تعلیق مجازات جعل سند و بررسی علل و شرایط تخفیف مجازات

تعلیق مجازات جعل

تعلیق مجازات جعل، تعزیری، تعلیق، تعلیق جعل سند و تعلیق حکم جعل در این محتوا به صورت کامل توسط گروه وکلای کیفری ژیوار بررسی می شود. شرایط تعلیق مجازات جرم جعل سند مختلف است. وکیل کیفری چگونه می تواند در مجازات جعل سند به شما کند؟ اینها جزء سوالاتی می باشند که در ذهن افراد ایجاد می گردد.

در این مطلب میخوانید پنهان
 • مفهوم تعلیق اجرای مجازات چیست؟
 • تعلیق مجازات جرم جعل سند چگونه است؟
 • تعلیق مجازات جرم جعل سند مستلزم چه شرایطی است؟
 • آیا جرم جعل سند جرمی قابل گذشت یا غیر قابل گذشت است؟
 • شرایط تعلیق مجازات جرم جعل سند چیست؟
 • بهترین وکیل جعل سند در تهران کیست؟

مفهوم تعلیق اجرای مجازات

تعلیق مجازات جعل سند در قانون اجرای مجازات اقدامی ارفاقی نسبت به بزهکاران کم خطر برای تشویق جهت خودداری ایشان از ارتکاب مجدد جرم است. در قالب معلق ساختن اجرای تمام یا بخشی از مجازات با رعایت شرایط قانونی.

آیا جرم جعل قابل تعلیق است؟

بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی، جرایم تعزیری درجه سه تا درجه هشت می توانند مشمول تعلیق مجازات قرار بگیرند که شامل اغلب موارد ذکر شده از جرم جعل در قانون نیز می شود. ماده 46 به این صورت نوشته شده است: در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. در ماده بعد یعنی ماده 47 قانون مجازات، جرایمی که از حکم تعلیق مجازات استثنا شده اند بیان شده اند که شامل جرم جعل نمی شود. این جرایم شامل موارد زیر است:

الف) جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب) جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی

پ) قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

ت) قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث) تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض

ج) جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

بنابراین بر اساس قانون مجازات اسلامی، جرم جعل در صورتی که مجازات آن از درجه 3 تا درجه 8 باشد، می تواند با صلاحدید قاضی پرونده مشمول تعلیق مجازات قرار بگیرد و به حکم آن به صورت معلق صادر شود.

در خصوص مشاوره حقوقی و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

ماده 46 الی 55 قانون مجازات اسلامی

 • برخی از جرایم قابل گذشت و برخی دیگر از جرایم غیر قابل گذشت هستند.
 • جرم جعل یک جرم غیر قابل گذشت است.
 • جرم جعل از جمله جرایمی است که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات موثر نیست.

مقالات مرتبط  مجازات جایگزین حبس

شرایط تعلیق اجرای مجازات به موجب ماده 46 قانون مجازات اسلامی

شرایط تعلیق اجرای مجازات به موجب ماده 46 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:

 • امکان تعلیق اجرای مجازات فقط در جرایم موجب مجازات های درجه 3 تا 8 تعزیری وجود دارد.
 • تعلیق اجرای مجازات نهادی اختیاری در دست قاضی است.
 • امکان تعلیق اجرای همه یا قسمتی از مجازات از طریق قاضی وجود دارد.
 • برای تعلیق اجرای مجازات جمع شرایط مربوط به تعویق صدور حکم الزامی است.
 • در نظر گرفتن وضعیت فردی خانوادگی، اجتماعی مرتکب و اوضاع احوال منتهی به جرم.
 • احراز یکی از جهات تخفیف مندرج در بندهای 8 گانه ماده 38 قانون مجازات اسلامی
 • پیش بینی اصلاح مرتکب
 • عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر با لحاظ ماده بیست و پنج قانون مجازات اسلامی
 • جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن

مزیت مشاوره تلفنی و حضوری در گروه وکلای کیفری ژیوار:

 

مرجع صالح صادر کننده تعلیق مجازات

زمان صدور قرار تعلیق مجازات ضمن صدور حکم یا پس از صدور حکم محکومیت است. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری با در خواست محکوم علیه از طریق دادستان، قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای یک سوم مجازات از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تعلیق اجرای مجازات را تقاضا می کند. مدت تعلیق یک تا 5 سال است.

تعلیق مجازات در جرم جعل

جرم جعل دارای میزان مجازات گوناگونی است. ممکن است میزان مجازات جرم جعل مشمول مجازات درجه یک شود. بسته به جرم صورت گرفته در درجه 8 مجازات تعزیری واقع می شود.

تعلیق مجازات در مجازات تعزیزی

زمانیکه جرم جعل صورت گرفته از ناحیه مجرم دارای یکی از مجازات های تعزیزی به شرح ذیل باشد. مقام قضایی می تواند نسبت به مجرم تعلیق در حبس را اعمال کند. مجازات تعزیری که در برگیرنده تعلیق در مجازات هستند شامل موارد ذیل است:

تعلیق مجازات در مجازات تعزیزی

مجازات تعزیری درجه 3

 • مجازات حبس بیش از 10 تا 15 سال.
 • پرداخت جزای نقدی بیش از 360 میلیون تا 550 میلیون ریال.

مجازات تعزیری درجه 4

 • مجازات حبس از 5 تا 10 سال.
 • وپرداخت جزای نقدی بیش از 180 میلیون تا 360 میلیون ریال.
 • و انفصال دائم از خدمات دولتی

مجازات تعزیری درجه 5

 • مجازات حبس بیش از 2 تا 5 سال.
 • پرداخت جزای نقدی بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال
 • محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال
 • ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
 • ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

مجازات تعزیری درجه 6

 • مجازات حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال
 • پرداخت جزای نقدی بیش از 20 میلیون الی 80 میلیون ریال
 • محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از6 ماه تا 5 سال
 • انتشار حکم قطعی در رسانه ها
 • ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت 5 سال

مجازات تعزیری درجه 7

 • مجازات حبس از نود و یک روز تا 6 ماه
 • پرداخت جزای نقدی بیش از 10 میلیون تا 20 میلیون ریال
 • محرومیت از حقوق اجتماعی تا 6 ماه

مجازات تعزیری درجه 8

 • مجازات حبس تا 3 ماه.
 • پرداخت جزای نقدی تا 10 میلیون ریال.

انواع تعلیق اجرای مجازات

تعلیق مجازات حق بزهکار نیست، بلکه از اختیارات دادگاه است. دادگاه می تواند در تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.

انواع تعلیق اجرای مجازات به شرح ذیل است:

 • تعلیق ساده
 • تعلیق مراقبتی
 • با رعایت مقررات راجع به انواع تعویق صدور حکم

مثال

اگر دادگاه فردی را به علت ارتکاب جرم جعل به 2 سال حبس تعزیری محکوم کند. سپس یک سال حبس را معلق نماید. محکوم پس از تحمل حبس دوران تعلیق را طی و در این دوران جرم جدیدی مرتکب نشود. در این مدت از دستورات دادگاه تخلف نکند و دوره تعلیق جعل را به پایان رساند در پایان این دوره براساس ماده 52 قانون مجازات اسلامی در صورتیکه محکوم به جعل از تاریخ صدور قرار تعلیق مجازات تا پایان مدت آن جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر درجه هفت مرتکب نشود محکومیت تعلیقی او بی اثر می شود و از شناسنامه کیفری محکوم پاک و حکم به مجازات اجرا شده باقی خواهد ماند.

آیا جرم جعل سند قابل گذشت یا غیر قابل گذشت است؟

به طور کل جرم جعل چه نوع جرمی است؟

 • جرم جعل سند یا به طور کلی جرم جعل جرمی غیر قابل گذشت است.
 • گذشت شاکی خصوصی در جرم غیر قابل گذشت در عدم تعقیب یا عدم رسیدگی به این جرایم موثر نیست.

 جهات تخفیف گذشت شاکی در مجازات مجرم

گذشت شاکی در مجازات مجرم بی اثر نیست و می تواند از جهات تخفیف در مجازات براساس ماده قانونی ذیل موثر باشد:

گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت پس از قطعیت حکم

محکوم علیه می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست تجدید نظر در میزان مجازات مقرر را درخواست کند. سپس دادگاه به درخواست وی در یک وقت فوق العاده با حضور دادستان یا نماینده دادستان رسیدگی می کند. در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف اعمال می شود یا دادگاه تصمیم می گیرد مجازات اعمالی را به مجازات مناسب تر برای او تبدیل کند. رأی صادر شده توسط دادگاه در این مرحله قطعی است.

گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت باید به صورت منجز و قطعی باشد. به گذشت مشروط و معلق از سوی دادگاه ترتیب اثر داده نمی شود مگر اینکه آن شرط یا معلق علیه تحقق یافته باشد.

هر آنچه در مورد تعلیق مجازات در جرم جعل باید بدانید

هر آنچه در مورد تعلیق مجازات در جرم جعل باید بدانید

هر آنچه در مورد تعلیق مجازات در جرم جعل باید بدانید عبارتست از:

 • جرم جعل دارای انواع گوناگونی است. با توجه به نوع جعل صورت گرفته باید توجه نمود که در کدام دسته از مجازات تعزیری قرار می گیرد.
 • گاهی مجازات جرم جعل اعدام است. مانند: جعل اسکناس داخلی و خارجی منتهی به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به قصد ضربه زدن به نظام یا به قصد مقابله با نظام یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام
 • گاهی نیز مجازات جرم جعل کمتر است و مقام قضایی می تواند نسبت به جرم صورت گرفته تعلیق را اعمال کند. مقصود از کمتر، این است که مجازات از درجه سه تا هشت باشد.
 • جرم جعل نیز از جمله جرایم غیر قابل گذشت است و رضایت شاکی در تعقیب و رسیدگی به پرونده موثر نیست.

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه تعلیق مجازات جعل سند در قانون

 • شماره نظریه: 1195/92/7
 • تاریخ: 1392/6/20

با توجه به صراحت ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392

پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده اقرار اعلام می کند. لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات صرفاً به عهده دادگاهی است که حکم قطعی مربوط به جرم بعدی که در دوران تعلیق مرتکب شده از آن دادگاه صادر شده است. اعم از اینکه این دادگاه، دادگاه بدوی باشد یا دادگاه تجدید نظر.

مقالات مرتبط  مجازات جرم جعل

لغو قرار تعلیق اجرای مجازات

لذا در فرض سوال لغو قرار تعلیق اجرای مجازات صادره از دادگاه تجدید نظر توسط دادگاه بدوی با عنایت به صراحت و اطلاق مقررات ماده مذکور قانوناً بلااشکال است. خصوصاً این که قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات قرار نهایی محسوب نمی شود و تصمیم در ماهیت قضیه نیست که اگر از ناحیه دادگاه عالی صادر شود دادگاه تالی نتواند نسبت به لغو آن قانوناً اقدام کند.

نظریه مشورتی قوه قضاییه در مورد تعلیق مجازات:

 • شماره نظریه: 913/92/7
 • تاریخ نظریه: 1392/5/20

بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی سال 1392

در جرایم تعزیری درجه 3 تا 8 دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای همه یا قسمتی از مجازات را از یک تا 5 سال معلق کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق مجازات کند. محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق مجازات کند.

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار به شرح زیر است:

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار

تعلیق مجازات در جرایم درجه 3 تا 8

در جرایم درجه 3 تا 8 امکان تعلیق مجازات با داشتن شرایط لازم پیش بینی شده است و با توجه به اطلاق حکم ماده در این مورد تعلیق حکم می تواند هم شامل حبس شود و هم شامل جزای نقدی که باید یک سوم آن پرداخت شده باشد. در صورتیکه محکوم علیه به حبس و جزای نقدی محکوم شده باشد برای استفاده از تعلیق اجرای مجازات باید علاوه بر تحمل یک سوم حبس مقرر در حکم باید یک سوم از جزای نقدی را نیز پرداخت کند. گروه وکلای کیفری ژیوار راهنمای شما در این باب است.

سوالات متداول در باب تعلیق مجازات جعل سند

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات متداول در باب تعلیق مجازات جعل سند می باشیم:

مفهوم تعلیق اجرای مجازات چیست؟

 • تعلیق مجازات جعل سند در قانون اجرای مجازات اقدامی ارفاقی نسبت به بزهکاران کم خطر برای تشویق جهت خودداری ایشان از ارتکاب مجدد جرم است. در قالب معلق ساختن اجرای تمام یا بخشی از مجازات با رعایت شرایط قانونی.
 • مرجع صالح صادر کننده تعلیق مجازات چیست؟ زمان صدور قرار تعلیق مجازات ضمن صدور حکم یا پس از صدور حکم محکومیت است. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری با در خواست محکوم علیه از طریق دادستان، قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای یک سوم مجازات از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تعلیق اجرای مجازات را تقاضا می کند. مدت تعلیق یک تا 5 سال است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *