوی که در این تبصره آمده اقدام نماید.
 • تقویم به منظور تعیین بهای خواسته و در دعاوی مالی موضوعیت دارد؛
 • و دعوای مطالبه جبران ضرر و زیان معنوی که به صراحت قانونگذار در همین ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری؛
 • به نحو الزام به عذر خواهی و درج حکم انجام می شود هیچ اثر مالی ندارد؛
 • و باید آن را یک دعوای غیر مالی دانست که در صورت ارائه دادخواست مطالبه جبران ضرر و زیان معنوی،
 • به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه کیفری مستلزم پرداخت هزینه دعوای غیر مالی خواهد بود،
 • و تقویم در مورد آن موضوعیت نخواهد داشت.
 • علاوه بر این اصولا در تقویم اصطلاحی،
 • طبق بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی:
 • بهای خواسته از سوی خواهان تعیین می شود،
 • و جز در مورد ایجاد وضعیت مذکور در ماده ۶۳ جلب نظر کارشناس موضوعیت نمی یابد.

ضرر و زیان ناشی از جرم

وکیل دادگستری گروه وکلای کیفری ژیوار

با توجه به اهمیت روند رسیدگی به پرونده های کیفری که برای مرتکبین آن در قانون مجازات عیین شده است بهتر است قبل از هر اقدام در دفاع از خود در دعاوی کیفری از مشاوره و وکالت وکیل کیفری بهره مند شوید تا در وقت و هزینه صرفه جویی شود و حق و حقوق شخص ضایع نشود .

سئوالات و مشکلات حقوقی درمورد پرونده های کیفری را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با وکیل دادگستری تهران، وکیل دادگستری مشهد، وکیل دادگستری قم، وکیل دادگستری کرج مربوط به وکلای کیفری ژیوار مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

free-consultation

 

سایر مقالات  تامین خواسته ی کیفری در قوانین جزایی ایران

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× واتساپ