معرفی وکیل مدافع سرقت در سال 1402

وکیل مدافع سرقت

در جرم سرقت تعزیری مجازات تعزیری برای آن در قانون در نظر گرفته شده. در سرقت تعزیری شرایط آن در موازین شرعی مشخص نشده است. وکیل مدافع سرقت راهنمای شما می باشد. گروه وکلای کیفری ژیوار راهنمای شما است.

 • وکیل مدافع سرقت کیست؟
 • جرم سرقت چیست؟
 • عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت چیست؟
 • سرقت حدی و سرقت تعزیری چیست؟
 • مجازات جرم سرقت در قانون مجازات اسلامی چیست؟
 • بهترین وکیل مدافع سرقت چه ویژگی هایی دارد؟
 • وکیل سرقت چه فرقی با وکیل مدافع سرقت دارد؟
در این مطلب میخوانید پنهان

جرم سرقت

سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به دیگری و به 2 دسته سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم می شود. در ماده 198 قانون مجازات اسلامی قدیم جرم سرقت بیان شده است. در قانون مجازات اسلامی جدید ماده 266 جرم سرقت حدی توضیح داده شده است.

ماده 198 قانون مجازات اسلامی در سایت ویکی حقوق: رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.

اینفوگرافیک خدمات تخصصی وکیل سرقت متخصص

سرقت حدی

جرم خاص است که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده است. جرم سرقت حدی اینگونه تعریف شده است: ربودن مال دیگری معادل چهار و نیم نخود طلای مشکوک با هتک حرز به وسیله شخص بالغ، عاقل و مختار در زمان غیر قحطی که سارق پدر مالباخته نباشد. سرقت حدی سرقتی است که شرایط آن در موازین شرعی مشخص شده است.

سرقت تعزیری

 در قانون مجازات اسلامی اینگونه تعریف شده است: بردن مال دیگری بدون اجازه وی. آنچه در جرم سرقت تعزیری مهم است این نکته می باشد که ربودن مال دیگری بدون اجازه وی یکی از عناوین جرم سرقت است. در جرم سرقت تعزیری مجازات تعزیری برای آن در قانون در نظر گرفته شده است. سرقت تعزیری، سرقتی است که شرایط آن در موازین شرعی مشخص نشده است.

آنچه باید در باب استخدام یک وکیل مدافع سرقت خوب بدانید:

عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت 

عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت عبارتست از:

 • ربودن
 • مال
 • تعلق مال به دیگری

در خصوص مشاوره حقوقی سرقت و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

ربودن

رکن اصلی سرقت است. ربایش یعنی وضع ید بر مال دیگری بدون رضایت صاحب مال و نقل مکان دادن مال از محلی به محل دیگر. با لحاظ تعریف ربودن، سرقت فقط نسبت به اموال منقول ممکن است. اموالی که به دلیل نصب شدن در غیر منقول در حکم منقول اند نیز، پس از جدا شدن منقول شده و قابل سرقت هستند. صرف رضایت ظاهری مالک در تسلیم مال به غیر، موجب عدم تحقق سرقت نمی شود. مثال کسی که با تهدید اسلحه مالی را از دیگری میگیرد و فرار میکند مشمول عنوان سرقت است. مباشرت در ربودن شرط نیست و ربودن به تسبیب هم ممکن است مثل ربودن اموال با کبوتر دست آموز.

مقالات مرتبط  معرفی بهترین وکیل سرقت در یزد در سال ⚖ [1402]

در باب سرقت به تهدید اسلحه می توانید با وکیل سرقت مسلحانه مشورت نمائید.

مال

آن چیزی که پرداخت پول یا کالای با ارزش دیگر در مقابل آن هم از نظر عرف هم از نظر شرع جایز شناخته شود. لزوم قیمتی(باارزش بودن از نظر مالی) به طور مطلق شرط مالیت نیست. مثال یک عکس خانوادگی که دارای ارزش نسبی است، می تواند مال محسوب شود. فقط عین مال قابل ربودن است نه حقوق (مثل حق حبس) و نه منفعت یا طلب. برخی حقوق معنوی قابل ربودن فرض شده اند. مثال: حق معنوی مؤلف در قالب سرقت ادبی مطابق قانون مطبوعات مصوب سال 1364. سرقت تجهیزات دریافت از ماهواره دارای وصف مجرمانه است چون اشیاء مذکور دارای مالکیت هستند.

تعلق مال به دیگری

تصاحب اموال بلاصاحب سرقت نیست و میتواند در مفهوم حیازت مباحات قرار گیرد. منظور از تعلق مال به غیر، تعلق عین مال به دیگری است. ربودن اموال گمشده به فرض وجود مالک سرقت محسوب می شود. ولی اگر فرض وجود مالک منتفی باشد به نحوی که احراز شود مالک از حق خود اعراض نموده تصرف آن سرقت محسوب نمی شود. در این شرایط اجرای مقررات مواد 162 الی 169 قانون مدنی (احکام مربوط به اشیاء پیدا شده) ضروری است. ربودن مبیع توسط مشتری به رغم حق حبس، سرقت محسوب نمیشود. اقدام شریک به ربودن حصه خود از مال مشاع.

توبه در سرقت حدی

عمل توبه قبل از اثبات جرم سرقت حدی، حد را ساقط می کند. توبه بعد از اثبات جرم سرقت حدی با اقرار، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه ی قضاییه از مقام رهبری تقاضا کند. توبه حین اجرای حبس (مرتبه سوم سرقت حدی)، مقام رهبری اگر آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. هم چنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری مبدل نماید.

شرایط جرم سرقت حدی و وکیل مدافع سرقت

شرایط جرم سرقت حدی عبارتست از:

 • شی مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
 • مال مسروق در حرز باشد.
 • سارق هتک حرز نماید.
 • هتک حرز باید به منظور ورود باشد نه خروج از آن.
 • سارق مال را از حرز خارج کند.
 • هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
 • سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
 • ارزش مال مسروق در زمان اخراج مال از حرز معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
 • مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نباشد.
 • سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
 • صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.
 • صاحب مال، قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشیده باشد.
 • مال مسروق قبل از اثبات سرقت، تحت ید مالک قرار نگیرد.
 • مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
 • .شی مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
 • اشیایی همچون آلات لهو، مشروبات الکلی ذاتاً دارای ارزش شرعی نیستند و مالیت ندارند از این جهت ربودن آنها سرقت حدی نیست و در شمول سرقت تعزیری قرار می گیرد.

شرایط جرم سرقت حدی و وکیل مدافع سرقت

مال مسروق در حرز باشد.

شرط قرار گرفتن مال در حرز است. ملاک حرز محسوب شدن عرف است. مثال یک توقفگاه که در طول روز بر روی همه باز است حرز محسوب نمیشود اما اگر در شب درب آن بسته است حرز محسوب میگردد.

سارق هتک حرز نماید.

لزوم تحقق سرقت حدی آن است که سارق هم هتک حرز نماید هم اقدام به خروج مال از حرز کند. اگر فردی در هتک حرز سارق را کمک کند ولی در خروج مال شرکت نداشته باشد یا بالعکس، سرقت حدی محسوب نمی شود. ایجاد وقفه زمانی بین هتک حرز و خروج مال مهم نیست، مگر وقفه طولانی باشد.

هتک حرز باید به منظور ورود باشد نه خروج از آن.

اگر مهمان پس از ورود به خانه به نحو مجاز، در جایی پنهان شود و شب پس از سرقت با شکستن در قفل شده خارج شود سرقت حدی نیست.

سارق مال را از حرز خارج کند.

هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.

مخفیانه یا دور از چشم بودن. یعنی اینکه سارق در هتک حرز و ربودن متوسل به پنهان کاری شود. مقصود از توسل به پنهان کاری، اقدام سارق با مخفی کاری به نحوی که او تمامی تمهیدات لازم را اندیشیده است تا کسی شاهد جرم نباشد. ولی مشاهده اتفاقی دیگران چنین اقدامی را از حالت مخفیانه خارج نمیکند.

مقالات مرتبط  مجازات جرم سرقت گوشی: اعلام سرقت و پیگیری + نمونه شکواییه

سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.

با وجوب انفاق فرزند توسط پدر، اموال فرزند از پدر ناشی شده است و حد با وجود چنین شبهه ای نباید اجرا شود.

ارزش مال مسروق در زمان اخراج مال از حرز معادل چهار و نیم نخود طلای مشکوک باشد.

شرط به حد نصاب رسیدن ارزش مالی مسروقه باید در زمان خروج مال از حرز باشد. اگر کسی مالی را داخل حرز فاسد کرده و یا نقضی در آن ایجاد کند به گونه ای که ارزش آن از حد نصاب کمتر شود و بعد آن را از حرز خارج کند سرقت حدی محسوب نمی شود.

مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نباشد.

 اموال دولتی یا عمومی یا سرقت اموال وقف عام، سرقت حدی نیست. اما سرقت مال مشترک بین دولت و اشخاص خصوصی با اجرای قاعده تدرء الحدود بالشبهات، شامل حد نیست.

سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

زمان قحطی: دوره فقدان ارزاق عمومی

مطابق نظر اکثریت فقهای شیعه سرقت هر چیزی (حتی غیر خوراک) اگر در زمان قحطی صورت گیرد، شامل سرقت حدی نمی شود.

مزیت تنظیم لایحه و شکواییه در گروه وکلای کیفری ژیوار:

 

صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.

تا قبل از شکایت مال باخته، حد سرقت جاری نمیشود. درخواست اجرای حد از سوی صاحب مال ضروری نیست، صرف شکایت صاحب مال کافی است. با فوت مال باخته قبل از طرح شکایت علیه سارق، حد ساقط میشود.

صاحب مال، قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشیده باشد.

بخشیدن سارق قبل از اثبات جرم، عدول از شکایت و نوعی اعلام گذشت است و موضوع از شمول سرقت حدی خارج خواهد شد و تنها بر مبنای حفظ نظم عمومی یا جلو گیری از تجری سارق امکان تعزیر سارق وجود نخواهد داشت.

مال مسروق قبل از اثبات سرقت، تحت ید مالک قرار نگیرد.

با استرداد مال مسروقه به مال باخته، دلیلی بر شکایت صاحب مال باقی نمی ماند. لزوماً سارق باید مال را تحت ید مالک قرار دهد نه صرفاً آن را به حرز بازگرداند. مهلتی که برای در اختیار مالک قراردادن مال مسروقه در نظر گرفته شده نامحدود نیست. بلکه پایان این مهلت، زمان به اثبات رسیدن سرقت با ادله مثبته است. بنابراین تحت ید مالک قرار دادن مال مسروقه بعد از اثبات سرقت، اجرای حد را ساقط نمیک ند.

مال مسروق قبل از اثبات سرقت، به مالکیت سرقت در نیاید.

اگر قبل از اثبات سرقت با ادله مثبته، مال مسروقه از راه عقودی چون بیع یا هبه یا امثال آن اعم از عقود معوض یا غیر معوض یا با روشی دیگر چون ارث به سارق منتقل شود، حد از سارق ساقط میشود.

راه های اثبات جرم سرقت را می توانید در محتوا لینک شده مطالعه کنید.

مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

ربودن مالی که قبلاً از مالک سرقت یا غصب شده است، موضوع را از شمول سرقت مستوجب حد خارج می کند.

رأی دیوان عالی کشور در مورد جرم سرقت

 •  شماره رای:1261/26
 •  تاریخ رأی: 4/5/1371

سرقت ماشین ها، وقتی در گاراژ و یا پارکینگ مربوطه نباشند، در حرز قرار ندارند و سرقت حدی محسوب نمی شود. ولی زاپاس و ضبط داخل ماشین طبعاً در حرز قرار دارند و کسی که شیشه کوچک ماشین را می شکند یا باز می کند هتک حرز نموده است. اگر مال مسروقه به حد نصاب برسد، سرقت حدی است.

وکیل پرونده سرقت خودرو  به شما در باب سرقت خودرو کمک می کند.

نظریه مشورتی در مورد سرقت

 •  شماره نظریه مشورتی: 4555/7
 • تاریخ نظریه مشورتی: 28/9/1368

سرقت وسایل نقلیه از کنار خیابان با شکستن قفل یا زنجیر، سرقت از حرز محسوب نمی شود.

مقالات مرتبط  بهترین وکیل سرقت در اهواز ⚖ در سال [1402]

مزیت اعزام وکیل به سراسر ایران و جهان در گروه وکلای کیفری ژیوار:

 

وظایف وکیل مدافع سرقت

سرقت به هنگام وقوع لازم است در برگیرنده اوصافی باشد. در صورت عدم وجود اوصاف سرقت، در واقع سرقت صورت نگرفته است. وکیل مدافع سرقت، وکیلی است که به هنگام وقوع انواع گوناگون سرقت می تواند راهنمایی برای فرد بزه دیده و بزه کار باشد. به گونه ای که هر دو طرف را در راستای میزان مجازات متعلق به متهم مطلع سازد. او می تواند در تمام مراحل دادرسی به شما کاربران عزیز کمک نماید. از این جهت لازم است، پرونده سرقت به وکیلی به جهت رسیدگی واگذار شود که با قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی آشنا باشد و بتواند در مراحل رسیدگی به پرونده تمام تلاش خود را به عمل آورد.

ضرورت استفاده از وکیل مدافع سرقت

پرونده های سرقت یکی از رایج ترین و پر شمارترین پرونده های کیفری در مراجع دادگستری هستند که شمار زیادی از افراد جامعه را درگیر خود می سازند. این روزها و در این شرایط اقتصادی جرم سرقت به طور فزاینده ای افزایش پیدا کرده و افراد بیشتری را به عنوان بزهدیده جرم هدف خود قرار می دهد. در غالب موارد نیز فرد متهم یعنی همان شخص سارق برای بزهدیده قابل شناسایی نیست و همین مساله پرونده های سرقت را به پرونده های سخت ترین تبدیل می کند که اگر به طور درست مراحل پیگیری آن ها از سوی شاکی طی نشود امکان شکست در شناسایی و تعیقب متهم و در نتیجه احیای اموال سرقت شده و دریافت ضرر و زیان ناشی از جرم از بین می رود و بزهدیده نه تنها نمی تواند به اموال از دست رفته اش برسد بلکه هزینه بیشتری را هم در مسیر دادرسی و شکایت از جرم در دادسرا و دادگاه متحمل می شود.

بنابراین استفاده از یک وکیل پایه یک کیفری با تخصص در امر سرقت که وکیل مدافع سرقت نام دارد، از همان مراحل ابتدایی انجام اقدامات حقوقی نسبت به جرم ضرورت دارد زیرا نه تنها احتمال موفقیت در تعقیب و محکومیت متهم را بالا می برد، بلکه با هزینه ای معقول بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان خواهد آورد.

وکیل مدافع سرقت گروه وکلای کیفری ژیوار

یکی از جرایم کیفری که حجم زیادی از پرونده های مرجع قضایی را به خود اختصاص داده است سرقت است. برای اثبات جرم سرقت یا دفاع در پرونده های سرقت بهترین راه مشاوره و ارائه وکالت به وکیل کیفری متخصص و باتجربه وکیل مدافع سرقت می باشد تا در طی روند رسیدگی به پرونده بتواند در صورت بی گناهی متهم را تبرئه نماید یا در جایگاه وکیل شاکی، جرم سرقت را با دلایل و مستندات قانونی اثبات کند.

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار:

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار

سوالات و مشکلات حقوقی خود را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی گروه وکلای کیفری ژیوار با تماس تلفنی یا واتساپ مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن وکیل متخصص سرقت پاسخگوی شما عزیزان باشد. اجاره سند برای زندانی متهم به سرقت 

سوالات متداول در باب وکیل مدافع سرقت

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات شما می باشیم:

 • عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت کدام اند؟ ربودن، مال و تعلق مال به دیگری
 • شرایط جرم سرقت حدی کدام است؟ شی مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. مال مسروق در حرز باشد. سارق هتک حرز نماید.  هتک حرز باید به منظور ورود باشد نه خروج از آن. سارق مال را از حرز خارج کند. هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. ارزش مال مسروق در زمان اخراج مال از حرز معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نباشد. سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند. صاحب مال، قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشیده باشد. مال مسروق قبل از اثبات سرقت، تحت ید مالک قرار نگیرد. مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *